עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
הסכמי שכר 8.5‎-4
עובדי הוראה - סיכומי ועדת הארבעה
 
1. 
בהמשך להנחייתנו מיום 27.9.1995 (הע/95/46 (110) ולסיכומי ועדת
הארבעה מיום 27.6.02 הוחלט כי החל מיום 1.9.01 תשולם "תוספת הסכם
הוראה 1994" על כל היקף משרתם של מנהלים, לרבות מעבר למשרה אחת,
אך לא מעבר ל-150% משרה.
2. הסכם השכר הקיבוצי עם הסתדרות המורים
הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 10.7.02
בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך,
הגב' רונית תירוש;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט
שלוש הערים הגדולות, המיוצג על-ידי מר גיורא רוזנטל, מנכ"ל מרכז השלטון
המקומי, ומר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל-אביב וחיפה), המיוצגות על-ידי מר אילן
שדות;

(להלן: "המעסיקים" ) - מצד אחד


לבין
הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן;

(להלן: "הסתדרות המורים") - מצד שני


הואיל: ובסעיף 10 להסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום 18.12.2001
(להלן: "ההסכם הקיבוצי") הוסכם כי הצדדים ימשיכו לנהל משא-ומתן בדבר
עלות בשיעור 0.25% כמפורט בסעיף זה;
והואיל: והוסכם בין הצדדים, בהחלטת ועדת מעקב פריטטית, על הארכת
המועד שהוקצב לניהול המשא-ומתן בין הצדדים על יישום העלות בשיעור של
0.2%, כאמור בסעיף 10.2 להסכם הקיבוצי, עד ליום 15.5.02;
והואיל: והצדדים מבקשים לעגן בהסכם קיבוצי את ההסכמות שהגיעו אליהן
במשא-ומתן כאמור;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 

תחולת ההסכם  2. 
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים,
המדורגים בדירוג עובדי הוראה (להלן: "עובדי הוראה").
 
2.1   
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על
עובדי ההוראה המועסקים ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת
והמתקצבת של בעלויות אלו.
 
2.2   
   
הסכם זה יחול בהתאמה גם על עובדי הוראה שהיו בתקופת
ההסכם או בחלק מתקופת ההסכם בשנת שבתון.
 
2.3   
גמול חינוך  3. 
החל מיום 1.1.01 יוגדל גמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים
לגמול חינוך בשיעור של 9%, כאמור בסעיף 7 להסכם הקיבוצי
מיום 8.9.1998, לשיעור של 10% מהשכר המשולב, מתוספת
תגבור הוראה 94' ומהתוספת בשיעור 3% המשולמת על-פי סעיף
5 להסכם הקיבוצי מיום .18.12.01
 
3.1   
למען הסר ספק מובהר כי גמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים
לגמול חינוך בשיעור העולה על 9% יישאר ללא שינוי.
 
3.2   
למען הסר ספק מובהר כי ימשיכו לחול הכללים אשר על-פיהם
שולם גמול חינוך ערב חתימת הסכם זה.
 
3.3   

גמול מקצועי והכשרה  4. 
החל מיום 1.1.01 יוגדל שיעור גמול מקצוע והכשרה, כאמור
בסעיף 8 להסכם הקיבוצי מיום 8.9.1998, המשולם לכל עובדי
ההוראה הזכאים לו, משיעור של 5.75% לשיעור של 6% מהשכר
המשולב, מתוספת תגבור הוראה 94' ומהתוספת בשיעור 3%
המשולמת על-פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום .18.12.2001
 
4.1   

 
 
למען הסר ספק מובהר כי ימשיכו לחול הכללים אשר על-פיהם
שולם גמול מקצוע והכשרה ערב חתימת הסכם זה.
 
4.2   

מיצוי תביעות  5. 
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, הן
ברמה הארצית והן ברמה המקומית, בעניין העלות בשיעור של
0.2% האמורה בסעיף 10.2 להסכם הקיבוצי, ולא ינוהל כל משא
ומתן נוסף בעניין זה.
 
5.1   
למען הסר ספק מבוהר כי האמור בהסכם זה ובסיכום הדיון של
ועדת המעקב הפריטטית בנושא קרן רווחה מיום 15.4.02 מהווה
מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים מכוח סעיף 10 להסכם
הקיבוצי.
 
5.2   

מועדי תשלום  6. 
התשלומים השוטפים וההפרשים הנובעים מהסכם זה ישולמו החל
ממשכורת חודש יולי 2002 ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט
2002.
 
6.1   
על אף האמור בסעיף 6.1, עובד הוראה בשירות המעסיקים שאינם
המדינה הזכאי לגמול חינוך או לגמול מקצוע והכשרה, אשר פוטר
או התפטר מעבודתו בשירות המעסיקים שלא בדרך של גמלאות
לפני יום חתימת הסכם זה, תחול חובה על המעסיק לשלם לו את
התשלומים ואת ההפרשים הנובעים מהסכם זה, וזאת תוך 30 יום
מיום פנייתו של עובד ההוראה למעסיק. מרכז השלטון המקומי
יפעל אצל הרשויות המקומיות במטרה שייעשה מאמץ על-ידי
רשויות אלו לאיתור עובדי ההוראה הזכאים לשיעור הגמול
המוגדל על-פי הסכם זה.
 
