חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
תחרויות 7.12
תחרות ארצית לציורים ולכרזות: מבי"ס לבית חינוך מנקודת
מבטו של הילד
7.12‎-1
המינהל הפדגוגי והמזכירות הפדגוגית מקיימים תחרות ציורים וכרזות של
ילדים ובני נוער מכל מוסדות החינוך ומכל המגזרים בנושא "זכויות נותנים
ומקבלים במוסדות החינוך". התחרות תתקיים במחוזות השונים וכן ברמה
הארצית. טקס חלוקת הפרסים יתקיים במעמד המנהלת הכללית, הגב' רונית
תירוש, ב-י"ג באייר התשס"ג 15.5.03.
מטרת התחרות היא יצירת מודעות ואחריות לזכויות התלמידים בחברת
הילדים, לזכויות כל באי בית הספר ובעיקר לזכות להיות שונה ושווה.
התחרות תהיה חלק מתכנית חינוכית בית ספרית המטמיעה את ערך האחריות
לקיום זכויות הזולת בכל מסגרת חינוכית וחברתית, כנאמר: "ואהבת לרעך
כמוך." אזרח צעיר המתחנך לאורם של ערכים של שוויון זכויות יהיה מודע
יותר לזכויות אלו בהתבגרותו.
חומרי הלמידה
חומרי למידה מגוונים בנושאי זכויות האדם בכלל וזכויות הילד בפרט (ברמת
המורה וברמת התלמיד) הופקו על ידי משרד החינוך ונשלחו לבתי הספר.
החומרים עומדים לרשות המורים במרפ"דים, בספריות בתי הספר ובאתר
"אוח".
הדרכה
בכל מחוז יעמדו לעזרת המורים המפקחים והמדריכים לאמנות, מדריכים
ממטה קרמניצר-שנהר ומדריכי החינוך לחיים בחברה בחינוך היסודי. כמו כן
תתאפשר הדרכה מרוכזת בכל מחוז, בתיאום מראש עם הגב' טובה בן-ארי,
הממונה על יישום זכויות התלמידים.
הצטרפות לתחרות
בית ספר הרוצה להצטרף לתחרות ישלח את הטופס המובא להלן למפקח/ת על
האמנות במחוזו. במסגרת התחרות הבית-ספרית ייבחרו 5 ציורים שיישלחו
לתחרות המחוזית. בכל אחד מהמחוזות ייבחרו 20 ציורים אשר יישלחו
לתחרות הארצית.
לקראת התחרות הארצית תתקיים תערוכה, ובה יוצגו הציורים הנבחרים, וכן
תתקיים תחרות וירטואלית באתר המפמ"רית לאמנות ב"אוח",
.www.education.gov.il/art בית ספר המצטרף לתחרות הארצית יחתים
את הילדים המציירים ואת הוריהם על ויתור על זכויות יוצרים לשימוש
משרד החינוך.
מסגרות התחרות
התחרות תיערך ב-3 שלבים: בית ספרי, מחוזי וארצי.
לוח הזמנים
התחרות תחל מ"יום הילד הבינלאומי", ט"ז בכסלו התשס"ג,
.21.11.02 יש לקיים את התחרות הבית ספרית ולהגיש את הציורים
הנבחרים לתחרות המחוזית עד לתאריך כ"ח באדר ב' התשס"ג 2.3.03.
 
- 
החלטות הוועדה המחוזית תתפרסמנה עד התאריך ז' באדר ב' התשס"ג,
11.3.03.
 
- 
הציורים והכרזות יישלחו למפמ"ר לאמנות עד לתאריך י"ב באדר ב'
התשס"ג 16.3.03.
 
- 
החלטות הוועדה הארצית תתפרסמנה בטקס הסיום, בתאריך ח' באייר
התשס"ג 15.5.03.
הוראות כלליות
- ציורי הילדים יהיו בגודל אחיד: 50 ס"מ.
- הטכניקה: מגוונת.
- החומרים: מגוונים.
- יש לרשום את פרטי המשתתפים - שם הציור, הסבר הציור, שם
התלמיד, הכיתה, בית הספר וכתובתו, מספר הטלפון - בכתב יד ברור או
מודפסים על מדבקה שתודבק בגב הציור.
 
- 


למידע נוסף אפשר לפנות -
- אל הגב' טובה בן-ארי, הממונה על יישום זכויות התלמידים,
לשכת המנכ"לית, שבטי ישראל 34, ירושלים, טל' 052‎-733973;
- אל ד"ר נעמי יפה, המפמ"רית לאמנות ולתיאטרון, המזה"פ,
בניין לב-רם, דבורה הנביאה 2, טל' 02‎-5603595;
- אל הגב' הדר שירן, מרכזת התחרות, טל' 051‎-923392;
- אל אנשי הקשר במחוזות: המפקחים/המדריכים על הוראת
האמנות, המפקחים/המדריכים על מטה קרמניצר - שנהר
והמדריכים לחינוך לחיים בחברה בחינוך היסודי.
עדכונים יופיע באתר האינטרנט של משרד החינוך:
.http://www.education.gov.il

טופס הצטרפות
אל: הגב' הדר שירן, מדריכה ארצית לאמנות ורכזת תחרות הציורים והכרזות,
דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים (טל' 051‎-923392)
שם ביה"ס: היישוב: המחוז:
כתובת ביה"ס: מספר הטלפון:
שם מנהל/ת ביה"ס: מספר הטלפון הנייד:
שם המפקח/ת הכולל/ת של ביה"ס: שם המפקח/ת המחוזי/ת לאמנות:
שם רכז/ת הפרויקט בביה"ס: מספר הטלפון: דוא"ל:
מספר הכיתות המשתתפות: שכבות הגיל/הכיתות:
שם המנהל/ת:
חתימת המנהל/ת: חותמת ביה"ס:הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002