חוזר זה בוטל
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בגני-ילדים 5.3‎-29
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת
סעיף 5.3‎-14
בחוזר הוראות
הקבע סא/2 (ב)
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי
הנהלים שלהלן מחליפים את הנהלים המובאים בסעיף 5.3‎-14 בחוזר
הוראות הקבע סא/2(ב), "נוהלי בטיחות, ביטחון ושעת חירום בגני
הילדים".
 
1.1 
מטרת אבטחת גן הילדים היא למנוע ולהרתיע גורמים עוינים מביצוע
פיגוע בגן הילדים ובסביבתו הקרובה על יד החדרת מטעני חבלה
והנחתם בתוך המוסד או סמוך לו, למנוע כניסת זרים לגן ללא רשות
ולאפשר הזעקת סיוע ביטחוני בעת הצורך.
 
1.2 
בהתאם להחלטת הממשלה מיום כ"ז בסיוון התשנ"ה (25.6.95) הגורם
העליון האחראי על מכלול נושאי אבטחת מוסדות החינוך במדינת
ישראל הוא משטרת ישראל, בתוקף אחריותה על ביטחון הפנים, על פי
החלטת הממשלה 411 משנת 1974 ובחוק הסדרת הגופים
המאובטחים 1999.
נוהלי הביטחון במוסדות החינוך בכלל ובגני-הילדים בפרט נקבעו
בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל, בצה"ל
ובשב"ך, בהתאם לתפיסתם המבצעית ועל פי חלוקת האחריות כמפורט
בהחלטה המוזכרת לעיל.
 
1.3 
2. מטרת הסעיף
מטרת סעיף זה היא להנחות את העוסקים בתחומים השונים של אבטחת
מוסדות החינוך ולסייע בידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית ומנהלת
הגן בקביעת סדרי אבטחה במוסדות החינוך ובפעילות החוץ-בית-ספרית,
בארגונם ובביצועם הנכון.
הסעיף מנחה את הגורמים השונים בכל הקשור לאבטחת המוסד החינוכי
בשעות היום.

3. אחריות
משטרת ישראל
משטרת ישראל היא הגורם המסומך להנחות את מנהל הגן בכל הקשור
לתכנון האבטחה, פרטיה וסדריה והוצאתה לפועל באמצעות קצין
הביטחון למוסדות חינוך ברשות המקומית, ובהעדרו - באמצעות
מנכ"ל/מזכיר הרשות.
סדרי האבטחה במוסד החינוכי ייקבעו על סמך המפורט בחוזר זה ועל
בסיס הנתונים המיוחדים של כל מוסד ומוסד.
 
3.1 
מנהלת הגן
האחריות הכוללת על הביטחון במוסד החינוכי ובפעילות
החוץ-בית-ספרית היא על מנהלת הגן, והיא נושאת באחריות על ביצוע
הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה אליה על ידי משטרת ישראל, על ידי
קצין הביטחון למוסדות חינוך של הרשות המקומית, על ידי קב"ט
המחוז או על ידי גופים מוסמכים מטעם האגף לביטחון ולשעת חירום.
 
3.2 
4. פעולות האבטחה
סריקות  4.1 
סריקת בוקר  4.1.1
 
 
בשעות שבהן הגן אינו מאויש אפשר בנקל להניח מטען חבלה
בגן, בחצר או סמוך לגן; משום כך חיונית סריקת הבוקר,
שמטרתה לבדוק אם הונח מטען חבלה.
 
א.   
סריקת הבוקר תבוצע על ידי מבוגרים בלבד (מנהלת הגן,
הסייעת לגננת או השומר, אם נקבעה שמירה צמודה לגן).
הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון הילדים לגן (יש לנעול
את השער ולמנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה).
 
ב.   
במהלך הסריקה החיצונית יש לתת את הדעת לרכב החונה
בחנייה בקרבת שער הכניסה. אם נתקלים ברכב חשוד, יש
 להרחיק את הילדים מקרבתו ולהזעיק חבלן משטרה.
 
ג.   
הסריקה תחל מהשטח החיצוני הסמוך לגדר ותסתיים
בסריקת המבנה על כל חדריו. לפני הכניסה למבנה הגן יש
לבדוק אם קיימים סימני פריצה לתוך המבנה (חלון שבור,
 דלת פרוצה וכד').
 
