ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2
תואירב 2.2
דימלתל תואירב יתוריש 2.2-36
 
2002 רבמצדב 1
 
   הלוחת ךיראת
ףיעס תבחרה
2.2-10 ףיעס
תוארוה רזוחב
(א)1/סשת עבקה
 
     םוסרפה תרטמ


םיתורישה .ענומ בקעמ תורישכ םינתינ דימלתל תואירבה יתוריש
תוכשל תועצמאב ,תואירבה דרשמ ידי לע 'ט-'א תותיכב םינתינ
לע תולעבה וא תימוקמה תושרה םעטמ ב"י-'י תותיכבו ,תואירבה
.ךמסומ יעוצקמ םרוג םע תורשקתה תועצמאב ,יכוניחה דסומה
 
 .1
יכוניחה ךילהתב ותוברועמו ,רפסה תיב תווצמ קלח אוה תואירבה תווצ
וכפהלו הדימלבו יכוניחה ךילהתב תואירבה תווצ תא ףתשל שי .תינויח
.םירוהלו יכוניחה תווצל ,םידימלתל עייסמו ץעיימ ,ךמות יעוצקמ םרוגל
 
 .2
יתוריש ןתמל םיאתמו יואר ידועיי רדח תוצקהל שי יכוניח דסומ לכב
הרוצב יעוצקמ תוריש ןתמל דעונ תוחאה רדח .תוחא רדח - תואירב
.החוטבו תנגומ ,המיענ
 
 .3
השיג לש תורשפא םע ,הסינכה תמוקב םקוממ תויהל בייח תוחאה רדח
דויצה תא ליכהל וילעו ,תוחפל ר"מ 12 לש חטשב םוריח יוניפל החונ
 :ןלהלדכ ,יסיסבה
 .4
 יאופר דויצו תופורת תקזחהל לוענ ןורא  -  
 תויאופר תומושר ןוסחאל לוענ בחרמ  -  
 רוריקו םומיח יעצמא  -  
.ליעפ ןופלט וקו ןופלט רישכמ תללוכה תרושקת תדוקנ
 
 -  
,מ"ס 30 הבוגב ףרפרש ,הקידב תפס ,תואסיכ ,ןחלוש דויצה לולכי ןכ
,(םימחו םירק) םימרוז םימ זרב ,רויכ ,הסכמ םע הפשא חפ ,דוגרפ
טרסו הבוג דמ ,םיינזאמ ,תוריינ לס ,תונולחל יוסיכ ,ריינ תובגמו ןובס
.הדידמ
 
 
.תורישה ןתונ ידי לע קפוסי תוחאה רדחל יאופרה דויצה
 
 .5


תואירבה לע תחקפמה ,הנביל תיריע 'בגה לא תונפל רשפא תולאשב
.02-5603451 'לט ,ךוניחה דרשמב
עבק תוארוה


2002 רבמצדב 1 ,ג"סשת וילסכ ו"כ ,(א)4/גסשת ל"כנמ רזוח