בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
יציאת משלחות תלמידים לחו"ל - ארגון האבטחה 5.3‎-30
 
1 בנובמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
רענון
 
  מטרת הפרסום  


לנוכח ריבוי המקרים לאחרונה שבהם אגף הביטחון נדרש ברגע האחרון
לפנות לגורמי האבטחה בשירות כדי לשכנעם לאפשר יציאת משלחות
תלמידים לסיורים בחו"ל, אנו מבקשים ממנהלי בתי הספר לפעול על פי
ההנחיות בסעיף 5.3‎-27 של חוזר הוראות הקבע סב/7(ג), נוהל אבטחת
משלחות היוצאות לחו"ל, ובעיקר על-פי לוח הזמנים המפורט בו.
מנהלים שלא יגישו את הבקשות בזמן - תבוטל יציאת המשלחת של בית ספרם
או תידחה.


בשאלות אפשר לפנות אל הקב"ט הארצי, טל' 02‎-5602545.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)3/גסשת), כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002