ד.   
בביצוע סריקה בחצר הגן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת
למקומות שבהם אפשר להסתיר מטענים, כגון צמחייה,
מתקני משחקים, חצר גרוטאות, בלוני גז, פחי אשפה, ארגז
 חול וכד'.
 
ה.   
סריקות נוספות  4.1.2
 
 
בכל מקרה של יציאה מהגן לסיור או לטיול תבוצע סריקה
במתכונת סריקת בוקר לפני שוב הילדים לגן.
 
א.   
סריקה כזו תבוצע לפני יציאת הילדים לפעילות בחצר הגן.  ב.   
במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו
ולפעול לפי הנאמר בסעיף 3 להלן, "הפעולות בעת מציאת חפץ
חשוד".
 
4.1.3
 
 
 
אבטחת הגן  4.2 
לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן יינעל שער הכניסה.  4.2.1
 
 
מבקרים (מאבטח וניידת הסיור, הורה, מפקחת וכו') הרוצים
להיכנס לגן יצלצלו בפעמון שבשער או באינטרקום, ולאחר זיהוים
על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת הם יורשו להיכנס לגן.
 
4.2.2
 
 
פעולות ניידת הסיור/השיטור בגן הילדים  4.2.3
 
 
מערך אבטחת מוסדות החינוך ברוב הרשויות המקומיות
כולל ניידות סיור/שיטור.
 
א.   
תפקידי צוות ניידת הסיור באבטחת גן הילדים  ב.   
לבצע ביקורים וביקורות בגני הילדים  1)   
לשמש כוח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק לגן
שקרה בו אירוע ביטחוני.
 
2)   
סדרי הביקור של צוות ניידת הסיור בגן  ג.   
תדירות הביקור היא על פי החלטת המשטרה.
 
1)   
המאבטח/השוטר, לאחר כניסתו לגן, ייצור קשר עם
מנהלת הגן/הסייעת, ימסור לה מה הפעילות שהוא
מתכוון לעשות בגן (סריקת אזור הגן, ביקורת טלפון,
לחצן מצוקה וציוד ביטחון אחר וכו'), ויבצע את המוטל
עליו.
 
2)   
לאחר סיום הביקור/הביקורת יבקש המאבטח ממנהלת
הגן לחתום על טופס רישום ביקורת וסריקה, ירשום את
הערותיו, ויחתום את שמו בנוכחות מנהלת הגן וישאיר
את הטופס בגן (ראה את דוגמת הטופס בנספח להלן).
 
3)   
במקרים של אירוע ביטחוני בגן תפעל מנהלת הגן
להזעקת כוחות הביטחון (הכוללים גם את ניידת
הסיור). סדרי הזעקת כוחות הביטחון ייקבעו מראש על
ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית ויימסרו
למנהלת הגן על ידו.
 
4)   
גנים עם אבטחה צמודה  4.2.4
 
 
ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא גני ילדים
ואשכולות גני ילדים שאושר להם שומר/מאבטח על ידי
משטרת ישראל ועל פי החלטתה.
 
א.   
אם וכאשר תתקבל החלטה של גורמי הביטחון להציב
אבטחה צמודה בגן או בגני ילדים, או שההחלטה תהיה של
הרשות המקומית או של ועד ההורים, תהיינה הפעולות
בהקשר לכך כדלהלן:
 
ב.   
האחריות לסדרי האבטחה וההפעלה בגן של המאבטח
מוטלת על קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית.
1)   
המאבטח, לפני כניסתו לתפקיד, יתודרך בעל פה על ידי
קב"ט מוסדות החינוך של הרשות. התדרוך ייעשה
בנוכחות מנהלת הגן והסייעת. בתום התדרוך יימסרו לו
הוראות האבטחה בכתב.
 
2)   
מנהלת הגן תפקח על סדרי עבודתו של המאבטח, ותנהל
רישום שוטף של פעילותו (שעת הגעתו ושעת סיום
תפקידו וכו'), כפי שיורה לה קב"ט מוסדות החינוך.
 
3)   
המאבטח יפעל על פי כל הכללים לאבטחת מוסדות חינוך
המפורטים בחוזרי המנכ"ל השונים.
 
ג.   
הפעלת הורים באבטחת הגן  4.2.5
 
 
ייתכנו מצבים שבהם יחליטו גורמי הביטחון להסתייע
  בהורים או במתנדבים לאבטחת גן הילדים.
א.   
הפעלת ההורים תהיה במסגרת התנדבות ו/או שההורים
ייקראו למלא את חובת האבטחה בתוקף תקנות שעת חירום
(אבטחת מוסדות חינוך).
 
