עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ג - תוספת לסעיף
8.5‎-1 בחוזר הודעות ומידע סג/1
8.5‎-5
על פי החלטת הממשלה החל מיום כ"ד באלול התשס"ג, 1.9.02, נוספו
היישובים גיתה, לפידות ומזרעה לרשימת אזורי עדיפות לאומית א' (ראה את
הרשימה בנספח א' של סעיף 8.5‎-1 בחוזר הודעות ומידע סג/1.
היישובים גיתה ולפידות עברו מרשימת אזורי עדיפות לאומית ב' שבוטל (ראה
נספח ב' של אותו סעיף) לרשימת אזורי עדיפות לאומית א'.


בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק ויצמן, הממונה על דיור
ותמריצים למורים,
טל' 02‎-5604771/2.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002