ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
השתתפות המשרד בתשלום אגרת השכפול, חומרי מלאכה
וערכות טכנולוגיות לשנה"ל התשס"ג
3.7‎-1
בעקבות הקיצוץ שהושת על משרד החינוך בשנת התקציב 2003 תופחת
השתתפות המשרד בתקציבים המועברים למוסדות החינוך עבור אגרת
השכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות בשנה זו. השתתפות המשרד
תהיה על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות המקומית/המועצה
האזורית, בהתאם לאשכולות שאושרו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
1. 
להלן פירוט המחירים שנקבעו לאגרת השכפול, לחומרי מלאכה
ולערכות טכנולוגיות:  
2. 
אגרת השכפול  2.1   
אגרת השכפול למוסדות בחינוך היסודי המתוקצבים לפי
כיתה היא 850 ש"ח.
 
א.   
אגרת השכפול למוסדות בחינוך היסודי, בחטיבת הביניים
ובחטיבה העליונה המתוקצבים לפי תלמיד היא 33 ש"ח.
 
ב.   
אגרת שכפול במתי"אות היא 850 ש"ח לכיתה.  ג.   
אגרת השכפול ליוח"א למוסד בהיקף של 8 ש"ש היא
280 ש"ח.
 
-  ד.   
אגרת השכפול ליוח"א למוסד בהיקף של 5 ש"ש היא
175 ש"ח.
 
-   
אגרת השכפול ליוח"א למוסד בהיקף של 3 ש"ש היא
105 ש"ח.
 
-   
חומרים וערכות טכנולוגיות
המחירים הם לפי תלמיד, כדלקמן:
גני חובה לגילאי 5: 77 ש"ח
חינוך יסודי: 58 ש"ח
חטיבת ביניים: 80 ש"ח
חטיבה עליונה: 59 ש"ח.
 
2.2   
השתתפות המשרד בעלויות בסעיפים 2.1 ו-2.2 לעיל היא כדלקמן:
אשכול 2‎-1: 90%
אשכול 3: 80%
אשכול 4: 70%
אשכול 5: 65%
אשכול 6: 60%
אשכול 7: 55%
אשכול 10‎-8: 50%.
 
3. 
בתקופת החודשים ספטמבר-דצמבר 2002 תהיה השתתפות
המשרד במתכונת של שנת הלימודים התשס"ב,
ובתקופת
ינואר-אוגוסט 2003 תהיה ההשתתפות על פי המפורט לעיל.
 
4. 


שאלות אפשר להפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי,
טל' 02‎-5604027, ואל הגב' שולמית מור, מנהלת תחום תקצוב
מוניציפלי,
טל' 02‎-5602137.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002