עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
קורסים להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנות הלימודים
התשס"ד-התשס"ה
8.4‎-1
 
בשנת הלימודים התשס"ד ייפתח במוסדות להשכלה גבוהה מחזור חדש
של קורסים דו-שנתיים להכשרת מנהלים למוסדות חינוך.
מוסדות ההכשרה המועמדים לקיים קורסים אלה יהיו:  
1. 
מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית,
דואר טבעון 36006
 
-   
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905  -   
מכללת גורדון לחינוך, רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705  -   
מכללת בית-ברל, המגמה להכשרה ולפיתוח מנהלי בתי-ספר, דואר
בית ברל 44905
 
-   
מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, ת"א 62507  -   
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040, ת"א 69978  -   
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900  -   
מכללת בית רבקה, מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי-הוראה, מרכז
להשתלמות, כפר חב"ד ב' 72915
 
-   
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, שדרות הרצל 89, ת"ד 3578,
ירושלים 91035
 
-   
מכללה ירושלים, בית וגן, ת"ד 16078, ירושלים 91160  -   
המכללה האקדמית אחוה, ד"נ שקמים 79800  -   
המכללה לחינוך ע"ש קיי, רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 13001, באר
שבע 84536
 
-   
הטכניון, בשיתוף מרכז אורט ישראל, רח' דרך הטייסים 28, תל
אביב.
 
-   
הערות   
אפשר לקבל תעודת סיום להכשרה בניהול גם במסלול לניהול בתי
ספר (תואר שני במינהל החינוך) באוניברסיטה העברית בירושלים.
א.   
לא בכל המוסדות שהוזכרו לעיל יתקיימו קורסים; הדבר ייקבע
סופית בתום תהליכי ההרשמה והקבלה.
 
ב.   
מטרת הקורסים  2. 
מטרת הקורסים היא להכשיר עתודה של מועמדים לתפקידים של מנהלי
בתי ספר, כמתחייב מדרישות הסף למכרזי הניהול.
 
 
אוכלוסיית היעד  3. 
עובדי הוראה קבועים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, בעלי ותק
בהוראה של מעל ארבע שנים ובעלי תואר אקדמי ראשון לפחות
(תינתן עדיפות לבעלי תואר אקדמי שני).
 
א.   
בעלי התפקידים האלה: מנהלים קבועים בחינוך היסודי
והעל-יסודי ומנהלים בתקופת ניסיון, שנבחרו במכרז והם בעלי
ותק של שנת ניהול אחת לפחות
 
ב.   
הערה
כל המועמדים שיתקבלו לקורסים להכשרת מנהלים יהיו חייבים
להמציא אישור בכתב ליציאה ללימודים מטעם הבעלות על בית ספרם
והממונה הישיר שלהם.
 
 
ועדת מיון
בכל מוסד המועמד לקיים קורס תופעל ועדה למיון מועמדים. בוועדה
ישתתפו נציגי משרד החינוך מהמחוז שבו המוסד מצוי ונציגי המרכז
לפיתוח עובדי-הוראה בכירים. על שאר משתתפי ועדת המיון יחליט
המוסד המכשיר. בחינוך הממלכתי דתי ישמש סגן ראש מינהל החמ"ד
כיו"ר ועדות המיון.
תשובות סופיות למועמדים תינתנה על ידי המרכז לפיתוח עובדי-הוראה
בכירים בלבד.
 
4. 
ערעורים
החלטה על דחייה, בכל אחד משלבי המיון, ניתנת לערעור תוך 21 יום
בלבד מהתאריך של מכתב הדחייה. ייבדקו מחדש רק הערעורים שיגיעו
במועד ואשר יכללו מידע חדש, שאי אפשר היה להציגו במהלך המיון.
עובד הוראה שבקשתו נדחתה יוכל להציג שוב את מועמדותו - בהמלצה
חתומה על ידי מנהל המחוז - לאחר שנה (או שנתיים). מועמד שבקשתו
נדחתה יותר מפעם אחת לא יוכל להציגה שוב.
 
