בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
לימודי התיאטרון ובחינת הבגרות בתיאטרון 4.3‎-3
1. מסגרת שעות ההוראה
הוראת התיאטרון משלבת הוראה עיונית, צפייה והתנסות.
הלימודים מתקיימים בשתי מסגרות: 3 ו-5 י"ל.
את התכנית ברמה של 5 י"ל יש ללמד במשך שלוש שנים (בכיתות י'-י"ב).
כל יחידת לימוד היא בת 3 ש"ש (5 י"ל X 3 ש"ש = 15 ש"ש).
את התכנית ברמה של 3 י"ל מוצע ללמד במשך 2 או 3 שנות לימוד (בכיתות
י'-י"ב או י"א-י"ב). כל יחידת לימוד היא בת 3 ש"ש (3 י"ל X 3 ש"ש = 9
ש"ש).
2. בחינות הבגרות
בחינת הבגרות ברמה של 5 י"ל נחלקת לשלושה חלקים:
חלק א': בחינה בהתנסות במונולוג/בדיאלוג (החל מחודש מרס בכיתה
י"א) - 20%
חלק ב': בחינה בהפקה (החל מחודש פברואר בכיתה י"ב) - 20%
חלק ג': בחינה בכתב (בסוף כיתה י"ב) - 60%
 
2.1 
בחינת הבגרות ברמה של 3 י"ל מתקיימת בכיתה י"ב ונחלקת לשני
חלקים:
חלק א': בחינה בהתנסות במונולוג/בדיאלוג - 25%
חלק ב': בחינה בכתב - 75%.
 
2.2 
הציון הסופי של בחינות הבגרות ידווח לאגף הבחינות על גבי טופס
9540. ציון זה יהיה שקלול של ציוני הבחינות כמפורט למעלה.
 
2.3 
להלן פירוט חלקי הבחינות:  2.4 
בחינת הבגרות העיונית  א.   
בחינת הבגרות העיונית היא שאלון בית ספר באישור
המפמ"ר, ותתקיים במועד ארצי. שאלוני בחינת הבגרות
בתיאטרון יישלחו על ידי הפיקוח המרכז על הוראת
התיאטרון למנהלי בתי הספר ויימסרו למורים ביום
הבחינה.
 
   
מועד הבחינה ישולב במסגרת מועדי בחינות הבגרות. הודעה
על מועד הבחינה תישלח על ידי הפיקוח המרכז על הוראת
התיאטרון מיד עם קבלת לוח בחינות הבגרות, ותפורסם
באתר התיאטרון של "אוח" -
.www.eduction.gov.il/theatre  
   
בחינת הבגרות בהתנסות במונולוג/בדיאלוג
התלמיד ייבחן רק על קטעים מתוך מחזות. אין לבחון על טקסט
מקורי או על טקסט ספרותי מעובד.  
ב.   
יש לקיים את בחינת הבגרות רק לאחר קבלת אישור
מהמפמ"ר לתיאטרון.
 
   
הבחינה תורכב משני חלקים: ביצוע מונולוג או דיאלוג ושיחה
עם התלמיד על עבודתו.
 
   
בחינת הבגרות בהתנסות בהפקה  ג.   
משך בחינת הבגרות בהתנסות בהפקה יהיה כ-30 דקות.     
מספר המשתתפים בהפקה אחת יהיה עד 7 תלמידים.     
כל אחד מהתלמידים ישתתף בהפקה כשחקן, ונוסף לכך יבצע
תפקיד הפקתי: במאי, מעצב תפאורה, מעצב תלבושות
ואבזרים, תאורן, מעצב מוזיקה ואפקטים ומנהל הפקה.
תפקיד הפקתי אחר לא יאושר.
 
   
תלמיד שייבחן בבימוי, לא תחול עליו חובת ההשתתפות
בהפקה כשחקן.
 
   
החלק השני של הבחינה יתקיים מיד בסיום ההצגה. בשיחה
עם המעריכים יידרשו הנבחנים להתייחס לתהליך של גיבוש
תפקידם ולבחירות האמנותיות שעשו במגוון התפקידים
שביצעו.
 
   
השיחה של כל אחד מהתלמידים עם המעריכים תתקיים
במהלך היום, בסיום ההצגה.
 
   


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאמנות ולתיאטרון, ד"ר נעמי
יפה,
טל' 056‎-282114 ו-02‎-5603595.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002