חוזר זה מבוטל
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
מניעת אלימות במשפחה - חובת היידוע 2.1‎-6
 
1 בדצמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע
בתאריך 19.12.01 התקבל בכנסת תיקון מס' 7 לחוק למניעת אלימות
במשפחה, התשס"ב-2001 (ראה בנספח 1 לחוזר זה).
החוק מטיל על כל עובד חינוך (לרבות עובדי הוראה, מחנכים, מורים,
מפקחים, מנהלים, יועצים, פסיכולוגים וכיו"ב) ליידע אדם על אפשרותו לפנות
לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת
אלימות במשפחה, אם מתעורר בהם חשד סביר כי נעברה באדם לאחרונה
עברת אלימות, לרבות עברת מין, על ידי בן זוגו או מי שהיה בן זוגו בעבר.
מדובר בחשד המתעורר במהלך מפגש ייעוץ או טיפול, בין במסגרת פורמאלית
(כמו באספת הורים) ובין במסגרת בלתי פורמאלית (כמו במפגש מקרי
ברחוב).
2. תקנות לביצוע החוק
שרת החינוך הוציאה תקנות לביצוע חוק זה. להלן עיקרי הדברים (את
התקנות במלואן ראה בנספח 2 לחוזר זה):
אחראי במשרד 2.1 
על פי התקנות הסמיכה שרת החינוך את הגב' שוש צימרמן, ראש תחום
ילדים בסיכון והיחידה למניעת התעללות בילדים בשפ"י, כמי שתבצע
את פעולות ה"פקיד" המופיעות בתקנות לחוק.
 
 
יידוע
 
2.2 
עובד חינוך שחלה עליו חובת יידוע נהג כדלקמן:   
יידע את האדם על כך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול לקבלת
סיוע;
 
א.   
ייתן לאדם את הכתובות ואת מספרי הטלפון של גורמי הטיפול
הקרובים למקום מגוריו, לפי רשימות שהמשרד יפיץ ויעדכן מדי
פעם (ראה בנספח 3).
 
ב.   
תיעוד
 
2.3 
עובד החינוך יתעד בכתב את פעולת היידוע.  א.   
התיעוד יהיה ערוך לפי הטופס המופיע בנספח 4, ויישמר בתיק
מיוחד שיקצה לכך מנהל המוסד החינוכי.
 
ב.   
הטופס יישמר בתיק, בידי מנהל המוסד החינוכי, במקום נעול,
באופן שאינו מאפשר גישה לשום אדם חוץ ממנו עצמו.
 
ג.   
עובד חינוך שאינו מועסק במוסד חינוכי (מפקח, מדריך וכד')
ואשר ביצע את חובת היידוע על פי חוק זה, ישמור את הטופס
המתועד בתיק שיוקצה לכך על ידי הפקיד במשרד הראשי
שהוסמך על ידי שרת החינוך במיוחד לעניין זה. גם לתיק זה תהיה
נגישות לפקיד בלבד.
 
ד.   
דיווח, מעקב ובקרה
 
2.4 
מנהל המוסד החינוכי יעביר עד 15 בחודש יולי בכל שנה לפקיד במשרד
החינוך המוזכר ב-2.1 לעיל דיווח אודות מספר ההפניות שרוכזו בתיק
במהלך שנת הלימודים שהסתיימה.
הפקיד ירכז את הנתונים מכל הארץ לצורך מעקב אחר שכיחות
ההפניות מהאזורים השונים.
אם מספר ההפניות מאזור מסוים גבוה, יפנה הפקיד אל מנהל השירות
הפסיכולוגי ברשות המקומית וידווח לו על כך. מנהל השירות
הפסיכולוגי יבחן, בשיתוף עם גורמי החינוך והרווחה ביישוב, אפשרויות
להתערבות ברמות השונות.
 
 
הדרכת צוותים
 
2.5 
היועצים החינוכיים והפסיכולוגיים החינוכיים ידריכו את הצוותים
במוסדות החינוך כיצד ליישם את הוראות החוק הזה.
 
 


המען למשלוח טופסי התיעוד והדיווח השנתי: הגב' שוש צימרמן,
שפ"י,
משרד החינוך, ירושלים 91911. טל' לבירורים: 02‎-5603874.