ב.   
הודעה על הצורך להפעיל הורים לאבטחת הגן תועבר למנהלת
הגן על ידי קב"ט מוסדות החינוך.
 
ג.   
לצורך היערכות מוקדמת למצבים אלו תכין מנהלת הגן
רשימה של הורים שיהיו מוכנים להתנדב ולהתייצב תוך
התראה קצרה לאבטחת גן הילדים, אם וכאשר הם ייקראו
לכך.
 
ד.   
5. הפעולות בעת מציאת חפץ חשוד
הגדרת חפץ חשוד  5.1 
חפץ בלתי מוכר, שעל פי מיקומו מעורר חשד כי הונח למטרות
חבלה
 
5.1.1
 
 
נשק ותחמושת  5.1.2
 
 
"מציאות", חפצים תמימים לכאורה, שכביכול נשארו במקום  5.1.3
 
 
כל חפץ זר.  5.1.4
 
 
הערה: בשום מקרה אין לגעת בחפץ חשוד! - זהו משפט שיש
לחזור ולשנן לילדים.
 
 
הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד מתחלקות לשני
מצבים:
 
5.2 
מציאת חפץ חשוד בסריקת בוקר  5.2.1
 
 
מציאת חפץ חשוד בעת הימצאות הילדים בגן.
 
5.2.2
 
 
 
הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד בסריקת בוקר  5.3
אין לגעת בחפץ החשוד כלל.  5.3.1
 
 
ילדים ומלוויהם הנמצאים בקרבת הכניסה לגן יתבקשו להתרחק
מאותו מקום.
 
5.3.2
 
 
אחד ההורים יתבקש למנוע התקרבות ילדים ומבוגרים לגן.  5.3.3
 
 
יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו.  5.3.4
 
 
כאשר יגיעו כוחות הביטחון (חבלן משטרה, ניידת סיור וכו'), יש
להראות להם את מקום החפץ החשוד.
 
5.3.5
 
 
לאחר אישור החבלן שהכול כשורה אפשר להכניס את הילדים לגן.
 
5.3.6
 
 
הפעילות הנדרשת בעת מציאת חפץ חשוד, כאשר הילדים
נמצאים בגן
 
5.4 
אין לגעת בחפץ החשוד.  5.4.1
 
 
יש להרחיק בשלב ראשון את הילדים ולמקמם מאחורי מחסה
(מבנה הגן או כל מקום שהוא ב"שטח מת" לגבי החפץ החשוד).
 
5.4.2
 
 
יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו.  5.4.3
 
 
יש לפנות את הילדים אל מחוץ לשטח הגן, למקום שנקבע וגם
תורגל מראש, מקום שאושר על ידי הקב"ט למוסדות חינוך
(המקום חייב לתת תשובה מבחינה ביטחונית ובטיחותית).
 
5.4.4
 
 
במקרים שבהם החפץ נמצא בצמוד לציר היציאה משער הגן, ואין
בגן שער מילוט, יש להשאיר את הילדים במקום מחסה (מאחורי
הגן, או בתוך הגן, מאחורי קיר ללא חלונות).
 
5.4.5
 
 
יש למנוע התקרבות לחפץ החשוד על ידי הצבת מבוגר (רצוי
הסייעת) בקרבת מקום, אולם מאחורי מחסה, רצוי מחוץ לתחום
הגן.
 
5.4.6
 
 
כאשר יגיעו כוחות הביטחון, יש להראות להם את מקום החפץ
החשוד.
 
5.4.7
 
 
לאחר אישור החבלן שהכול כשורה, אפשר להחזיר את הילדים
לפעילות השוטפת.
 
5.4.8
 
 
6. אמצעי ביטחון
כדי לשפר ולייעל את האבטחה בגן חובה להתקין אמצעי ביטחון אלו:  6.1 
גדר תקנית תקינה - על פי המפורט בסעיף 5.1‎-36 של חוזר זה  6.1.1
 
 
שער המאפשר נעילה מבפנים  6.1.2
 
 
טלפון  6.1.3
 
 
אינטרקום משער הכניסה לגן  6.1.4
 
 
לחצן מצוקה למוקד עירוני/משטרתי או למוקד של חברת
האבטחה.
 
6.1.5
 
 
האחריות להתקנת אמצעי הביטחון היא של הרשות המקומית/הבעלות.
 