6.2   
3. הסכם השכר הקיבוצי עם ארגון המורים

הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום 10.7.02

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך,
הגב' רונית תירוש;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט
שלוש הערים הגדולות, המיוצג על-ידי מר גיורא רוזנטל, מנכ"ל מרכז השלטון
המקומי, ומר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל-אביב וחיפה), המיוצגות על-ידי מר אילן
שדות;

(להלן: "המעסיקים") - מצד אחד


לבין
ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ובמכללות, המיוצג
על-ידי יו"ר ארגון המורים, מר דן ארז;

(להלן: "ארגון המורים") - מצד שני


הואיל: ובסעיף 10 להסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום 18.12.2001
(להלן: "ההסכם הקיבוצי)", הוסכם כי הצדדים ימשיכו לנהל משא-ומתן
בדבר עלות בשיעור 0.2% כמפורט בסעיף זה;
והואיל: והוסכם בין הצדדים, בהחלטת ועדת מעקב פריטטית, על הארכת
המועד שהוקצב לניהול המשא-ומתן בין הצדדים על יישום העלות בשיעור של
0.2%, כאמור בסעיף 10.2 להסכם הקיבוצי, עד ליום 15.5.02;
והואיל: והצדדים מבקשים לעגן בהסכם קיבוצי את ההסכמות שהגיעו אליהן
במשא-ומתן כאמור;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 

תחולת ההסכם  2. 
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים,
המדורגים בדירוג עובדי הוראה (להלן: "עובדי הוראה").
 
2.1   
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על
עובדי ההוראה המועסקים ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת
והמתקצבת של בעלויות אלו.
 
2.2   

 
 
הסכם זה יחול בהתאמה גם על עובדי הוראה שהיו בתקופת
ההסכם או בחלק מתקופת ההסכם בשנת שבתון.
 
2.3   

גמול חינוך  3. 
החל מיום 1.1.01 יוגדל גמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים
לגמול חינוך בשיעור של 9%, כאמור בסעיף 7 להסכם הקיבוצי
מיום 8.9.1998, לשיעור של 10% מהשכר המשולב, מתוספת
תגבור הוראה 94' ומהתוספת בשיעור 3% המשולמת על-פי סעיף
5 להסכם הקיבוצי מיום .18.12.01
 
3.1   
למען הסר ספק מובהר כי גמול החינוך לעובדי הוראה הזכאים
לגמול חינוך בשיעור העולה על 9% יישאר ללא שינוי.
 
3.2   
למען הסר ספק מובהר כי ימשיכו לחול הכללים אשר על-פיהם
שולם גמול חינוך ערב חתימת הסכם זה.
 
3.3   

גמול מקצוע והכשרה  4. 
החל מיום 1.1.01 יוגדל שיעור גמול מקצוע והכשרה, כאמור
בסעיף 8 להסכם הקיבוצי מיום 8.9.1998, המשולם לכל עובדי
ההוראה הזכאים לו, משיעור של 5.75% לשיעור של 6% מהשכר
המשולב, מתוספת תגבור הוראה 94' ומהתוספת בשיעור 3%
המשולמת על-פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום .18.12.01
 
4.1   
למען הסר ספק מובהר כי ימשיכו לחול הכללים אשר על-פיהם
שולם גמול מקצוע והכשרה ערב חתימת הסכם זה.
 
4.2   
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, הן ברמה
הארצית והן ברמה המקומית, בעניין העלות בשיעור של 0.2% האמורה
בסעיף 10.2 להסכם הקיבוצי, ולא ינוהל כל משא ומתן נוסף בעניין זה.
 
5. 
מועדי תשלום  6. 
התשלומים השוטפים וההפרשים הנובעים מהסכם זה ישולמו החל
ממשכורת חודש יולי 2002 ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט
2002.
 
6.1   
על אף האמור בסעיף 6.1, עובד הוראה בשירות המעסיקים שאינם
המדינה הזכאי לגמול חינוך או לגמול מקצוע והכשרה, אשר פוטר
או התפטר מעבודתו בשירות המעסיקים שלא בדרך של גמלאות
לפני יום חתימת הסכם זה, תחול חובה על המעסיק לשלם לו את
התשלומים ואת ההפרשים הנובעים מהסכם זה, וזאת תוך 30 יום
מיום פנייתו של עובד ההוראה למעסיק. מרכז השלטון המקומי
יפעל אצל הרשויות המקומיות במטרה שייעשה מאמץ על-ידי
רשויות אלו לאיתור עובדי ההוראה הזכאים לשיעור הגמול
המוגדל על-פי הסכם זה.
 