3. נספחים
נספח 1 - החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 7),
התשס"ב-2001*
הוספת סעיף 11א
בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991(1), אחרי סעיף 11
יבוא:
"חובת יידוע  
1. 
(א) בסעיף זה -
"מחלקה לשירותים חברתיים" - לשכת סעד כמשמעותה בחוק
שירותי הסעד, התשי"ח-1958;(2)
"עברה - עברה לפי סעיפים 329, 333 עד 335, 345 עד 348,
377, 380 ו-382(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.(3)
 
11א.
 
 
רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, שוטר, פסיכולוג,
קרימינולוג קליני, עוסק במקצוע פרה-רפואי, עורך דין, איש
דת או טוען רבני, שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת
עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה לו יסוד סביר לחשוב כי
זה מקרוב נעברה עברה באותו אדם (בסעיף זה - המטופל) על
ידי בן זוגו או על ידי מי שהיה בן זוגו בעבר, יידע את
המטופל על כך שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה, למחלקה
לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות
במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, וייתן לו
כתובת ומספר טלפון של המקומות האמורים הקרובים
למקום מגוריו של המטופל.
 
(ב)   
השר האחראי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור
הוועדה
לקידום מעמד האישה של הכנסת, יקבע הוראות לביצוע
סעיף
קטן (ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו; בסעיף קטן זה,
"השר האחראי" -
 
(ג)   
לעניין רופאים, אחיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים
במערכת הבריאות, קרימינולוגים קליניים ועוסקים
במקצועות פרה-רפואיים - שר הבריאות;
 
(1)   
לעניין עובדי חינוך - שר החינוך;  (2)   
לעניין עובדים סוציאליים, למעט עובדים סוציאליים
במערכת הבריאות - שר העבודה והרווחה;


* נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התשס"ב (19 בדצמבר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר
פורסמו בהצעות חוק 3023, מיום כ"ה בתמוז התשס"א (16 ביולי 2001), עמ' 747.
1. ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשס"ב, עמ' 10.
2. ס"ח התשי"ח, עמ' 103.
3. ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
 
(3)   
לעניין שוטרים - השר לביטחון הפנים  (4)   
לעניין אנשי דת וטוענים רבניים - השר לענייני דתות.  (5)   
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, באישור שר
המשפטים והוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, תתקין
כללים לביצוע סעיף קטן (ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו
לעניין עורכי דין."
 
(ד)   
תחילה
תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום
פרסומו.
 
2. 
מאיר שטרית    אריאל שרון   
שר המשפטים    ראש הממשלה   
  אברהם בורג    משה קצב 
  יושב ראש הכנסת    נשיא המדינה 


נספח 2 - תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך),
התשס"ב-2002
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א(ג) לחוק למניעת אלימות במשפחה
התשנ"א-1991(1)
(להלן - "החוק"), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה לקידום
מעמד האישה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות
בתקנות אלה -
"השר" - שר החינוך
"גורמי טיפול" - תחנת משטרה, מחלקה לשירותים חברתיים, מרכז
לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים;
"מוסד חינוך" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה התש"ט-1949.
 
1. 
יידוע על אפשרות לפנות לגורמי טיפול
עובד חינוך, שחלה עליו חובת יידוע של אדם לפי הוראות סעיף 11 א(ב)
לחוק -  
2. 
יידע את האדם על כך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול, לקבלת
סיוע.
 
(1)   
ייתן לאדם כתובות ומספרי טלפון של גורמי הטיפול הקרובים
למקום מגוריו, לפי רשימות שיפיץ משרד החינוך מזמן לזמן.
 
(2)   
תיעוד פעולת היידוע
עובד חינוך יתעד בכתב את הפעולות כאמור בתקנה 2 שעשה
לביצוע סעיף 11א(ב) לחוק.  
(א)  3. 
התיעוד לפי תקנת משנה (א) יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת,
ויישמר בתיק מיוחד (להלן -"התיק") שיקצה לעניין זה מנהל מוסד
החינוך שבו מועסק עובד החינוך שיידע את האדם (להלן - "מנהל
המוסד"), ואם אינו מועסק במוסד חינוך - פקיד במשרד החינוך
שהשר הסמיך לכך במיוחד (להלן - "הפקיד").
 