5. 
   
נוהלי ההרשמה לקורס להכשרת מנהלים  6. 
בקשה להצגת מועמדות לקורס תוגש באמצעות "טופס הצגת
מועמדות לקורס אקדמי להכשרת מנהלים", הכולל ארבעה חלקים:
6.1   
דף רישום שימולא על ידי המועמד  (א)   
שאלון למועמד שימולא על ידי המועמד  (ב)   
שאלון למנהל להערכת מועמד המשמש מורה בבית הספר
שבניהולו שיאושר על ידי המפקח הכולל
 
(ג)   
שאלון למפקח כולל להערכת מועמד המשמש מנהל בתחום
פיקוחו.
 
(ד)   
כל עובד-הוראה יוכל לקבל את מערך-הטפסים הנחוץ להגשת
מועמדות על ידי פנייה ישירה למפקח על ההשתלמויות במחוז, או
להורידם מאתר האינטרנט של המרכז לפיתוח עובדי-הוראה
בכירים, www.education.gov.il/ovdey horaa/.home.html
 
עובד-הוראה המבקש להציג את מועמדותו לקורס מנהלים ימלא
את דף הרישום ואת השאלון למועמד. עותק אחד מדף
הרישום ישלח המבקש ליחידת התכניות להכשרת מנהלים, משרד
החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911. העותקים
הנוספים של דף הרישום, וכן שלושת העותקים של השאלון
למועמד שהוא מילא, יועברו על-ידו למנהל בית-הספר. כל זאת לא
יאוחר מיום שישי, כ"ו באדר א' התשס"ג (28 בפברואר
2003).
 
6.2   
חובה על המנהל למלא את טופס ההערכה על המועמד ולמסור
אותו, יחד עם כל הטפסים האחרים, למפקח הכולל על בית הספר
ללא עיכוב או דחייה כלשהם. מנהל חדש בתפקידו, שאינו מכיר
את המבקש, יעביר את טופסי חוות-הדעת למי שקדם לו בתפקיד
ואשר הכיר את המבקש. מבקש המשמש מנהל יעביר את טופס
הערכת הניהול למפקח הכולל על המוסד, כדי שזה ימלאו.
חוות-הדעת האלה מסייעות בגיבוש ההחלטה לגבי המועמדים.
 
6.3   
חובה על המפקח הכולל למלא את טופס ההערכה המיועד לו
ולהעביר את כל העותקים של טופס זה, יחד עם יתר הטפסים,
ישירות ליחידת התכניות להכשרת מנהלים, ללא עיכוב או דחייה
כלשהם, לא יאוחר מיום שני, כ"ז באדר ב' התשס"ג (31
במרס 2003).
 
6.4   
מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי הצגת המועמדות - או
שימלאו טפסים ישנים, שהגיעו לידיהם שלא על-פי הנהלים - לא
יטופלו.
 
6.5   
תכניות הלימודים ומסגרתן
תכנית הלימודים מבוססת על ליבה משותפת לכל הקורסים ועל
מרכיבים ייחודיים לכל מוסד ומוסד. הלימודים נמשכים שנתיים.
אלה נושאי החובה בהכשרה העיונית:  
7. 
הכרת מערכת החינוך וכללי פעולתה  -   
בירור ופיתוח תפיסתו החינוכית של העמית  -   
תפקיד המנהל כראש מוסד חינוכי וכמוביל צוות.  -   
ההכשרה המעשית מקיפה לפחות 25% מהקורס וכוללת סיורים,
תרגילי-צפייה במנהלים בעת עבודתם והתנסות במשימות-ניהול,
המתועדים ומוגשים בכתב, כפרויקטים מסכמים.
 
 
חובות המשתתפים בקורס  8. 
העמית חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת
הקורס.
 
8.1   
על העמית להשלים בהצלחה את כל חובותיו במועד סיום הקורס,
כתנאי לקבלת תעודת-הסיום.
 
