בחינות 4.
בחינות ארציות 4.1
חלופה לבחינות הארציות בערבית בבתיה"ס העבריים 4.1‎-1
בשנת הלימודים התשס"ג יחול שינוי במתכונת המשוב הארצי בערבית
בכיתות ז'-י'. החל משנה זו לא תתקיימנה בחינות ארציות. הפיקוח על הוראת
הערבית יציע לבתי הספר, לכיתות ז'-ט', מתכונת של משוב פנימי בהנחיית
מדריכים מחוזיים של בתי הספר.
פרטים יימסרו בחוזר המפמ"ר לערבית ולאסלאם.


לפרטים נוספים יש לפנות אל הגב' נעמי וייסבלט, המפמ"רית
לערבית ולאסלאם,
טל' 02‎-5603597 ו-056‎-282466.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002