6.2 
יש חשיבות רבה לשמירה על תקינותם, שלמותם וכשירותם של אמצעי
הביטחון. על מנהלת הגן לדווח מיידית לרשות המקומית/לבעלות על כל
תקלה שהיא באמצעי הביטחון שהוזכרו לעיל.
 
6.3 
7. נשק
משרד החינוך פועל לחלוקת אקדחים לעובדי מוסדות החינוך, ובכללם
גני הילדים, דרך מפעל ראוי ברשות המקומית.
 
7.1 
הקביעה לגבי מתן נשק היא בידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות
המקומית, והיא מותנית בהסכמתה של העובדת.
 
7.2 
מטרת מתן הנשק לעובדי מוסדות החינוך:  7.3 
הגנה עצמית בעת הצורך  7.3.1
 
 
הרתעת גורמים עוינים.
 
7.3.2
 
 
האקדח יימסר למנהלת הגן או לסייעת לגננת, לאחר שעברה בהצלחה
אימון בן יומיים וקיבלה ממשרד הפנים רשיון לשאת נשק.
 
7.4 
כאשר מנהלת הגן או הסייעת אינן נושאות את האקדח על גופן, הוא
יימצא, בזמן השהות בגן הילדים, במקום שהוא מחוץ להישג ידם של
הילדים, אך בהישג ידה.
 
7.5 
מקבל האקדח אחראי אישית לכלי הנשק, ואינו רשאי להעבירו לאחר.
 
7.6 
בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית או בחדר ללא השגחה.
 
7.7 
על מחזיק הנשק למלא בהקפדה מרבית אחר הוראות הבטיחות הנובעות
מאחזקת נשק בקרבת ילדים, אחר הוראות האחזקה ואחר ההוראות
לפתיחה באש. הוראות אלה נמסרות למחזיק הנשק, בעל פה ובכתב,
בעת האימון ובעת מתן הנשק.
 
7.8 
על מחזיק הנשק, בתוקף הוראות משרד הפנים, לעבור שני אימונים
ומטווחים מדי שנה.
 
7.9 
8. נספח
טופס רישום ביקורת וסריקה בגן הילדים על-ידי מאבטח/סייר
דו"ח ביקורת בגני ילדים (יישאר ברשות מנהלת הגן)
חתימת
מנהלת הגן/
הסייעת
הערות לביקורת
המאבטח/הסייר של
שם המאבטח/הסייר שעה מדויקת
ביקורת לסיום
תאריך מס'
    חתימה שם פרטי
משפחה ושם
  תאריך יום  
              1.
              2.
              3.
              4.
              5.
              6.
              7.
              8.
              9.
              10.
              11.
              12.
              13.
              14.
              15.
              16.
              17.
              18.
              19.
              20.
9. מידע ותכנון הביטחון בגן הילדים
9.1 כללי
פרק זה עוסק בריכוז המידע הנדרש לתכנון של סדרי הביטחון השוטף
בגן הילדים ובסדרי הכנת גן הילדים לקראת שעת חירום והפעלתו
בשעת חירום.
 
9.1.1
 
תכנון ביטחון הגן, הן בנושאי הביטחון השוטף והן בהיערכות לשעת
חירום, ייעשה בתיאום הדוק עם הרשות המקומית ועם גורמי הביטחון
המקומיים.
 
9.1.2
 
הנתונים בפרק זה יעודכנו מדי שנה במהלך חודש ספטמבר. דו"ח שנתי,
לפי הדוגמה בנספח שלהלן, יועבר לרשות המקומית עד 15 באוקטובר.
 
9.1.3
 
9.2 פירוט המידע והתכנון
מידע כללי  9.2.1
 
נתוני יסוד של הגן ושל הבעלות
שם הגן:  ___________________________________
כתובת:  ___________________________________
טלפון:  ___________________________________
שם הבעלות:  ___________________________________
כתובת:___________________  טלפון:  ___________________
קבוצת גיל הילדים:___________________  מס' ילדי הגן: ___________________
עד שעה:  ___________________
שעות פעילות הגן:___________________ משעה: ___________________
שם מנהלת הגן:  ___________________________________
כתובתה:  ___________________________________
טלפון:___________________  שם הסייעת:  ___________________
כתובתה:  ___________________________________
טלפון:  ___________________________________