6.2   
4. הסכם יוח"א
הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום 14.8.02

בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך,
גב' רונית תירוש;

(להלן: "המדינה") - מצד אחד


לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר יוסי
וסרמן;

(להלן: "הסתדרות המורים") - מצד שני

הואיל: וביום 1.9.00 נחתם בין הצדדים להסכם זה הסכם בדבר תשלום
מענק יוח"א לעובדי ההוראה המשובצים בשנת הלימודים התשס"א במסגרת
יום חינוך ארוך המופעל מכוח חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה,
התשנ"ז-1997 (להלן: "יוח"א") בחלק מבתי הספר היסודיים ומגני הילדים
במערכת החינוך;
והואיל: והצדדים מעוניינם להחיל את ההסכמות שהושגו בהסכם האמור גם
לגבי שנת הלימודים התשס"ג;
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 
תקופת ההסכם
תקופת תוקפו של הסכם זה היא מיום 1.9.02 ועד ליום .31.8.03
 
2. 
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, המדורגים
בדירוג עובדי הוראה, אשר מועסקים בבתי הספר היסודיים ובגני
הילדים אשר בהם מופעל יוח"א ואשר משובצים ביוח"א בשנת
הלימודים התשס"ג (להלן: "עובדי ההוראה").
 
3. 

מענק יוח"א  4. 
בהסכם זה - "שעות יוח"א:
בבתי הספר היסודיים - השעה השביעית והשעה השמינית ביום
הלימודים;
בגני הילדים - מהשעה 13.20 עד השעה .15.30
 
4.1   
לעובד הוראה אשר ישובץ בהסכמתו בשנת הלימודים התשס"ג
בשעות יוח"א, ואשר היקף העסקתו בשעות העבודה שאינן שעות
יוח"א אינו נמוך מהיקף שעות יוח"א שבהן הוא משובץ, ישולם
מענק חד פעמי בשנת הלימודים התשס"ג בלבד (להלן: "מענק
יוח"א"). לעובד הוראה אשר ישובץ בשעות יוח"א בהיקף של 8
שעות שבועיות ישולם מענק מלא (100%), בגובה 5,180 ש"ח.
לעובד הוראה אשר ישובץ בשעות יוח"א בהיקף קטן מ-8 שעות
שבועיות ישולם החלק היחסי של המענק.
על אף האמור בסעיף זה, עובד הוראה לא יהיה זכאי לחלק היחסי
של מענק יוח"א בגין תקופת שירות במילואים או תקופת שהייה
בחופשת לידה. כמו כן, עובד הוראה אשר העסקתו הסתיימה
במהלך שנת הלימודים התשס"ג יהיה זכאי רק לחלק היחסי של
המענק, בהתאם לתקופה שבה היה מועסק.
למען הסר ספק מובהר כי גובה המענק אשר ישולם לעובד ההוראה
לא יושפע מהיקף המשרה שבה הוא מועסק.
 
4.2   
 9/01 (תשע עשיריות) מתוך המענק ישולמו במשכורת חודש מאי
2003, תוך פירוט הפריסה לחודשי עבודתו של עובד ההוראה
בחודשים ספטמבר 2002 עד מאי 2003.  1/01 (עשירית) מתוך
המענק תשולם במשכורת חודש יוני 2003.
 
4.3   
בגין מענק יוח"א יבוצעו הפרשות וניכויים לקופת גמל (5% חלק
המעביד ו-5% חלק העובד), בהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם
הקיבוצי מיום .17.12.98
 
4.4   
בלי לפגוע בהוראות סעיף 4.2 לעיל מובהר, כי עצם העסקתו של
עובד הוראה בבית ספר או בגן ילדים שבו מופעל יוח"א אינה מקנה
לו זכות לקבל מענק יוח"א על פי הסכם זה.
 
4.5   
למען הסר ספר יובהר כי עובד הוראה אשר מועסק בשירות
המדינה בשנת הלימודים התשס"ג ישובץ בשעות יוח"א אך ורק
בהסכמתו.
 
4.6   
בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם בזאת כי אם יקבע שר
החינוך מספר אחר של שעות לימוד ביום חינוך ארוך בבתי ספר
יסודיים אשר בהם מופעל יוח"א, בשונה מהקבוע בסעיף 3 (ב)
לחוק, וקביעתו זו תיעשה באופן שכל שעה שביעית או שמינית
שהייתה קבועה ביום לימודים מסוים תוזז ליום לימודים אחר, כי
אז תיחשב כל שעה שביעית או שמינית שהוזזה כאמור כשעת
יוח"א בבתי ספר יסודיים לעניין הסכם זה.
 
4.7   
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושאים
שהוסדרו בהסכם זה לתקופת תוקפו של הסכם זה.
 
5. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העובדה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת
הסכם זה, הנוגעים לנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם חתימת
הסכם זה.
 
6. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים, כי בתקופת הסכם זה לא ינקוט צד אחד או יחידה
מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או
השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי עבודה
או סדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
7. 
כללי
תנאים ותניות, שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או
בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב, ימשיכו להיות
תקפים לתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש
או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.  
8. 
   


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/2, כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002