תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
פיתוח החשיבה הכמותית בחטיבות הביניים - תכנית
ניסיונית
9.7‎-9
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  מבוא  1. 
הישגי התלמידים הישראליים במבחנים בינלאומיים, לצד עדויות
מהשטח, מראים כי יש צורך ללמד נושאים כמותיים בחטיבות הביניים.
בשנת הלימודים התשס"ג תוקדש בחלק מחטיבות הביניים כשעה
בשבוע לפיתוח חשיבה כמותית, מתוך השעות המוקדשות להוראת
המתמטיקה.
לצורך כך פותחה תכנית לימודים משלימה המתרכזת בהיבטים האלה:
 
 
פיתוח החשיבה הכמותית באמצעות הוראה ישירה של נושאים
מתחום זה, וזאת לצורך שיפור היכולת של התלמידים להתמודד
עם שאלות המצריכות חשיבה כמותית ועם בעיות מתמטיות
יום-יומיות
 
   
פיתוח והעמקה של הנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי
במסגרת הנושאים הנלמדים בכיתות ז' ו-ח' לצורך יצירת רצף
לימודי והעמקת השליטה בנושאי הלימוד של בית הספר היסודי,
כל זאת במסגרת ההוראה השוטפת של כל הנושאים הכלולים
בתכנית הלימודים של חטיבות הביניים (מודל הספירליות)
 
   
אינטגרציה מרבית של נושאי הלימוד השונים הנלמדים הן בבית
הספר היסודי והן בחטיבת הביניים, וזאת כדי להגביר את יכולתם
של התלמידים להתמודד עם בעיות אינטגרטיביות הדורשות שילוב
  מיומנויות וידע מכמה נושאי לימוד.
 
   
הפיקוח על המתמטיקה במזכירות הפדגוגית פרסם הנחיות לגבי אופן
השילוב של הנושאים הכמותיים עם הנושאים המסורתיים הנלמדים
בחטיבות הביניים (אלגברה וגיאומטריה).
 
 
נושאי הלימוד  2. 
תובנה מספרית - מספרים טבעיים, שברים פשוטים, שברים
עשרוניים, אחוזים, יחס, עיגול ואומדנים
 
2.1   
מדידות - יחידות מידה, מדידות ואומדנים, היקפים, שטחים
ונפחים של צורות פשוטות ומשולבות
 
2.2   
ייצוג נתונים והסתברות - הצגה ופענוח של נתונים, הסתברות.
 
2.3   
מרכיבי התכנית  3. 
חוברות לימוד: פותחו שתי חוברות לימוד על ידי משרד החינוך,
בשיתוף המרכז הישראלי לחינוך מדעי וטכנולוגי. החוברות
תינתנה למורים ולתלמידים ללא עלות כספית.
 
3.1   
השתלמות והדרכה: למורים המשתתפים בתכנית תינתן
השתלמות במרכזי הכשרה והדרכה בית ספרית. ההשתלמות
וההדרכה תזכינה את המורים בגמול השתלמות.
 
3.2   
הערכה: פעולת הערכה מלווה את הפרויקט מתחילתו ולכל אורכו.
 
3.3   
הפעלה  4. 
התכנית תופעל בהתשס"ג בו-זמנית בכיתות ז' ו-ח', בשני ניסויים,
כמפורט להלן. לצורך ההפעלה מונו במחוזות רפרנטים ומדריכים
מחוזיים (את הרשימה אפשר לקבל באגף לחינוך על-יסודי):
 
 
הניסוי בכיתות ז': ייערך מחקר מבוקר במשך שנתיים,
שבמסגרתו תופעל תכנית הלימודים המשלימה בכמה תנאים
במדגם מצומצם של כיתות ז'. מחקר זה יבחן את תרומתה של
תכנית הלימודים המשלימה לשיפור מיומנויות היסוד, החשיבה
הכמותית והשליטה בנושאי הלימוד של כיתות ז' ו-ח'.
 
4.1   
הניסוי בכיתות ח': ייערך מחקר שדה שבמסגרתו תופעל תכנית
הלימודים המשלימה במדגם רחב של כיתות ח' במשך שנה. מחקר
זה יבחן, בין השאר, את תרומתה של תכנית הלימודים המשלימה
לשיפור עמידתם של תלמידי כיתות ח' בסטנדרטים בין-לאומיים
במתמטיקה.
 
4.2   


שאלות ובירורים אפשר להפנות לרפרנטים ולמדריכים המחוזיים,
וכמו כן -
- בנושא ארגון הלמידה בבית הספר: לאגף לחינוך על-יסודי,
טל' 02‎-5603259/61;
- בנושא השתלמויות והדרכה: למינהל להכשרה ולהשתלמות לעו"ה,
טל' 02‎-5602858;
- בנושאי תוכן: לפיקוח על הוראת המתמטיקה במזכירות הפדגוגית,
טל 02‎-5603611.
שאלות נוספות אפשר להפנות אל מר עופר רימון, מרכז הפרויקט,
טל' 02‎-5603721.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002