תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
הרפורמה בחינוך הטכנולוגי - שלב א' 9.7‎-1
1. מבוא
התפתחותן של טכנולוגיות חדשות, מבוססות מדע ועתירות ידע, העמידה לפני
החינוך המדעי-טכנולוגי את הצורך לשנות את פניו ולהתאים את עצמו לעידן
של חברה עתירת טכנולוגיות מתוחכמות. במינהל למדע ולטכנולוגיה גובשה
תכנית חדשה ללימודי המדע והטכנולוגיה בכל מערכת החינוך ובכל שכבות
הגיל, מגן הילדים ועד למסגרות העל תיכוניות.
כחלק מתכנית כוללת זו עוצבה מתכונת לימודים חדשה למגמות הטכנולוגיות
בחטיבה העליונה, שמטרותיה הן:
להתאים את מסגרת לימודי הטכנולוגיה לצרכים העכשוויים והעתידיים
של התעשייה המתקדמת ושל המשק המתפתח
 
להגדיל את מספר בוגרי מערכת החינוך הממשיכים את לימודיהם
במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות, בתחומי המדע והטכנולוגיה.
 
המתכונת החדשה של לימודי הטכנולוגיה בחטיבה העליונה עומדת על
העקרונות שלהלן:
מתכונת הלימודים החדשה בחטיבה העליונה היא חלק מתכנית לימודים
רחבה יותר, היוצרת רצף של לימודי מדע וטכנולוגיה מגן הילדים ועד
תום החטיבה העליונה ומשמשת בסיס להמשך לימודים במכללות
לטכנאים ולהנדסאים, במכללות אקדמיות ובמוסדות להשכלה גבוהה.
 
כל התלמידים בנתיב הטכנולוגי ילמדו על-פי תכנית לימודים מודולרית,
המוליכה אותם לבחינות בגרות. המבנה המודולרי מאפשר לכל תלמיד
להגיע למרב ההישגים, בהתאם לשאיפותיו וליכולתו.
 
ערוצי הכניסה לנתיב הטכנולוגי והיציאה ממנו מאפשרים ניעות של
תלמידים בין הנתיבים.
 
מבנה הלימודים גמיש, ומאפשר לתלמידים לבחור מקצועות לימוד, לפי
רצונם ונטיותיהם, מתוך מבחר של מקצועות ובהיקפים שונים, מרמת
האוריינות ועד לרמת ההתמחות.
 
המגמות ותכניות הלימוד בנתיב הטכנולוגי מבוססות על המדעים
ומותאמות לעידן של משק מתוחכם, עתיר טכנולוגיות מידע ותקשורת.
 
צומצם מספר השאלונים בבחינות הבגרות, ויושמו העקרונות של הערכה
חלופית.
 
2. ארגון הלימודים הטכנולוגיים בחטיבה העליונה
תיאור כללי של ארגון הלימודים
לימודי הטכנולוגיה בחטיבה העליונה מאורגנים במבנה של שלוש
קבוצות בחירה, שראשיתם במקצועות בסיס כלליים ורחבים. ככל
שהתלמיד מתקדם בלימודי הטכנולוגיה, הוא מתמקד יותר בתחום
הרצוי לו ומעמיק בו עד לרמת "התמחות".
להלן תיאור המבנה הבסיסי של מגמות הלימוד:
 
2.1 


יחידות
הלימוד
 
המקצוע  קבוצת הבחירה
5‎-1  "מדעי הטכנולוגיה" או מקצוע מדעי
בחירה א' 
5‎-1  מקצוע מוביל  בחירה ב' 
5‎-1  מקצוע התמחות  בחירה ג' 
 
הסבר המבנה
קבוצת בחירה א' כוללת מקצוע חדש, "מדעי הטכנולוגיה", ואת
מקצועות המדע הבסיסיים - פיזיקה, כימייה וביולוגיה. המקצוע
"מדעי הטכנולוגיה" בנוי משתים עשרה מודולות יסוד בכל תחומי
הטכנולוגיה והמדעים וממודולה נוספת של "מבוא למגמה" (פירוט
המודולות יובא בהמשך).
המבנה המודולרי מאפשר לתלמיד שסיים ללמוד את 12 מודולות
היסוד לצבור זכאות עד לרמה של 3 יחידות לימוד ובכך לעמוד
בדרישה המחייבת בחוקת הזכאות לתעודת בגרות. השלמת לימודי
ה"מבוא למגמה" תאפשר לו לצבור עוד 2 י"ל.
המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" הוכר בוועדה הבין-אוניברסיטאית
לקבלת מקדם הטבה (בונוס).
 