8.2   
על העמית למלא בצורה תקינה, גם בתקופת לימודיו, את תפקידיו
במוסד החינוכי שבו הוא עובד.
 
8.3   
מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך, להפסיק את
לימודיו של עמית בקורס, אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו
במסגרת הקורס, או אם הוא התנהג בצורה שאינה הולמת
עובד-הוראה המיועד לתפקידי הנהגה חינוכית.
 
8.4   
על העמית להמשיך ולשרת במערכת החינוך לפחות שלוש שנים.  8.5   
מועמד שקיבל אישור על השתתפות בקורס ואין באפשרותו ללמוד
חייב להודיע על-כך מיד, בכתב, למוסד ההכשרה וליחידת
התכניות להכשרת מנהלים.
 
8.6   
 
תעודת סיום וגמולי השתלמות  9. 
עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל בוגר הקורס
תעודה של בוגר קורס להכשרת מנהלים.
 
9.1   
קבלת התעודה עם סיום הקורס אינה מקנה קביעות בניהול למנהל
בית-ספר הנמצא בתקופת ניסיון ואיננה מבטיחה משרת-ניהול
לעובד הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישות למכרזי
ניהול כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סב/10(א), סעיף 4-.8.4
9.2   
העמיתים יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי,
בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו
לשעות השתלמות, עם ובלי ציון, בהתאם למהותם, כמקובל בעניין
זה.
 
9.3   
תנאים וסיוע לתלמידים
מועמד שיתקבל לקורס להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:  
10. 
10.1 משרד החינוך יממן עבור העמית, ישירות למוסד המכשיר, את
עלות הקורס, למעט סכום אחיד של 1,000 ש"ח לכל שנת לימוד (כולל
דמי רישום) שישולמו על ידי העמית למוסד המכשיר.
 
 
10.2 יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית-ספרו
בהתאמה ליום הלימודים בקורס.
 
 
10.3 הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים, על פי דיווח,
בהתאם לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.
 
 
שילוב בלימודים אקדמיים
בחלק מן האוניברסיטאות מוכרים חלק מן הלימודים בקורס להכשרת
מנהלים לצורך השלמות הנדרשות ללימודי תואר שני במינהל החינוך.
עמית המעוניין בהכרה כזו יברר את הפרטים במוסד שהתקבל אליו.
 
11. 
להלן שמות המפקחים על ההשתלמויות במחוזות משרד
החינוך, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם:
 
12. 
במחוז ירושלים (ומנח"י-ירושלים): גב' תלמי ובר, משרד החינוך,
רח' כנפי נשרים 22, חדר 453, ירושלים, טל'
02‎-2/4/5/5601560.
 
א.   
במחוז הצפון: הגב' חנה קורלנד, בית הממשלה, נצרת עילית
17105, טל' 04‎-6500346/7
 
ב.   
במחוז חיפה: מר יצחק חביבי, רח' פל-ים 15/א', קרית הממשלה,
חיפה, טל' 04‎-8632590/1.
 
ג.   
במחוז המרכז: מר יעקב בוימן, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092,
טל' 03‎-6896624/5
 
ד.   
במחוז תל-אביב: מר שמואל גורפינקל, רח' השלושה 2, תל-אביב
61092, טל' 03‎-6896290/1
 
ה.   
במחוז הדרום: הגב' בלה סעד, רח' התקווה 4, בניין קרית
הממשלה, באר-שבע 84105, טל' 08‎-6263114/5
 
ו.   
באגף לחינוך התיישבותי: מר יוסי לוי, רח' השלושה 2, יד אליהו
61092, טל' 03‎-6898822/3.
 
ז.   


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל המינהל להכשרה ולהשתלמות,
המרכז לפיתוח
עובדי הוראה בכירים, יחידת התכניות להכשרת מנהלים, רח'
דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5603977 ו-02‎-5603019, פקס'
02‎-5602937.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002