 
א.   
במעונות יום ובמוסדות אחרים, שיש בהם יותר משתי עובדות,
יירשמו פרטיהן כמפורט להלן:
תפקיד: ___________________ שם:  ___________________
כתובת:  ___________________________________
טלפון:  ___________________________________
תפקיד: ___________________ שם:  ___________________
כתובת:  ___________________________________
טלפון:  ___________________________________
תפקיד: ___________________ שם:  ___________________
כתובת:  ___________________________________
טלפון:  ___________________________________
___________________ שם:  ___________________
תפקיד: 
כתובת:  ___________________________________
טלפון:  ___________________________________  
 
חברי ועד ההורים
שם: ___________________ כתובת: ___________________
טלפון (ב): ___________________
טלפון (ע): ___________________
שם: ___________________ כתובת: ___________________
טלפון (ב): ___________________
טלפון (ע): ___________________
שם: ___________________ כתובת: ___________________
טלפון (ב): ___________________
טלפון (ע): ___________________
 
ב.   
ממלאי תפקידים ברשות המקומית ובמחוז החינוך (הפרטים
יימסרו על ידי הרשות המקומית)
 
ג.   

הערות  מס' הטלפון  כתובת המשרד  השם  התפקיד  מס' 
   משרד: 
בית:
    מנהל מח' 
החינוך
1. 
   משרד: 
בית:
    מדור 
מנהלת הגנים
2. 
   משרד: 
בית:
    השירות 
הפסיכולוגי
3. 
   משרד: 
בית:
    קב"ט מוסדות 
החינוך
4. 
   משרד: 
בית:
    המוקד העירוני  5. 
   משרד: 
בית:
    מנהל המחוז  6. 
   משרד: 
בית:
    המפקחת  7. 
שירותים חיוניים, כתובות וטלפונים
 
ד.   
הערות  מס' הטלפון  הכתובת  השירות 
         המשטרה 
         מד"א 
         מכבי אש 
         מרפאה  
         בית חולים  
         חברת החשמל  
         תחנת מוניות  
         מוקד עירוני  

10. תכנון האבטחה
 
סריקה  10.1
 
שם מבצע סריקת הבוקר: _____________________________  א)   
שעת התחלת הסריקה: _____________________________  ב)   
נקודות תורפה, כמו צמחייה סבוכה, גדר חיה, חצר גרוטאות וכו': 
_____________________________
ג)   
מועד קיום סריקות נוספות במשך היום: 
  _____________________________
ד)   
אבטחה  10.2
 
השעה שנקבעה לנעילת שער הגן:  
_____________________________
א)   
קשר מהשער לגן: פעמון: יש/אין; אינטרקום: יש/אין  ב)   
אמצעי קשר מהגן לגורמי חוץ: טלפון: יש/אין; נקודת קצה למוקד:
יש/אין; מכשיר קשר: יש/אין; לחצן מצוקה: יש/אין
 
ג)   
גדר: תקינה/לא תקינה  ד)   
שער הניתן לנעילה: תקין/לא תקין
 
ה)   
פרטי גורמי הביטחון שיוזעקו בעת אירוע ביטחוני (הפרטים
יימסרו למנהלת הגן על ידי קב"ט מוס"ח ברשות)
שם הגורם: __________ אמצעי ההזעקה:_________ טלפון מס' __________
לחצן מצוקה:_________  אחר:_________ 
שם הקב"ט:_________  מס' הטלפון שלו:_________ 
 
10.3
 
פינוי הגן בעת אירוע ביטחוני או בטיחותי: שטח הכינוס באזור הגן
(כאשר לא ניתן לצאת מהשער): 
_______________________________
מחוץ לגן: פירוט ציר התנועה לשטח הכינוס: 
שטח הכינוס מחוץ לגן:  ______________________________
 
10.4
 
נשק
האם בידי המנהלת או-הסייעת יש נשק? כן/לא
מועד האימון האחרון (לרשום בעיפרון): 
  _____________________________________________
10.5
 


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה הארצי לביטחון מוסדות חינוך,
מר שאול יגיל, טל' 02‎-5603002, וכן אל הקב"טים המחוזיים:
- קב"ט מחוז צפון: 04‎-6500171
- קב"ט מחוז חיפה: 04‎-8353833
- קב"ט מחוז מרכז: 03‎-6896532
- קב"ט מחוז ת"א: 03‎-6896342
- קב"ט מחוז ירושלים: 04‎-5601486
- קב"ט מחוז דרום: 08‎-6263017
- קב"ט החינוך ההתיישבותי: 03‎-6898880.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(ב), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002