2.1.1 
קבוצת בחירה ב' כוללת מקצוע מוביל אחד בכל מגמה
טכנולוגית, המקנה בסיס ידע לקראת לימודי ההתמחות במקצוע
בחירה ג'. רשאי ללמוד מקצוע מוביל רק תלמיד שלמד "מדעי
הטכנולוגיה" או את אחד ממקצועות המדע.
 
2.1.2 
קבוצות בחירה ג' כוללת מבחר של תחומי התמחות בכל אחת
מן המגמות הטכנולוגיות שבהן בחר התלמיד בשלב הקודם. בכל
מגמה יוצע מבחר של תחומים שבהם יבחר התלמיד להתמחות.
לימודי ההתמחות ייעשו בעיקר במתכונת של חקר, הכנת פרויקט,
תכנון ובנייה של מודל וכיוצא באלה. תלמיד שיסיים בהצלחה שלב
זה יהיה זכאי לקבל תעודה טכנולוגית שתאפשר לו המשך לימודים
על-תיכוניים ובחלק מהמגמות גם סיווג מקצועי, הסמכה מקצועית
או תעודה מקצועית.
 
2.1.3 
2.2 פירוט המודולות
בחירה א': "מדעי הטכנולוגיה" או "מקצוע מדעי"
בקבוצה זו התלמיד יכול לבחור בין המקצוע "מדעי הטכנולוגיה"
ובין אחד ממקצועות המדע - פיזיקה, כימייה או ביולוגיה - בהיקף
של 5‎-1 יחידות לימוד.
המודולות של המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" מחולקות לארבע
קבוצות המפורטות להלן. כל אחת משלוש הקבוצות הראשונות
היא בהיקף של יחידת לימוד אחת, ובסך הכול אפשר להגיע ל-3
י"ל, והקבוצה האחרונה מאפשרת השלמה ל-5 י"ל.
להלן פירוט הקבוצות על פי י"ל:
הקבוצה הראשונה (י"ל אחת) כוללת את שש המבניות
האלה:
טכנולוגיה ומדע - הגדרות ומושגים
מודל המערכות ותפיסה מערכתית
תהליכי תכנון וייצור
טכנולוגיה של חומרים
אנרגיה והמרתה
כלי מחשוב לניהול מידע.
הקבוצה השנייה (י"ל אחת) כוללת את שלוש המבניות
האלה:
מערכות מידע
בקרת תהליכים ומערכות
יזמות וחשיבה עסקית.
הקבוצה השלישית (י"ל אחת) כוללת את שלוש המבניות
האלה:
מערכות תקשורת
אלקטרוניקה ומכניקה במערכות
מערכות ארגוניות
הקבוצה הרביעית (2 י"ל) כוללת מבנית אחת מתוך חמש
המבניות של המבוא למגמה:
הנדסת תכנון ובקרה
טכנולוגיות עתירות מידע
מערכות עתירות ידע ותקשורת
מערכות ניהול וחברה
עיצוב.
בחירתו של התלמיד במבנית מתוך חמש המבניות של הקבוצה,
"המבוא למגמה", מגדירה למעשה את צביר המגמות שהוא בחר.  
2.2.1 
   
בחירות ב' ו-ג': מקצוע מוביל ומקצועות התמחות בכל
מגמה

בשלב זה יבחר התלמיד מגמה אחת מתוך הצביר, ובכך יקבע את
המקצוע המוביל של אותה מגמה. בשלב השלישי יבחר התלמיד
באחת מן ההתמחויות שבקבוצת הבחירה ג' השייכת לאותה מגמה.
מסלולי הבחירה האפשריים, מצביר המגמות ועד להתמחות,
מפורטים להלן:
 
2.2.2 
3. מיפוי המגמות
ההתמחויות  המקצועות
המובילים
 
המגמות  צבירי המגמות 
מערכות פיקוח, 
הספק ובקרה
מערכות חשמל  מערכות בקרה ואנרגיה  הנדסת תכנון ובקרה 
מערכות בקרת אקלים 
מערכות תעופה  בקרה במכונות  הנדסת מכונות 
מכטרוניקה 
מכונאות ימית  תרמודינמיקה
טכנית
 
מערכות ימיות   
מערכות תיב"ם וסיב"ם
     
תחזוקת מערכות
מכניות
 
     
מערכות מיכון חקלאי  מכניקה הנדסית  מערכות ייצור
ממוחשבות
 
 
מערכות ממוחשבות
ברכב
 
     
מערכות מכונאות רכב       
מערכות ביוטכנולוגיות  כימייה טכנולוגית  ביוטכנולוגיה  טכנולוגיות עתירות
 מדע
 
