בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
זכות ערעור לתלמיד על הציון הבית ספרי המסכם (הציון
השנתי)
4.3‎-19
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
תוספת לסעיף
4.3‎-16 בחוזר
הוראות הקבע
סב/5(א)
 
  מטרת הפרסום  


יש ליידע את התלמיד מהו הציון הבית ספרי (המסכם) לא יאוחר
מחמישה ימים לפני בחינת הבגרות.
 
1. 
יש לתת לתלמיד זכות ערעור על הציון. זכות זו תפורסם בתחילת
שנת הלימודים ותובא לידיעת כל התלמידים.  
2.1  2. 
הערעור יהיה מנומק, ויוגש בכתב למורה המקצועי לפחות שלושה
ימים לפני המועד של בחינת הבגרות.
 
2.2   
הערעור יועבר לוועדה בת שלושה אנשי צוות אשר תכלול את מנהל
בית הספר או את נציגו, את מחנך הכיתה וכן את מורה המקצוע
הנדון.
 
2.3   
החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות, ותימסר לתלמיד לכל
המאוחר יום אחד לפני מועד הבחינה.
 
2.4   


בשאלות אפשר לפנות אל מר חיים דייטשמן, מנהל גף מוסדות באגף
לחינוך על-יסודי, טל' 02‎-5603252.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002