ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
אישור השימוש בפרסומת מסחרית 3.7‎-25
 
1 בנובמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
הרחבת סעיף
3.7‎-11 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/7(א)
והחלפת סעיף
3.7‎-24 בחוזר
הוראות הקבע
סג/1(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


כל פעילות הנערכת במסגרת של בתי ספר וגני ילדים מטעם יחידה במשרד או
מטעם גוף מסחרי ומשלבת פרסומת מסחרית חייבת לקבל את אישור הוועדה
לאישור השימוש בפרסומת מסחרית במוסדות החינוך.
היתר הוועדה ניתן לתקופה קצובה, ובכל אישור מטעמה נקוב תאריך תפוגה.
לפיכך, החל מ-כ"ד באלול התשס"ב, 1.9.02, מוסדות חינוך, אגפי המשרד או
גופים חיצוניים ומסחריים המבקשים לפעול בפעילות המשלבת פרסומת
מסחרית חייבים לקבל אישור עדכני תקף לשנת הלימודים התשס"ג ואילך.
מנהלים שיחרגו מהוראה זו עלולים להיקרא לבית דין משמעתי.
יש לפנות אל הוועדה באמצעות טופס שאפשר לקבלו באתר האינטרנט הזה:
http://www.education.gov.il/mazkirut_pedagogit/download/tofes_bakasha.rtf.


בשאלות אפשר לפנות אל יו"ר הוועדה, הגב' עירית ליבנה, טל'
02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)3/גסשת), כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002