טכנולוגיה מוכללת  מדעי ההנדסה  המגמה
המדעית-טכנולוגית
 
 
עיבוד אותות       
מערכות תקשורת  אלקטרוניקה
ומחשבים
 
אלקטרוניקה ומחשבים   
מערכות מחשוב ובקרה
     
מערכות מחשבים       
       
תכנון ותכנות מערכות       
ניתוח מערכות וארגון
קבצים
 
מדעי המחשב  הנדסת תוכנה  מערכות עתירות ידע
 ותקשורת
מערכות מידענות
ממוחשבות
 
     
מערכות טלוויזיה וקולנוע  אופטיקה יישומית  טכנולוגיות
תקשורת
 
 
מערכות צילום       
תקשורת חוזי       
טכנולוגיות במה       
תקשורת אלקטרונית       
תקשורת כתובה  תקשורת וחברה  מדיה ופרסום   
תקשורת דיגיטלית       
פרסום ויחסי ציבור       
טכנאות שיניים       
סיעוד  מדעי הבריאות  מערכות בריאות   מערכות ניהול וחברה
מערכות רפואיות       
חינוך לגיל הרך       
ספרות ילדים ונוער  פסיכולוגיה  חינוך   
הוראה והדרכה  התפתחותית     
ניהול משאבי אנוש       
חשבונאות  מינהל וכלכלה  ניהול עסקי   
מימון       
ניהול הייצור       
מערכות מידע בתעשייה  ניהול ותפעול  תעשייה וניהול   
ניהול השיווק       
ניהול תיירותי  תיירות  תיירות ופנאי   
ניהול מלונאי       
אמנות הבישול המלונאי
     
אמנות האפייה  מדעי התזונה  מלונאות   
המלונאית       
ימאות, ספנות וחובלות
     
חקלאות ימית  מדעי סביבות הים  ניהול מערכות ימיות   
ספנות       
אדריכלות  טכנולוגיות בנייה  הנדסה, בנייה ואדריכלות  עיצוב 
תכנון הנדסי של מבנים       
עיצוב  אמנות שימושית  אמנויות העיצוב   
מערכות דפוס       
אופנה ותלבושות  תרבות הלבוש  עיצוב אופנה ותלבושות   
עיצוב שיער,
קוסמטיקה
 
תורת החומרים  עיצוב וטיפוח החן   
ואיפור  הכימיים     

4. ניסוי חלוץ בהתשס"ב
בשנת הלימודים התשס"ב נערך ניסוי חלוץ, אשר בחן את יישום התכנית
לארגון הלימודים החדש של הנתיב הטכנולוגי.
הניסוי נערך ב-18 בתי ספר: עמל מקיף ז' ע"ש ניומן, באר שבע; עמל עמית,
מקיף ג', ראשל"צ; עמל א', רמלה; עמל ב', פתח תקוה; עמל טייבה; אורט
רונסון, עוספייה; אורט רחובות; אורט מגדים, כרמיאל; אורט אחווה, נאעורה;
אורט קרית ביאליק; אורט יד סנגלובסקי, ת"א; אורט גוטמן, נתניה; אורט
בנימינה; אורט מיטרני, חולון; אורט יוקנעם; אמי"ת רננים; אמי"ת רחובות;
אמי"ת ע"ש פירסט, בית שמש; אמי"ת צפת.
בשלב הראשון הוטמע בבתי הספר המקצוע החדש, "מדעי הטכנולוגיה", או
מקצוע מדעי מקבוצת הבחירה א', וכן הוטמעו המקצועות המובילים מקבוצת
הבחירה ב'. בשלב השני תוטמענה ההתמחויות במגמות השונות, על פי בחירת
בתי הספר שבניסוי.
המורים בבתי הספר המשתתפים בניסוי עברו השתלמויות שהורחבו במהלך
שנת הלימודים התשס"ב ותורחבנה גם בשנת הלימודים התשס"ג. מטמיע
מטעם המינהל למדע ולטכנולוגיה ליווה את בתי הספר בתהליך.

5. המשך הניסוי בשנה"ל התשס"ג ויישום שלב א' של הרפורמה
בהמשך לניסוי החלוץ שהתקיים בשנת הלימודים התשס"ג ובהסתמך על
ממצאי ההערכה יורחב הניסוי בשנת הלימודים התשס"ג ויקיף 109 בתי ספר
נוספים מכל המגזרים ומכל המחוזות (רשימת בתי הספר מפורטת באתר
המינהל למדע ולטכנולוגיה; ראה את הכתובת להלן).
מורי בתי הספר המשתתפים בארגון החדש של החינוך הטכנולוגי עוברים
השתלמויות שתתרחבנה במהלך שנת הלימודים.


כתובת אתר האינטרנט לקבלת מידע נוסף על יישום הרפורמה שלב
א' בחינוך
הטכנולוגי: www.education.gov.il/scitech . בשאלות אפשר
לפנות אל מר
גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה, טל' 03‎-6896809
ו-056‎-282121.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/3, כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002