אוכלוסיות מיוחדות 1.
מחוננים 1.5
ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים
ועתירי כשרונות
1.5‎-1
המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים
והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי החודש יחל תהליך בחינות הקבלה
לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ועתירי כשרונות לשנת הלימודים
התשס"ד. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד, למגזר הערבי
והבדווי על ידי ד"ר מרואן דווירי ולמגזר הדרוזי על ידי העמותה להכוון
לימודי (להלן "הגופים הבוחנים") אשר זכו במכרזים שפורסמו מטעם
המשרד.
תלמידים שהם עולים חדשים, ישראלים חוזרים ותלמידים לקויי למידה
זכאים להיבחן בנוהל מיוחד. פרטים אפשר לקבל במחלקה למחוננים
ובבתי-הספר.
בימים אלה נשלח מכתב בדואר רשום למנהלי בתי הספר היסודיים במגזר
היהודי ולמנהלי מחלקות החינוך בעיריות ובמועצות המקומיות במגזר הערבי.
המכתב כולל הסברים על התהליך, עותק של מכתב הסבר להורים, עותק של
מבחן הסינון הראשוני (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר
ומנהלי מחלקות החינוך שלא יקבלו את המכתב עד י"א במרחשוון התשס"ג,
17.10.02, ואשר בדקו בסניף הדואר הקרוב אם התקבל על שמם דואר
רשום שטרם נאסף - יתקשרו למכון סאלד, לנטלי עלפי, טל' 02‎-6494478,
לד"ר מרואן דווירי, טל' 04‎-6561541, או לעמותה להכוון לימודי, טל'
04‎-8669585, בהתאם למגזר, כמפורט לעיל.
לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה
בחינות שלב א' (סינון ראשוני)  1. 
במגזר היהודי, הערבי הבדאי- ב-י"ח במרחשוון התשס"ג,
24 באוקטובר:
את הבחינה יבצע סגל בית הספר ויבדוק אותה
על פי התדרוך שקיבל במכתב.
 
א.   
במגזר הדרוזי - ב-י"ז במרחשוון התשס"ג, 23.10.02: את
הבחינה יבצעו בוחנים מטעם העמותה להכוון לימודי.
 
ב.   
 
בחינות שלב ב'  2. 
המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת
לשלב ב' - י"ב בכסלו התשס"ג, 15 בנובמבר:
סגל בית
הספר יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני שלב א'
ובהתאם להנחיות שבמכתב. במגזר הדרוזי תיערך הרשימה על
ידי העמותה.
 
א.   
משלוח הזימונים על ידי הגופים הבוחנים לנבחני שלב ב'
- ינואר/פברואר:
 
ב.   
במגזר היהודי יישלחו הזימונים לבתי הספר והמורים ימסרו
אותם לתלמידים.
 
-   
במגזר הערבי יישלחו הזימונים למנהלי מחלקות החינוך
ויימסרו למנהלי בתי הספר, והם יידעו את התלמידים.
 
-   
במגזר הדרוזי יישלחו הזימונים להורים.  -   
ביצוע בחינות שלב ב' - ינואר/אפריל: הגופים הבוחנים יבצעו
את הבחינות.
 
ג.   
משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות - יוני:
ד.   
במגזרים היהודי והערבי תישלחנה ההודעות בדואר ישירות
להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.
 
-   
במגזר הדרוזי תישלחנה ההודעות לבתי הספר, והם ימסרו
הודעות להורים.
 
-   
המנהלים מתבקשים להקפיד (א) על הפצת מכתבי ההסבר להורים; (ב) על
ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו לשלב ב'; (ד) על
משלוח הרשימות למכון סאלד; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב'
בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. מכון סאלד לא יוכל לבחון
תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.
ערעורים
המורים או ההורים רשאים לערער על התוצאות של מבחני שלב ב' ולבקש
מבחן חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על
ההחלטה לא להגיש תלמיד למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח לנציג
המחוזי של ועדת הערר.
המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים
שנערכו בשנים קודמות הוא כ"ו בכסלו התשס"ג, .1.12.02 פניות
שתגענה לוועדת הערר לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התשס"ד.
להלן כתובות הנציגים המחוזיים של ועדת הערר:
תמי עדן (משרד החינוך, מחוז צפון), ת"ד 597, נהריה 22385
 
- 
רות אהרוני, משרד החינוך, מחוז דרום, רח' התקווה 4, קרית
הממשלה, באר-שבע 84893
 
- 
רבקה רינסקי, משרד החינוך, מחוז ת"א, רח' השלושה 2, ת"א
 
- 
כרמלה כ"ץ, משרד החינוך, מחוז חיפה, רח' חורי 2, מגדל הנביאים,
חיפה
 
- 
אסתר בלשר, משרד החינוך, מחוז מרכז, רח' השלושה 2, ת"א
 
-