(ב)   
הטופס יישמר בתיק, בידי מנהל המוסד או הפקיד, במקום נעול,
באופן שאינו מאפשר גישה לשום אדם זולת מנהל מוסד החינוך או
הפקיד.
 
(ג)   
(1) ס"ח התשנ"א, עמ' 138, התשס"ב, עמ' 46.


נספח 3 - כתובות ומספרי טלפון של הגופים שאפשר לפנות אליהם

במקרה של חשד*

3.1 המרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

שם המנהל/ת  מס' הפקס'  מס' הטלפון  הכתובת  היישוב 
נעמי רייכמן
 
08‎-8524169
 
08‎-8563781
08‎-8563734
 
המעפילים 31,
אשדוד 77313
 
אשדוד
 
מאירה מריאש
 
08‎-6754981
 
08‎-6754950
 
שיבת ציון 10,
אשקלון 84000
 
אשקלון
 
רות לירן
 
08‎-6239510
 
08‎-6239478
 
הדסה 76,
באר שבע 84221
 
באר שבע
 
מלכה גניחובסקי
 
02‎-6535487
 
02‎-6524801
 
ת"ד 3130,
ירושלים 91035
 
ירושלים
 
סאמיה
בשארה-רזיק
 
02‎-5815094
 
02‎-5815194
 
ת"ד 20088,
ירושלים 91200
 
ירושלים
מזרחית
 
ג'ואן סקלי
 
08‎-6367002
 
08‎-6367138
 
המח' לשירותים
חברתיים,
עיריית אילת
 
אילת
 
אריאלה מלצר
 
08‎-9279630
 
08‎-9279963
08‎-9279620
 
דני מס 1/5,
לוד 71334
 
לוד
 
דניאלה מאק
 
09‎-9551915
 
09‎-9554151
 
בן גוריון 53,
הרצליה 46420
 
הרצליה
 
אביבה רפפורט
 
03‎-5041556
 
03‎-5041556
 
ההסתדרות 48,
חולון 58364
 
חולון
 
אחלם ארדה
 
09‎-7939871
 
09‎-7939872
 
ת"ד 378,
טירה 44915
 
טירה
 
חנה כהן
 
09‎-8390060
 
09‎-8611863
09‎-8321481
 
יהודה הנשיא 21,
נתניה 42444
 
נתניה
 
* מספרי הטלפון התקבלו ממשרדי הממשלה הנוגעים בדבר.


שם
המנהל/ת
 
מס' הפקס'  מס' הטלפון  הכתובת  היישוב 
נעמה אליגון
 
03‎-9052968
03‎-9052511
 
03‎-9052536
03‎-9052537
 
העלייה השנייה
1,
פתח תקוה
49100
 
פתח תקוה
 
גילה כהן
 
03‎-9664373
 
03‎-9689807
03‎-9689804
 
שד' ירושלים 2,
ראשון לציון
75313
 
ראשון
לציון
 
דלית אור
 
08‎-9771640
08‎-9771439
 
08‎-9771645
08‎-9771627
 
דני מס 12,
רמלה 72402
 
רמלה
 
מני אנסר
 
03‎-6744041
 
03‎-6741833
 
רבי מאיר בעל
הנס 12,
רמת גן 52364
 
רמת גן
 
אורית עירון
 
03‎-6492472
 
03‎-6492469
03‎-6492470
 
ת"ד 53031,
תל אביב
61530
 
תל אביב
 
נאוה קונפורטי
 
08‎-9392667
 
08‎-9392638
08‎-9392641
 
ביל"ו 2,
רחובות 76442
 
רחובות
 
אהובה ליברמן
 
03‎-5556105
 
03‎-5556112
 
ת"ד 10,
בת ים 59100
 
בת ים
 
מלי קליין
 
09‎-7419119
 
09‎-7400303
09‎-7604030
 
ת"ד 25,
כפר סבא
44100
 
כפר סבא
 
שושנה
אפריאט
 
04‎-6344450
 
04‎-6303306
04‎-6303773
 
הגיבורים 67,
חדרה 38380
 
חדרה
 
דורית בר דוד
 
04‎-8664075
04‎-8662214
 
04‎-8677707
 
יל"ג 3,
חיפה 33214
 
חיפה
 
חרב אמארה
 
04‎-6013998
 
04‎-6013998
04‎-6013965
 
ת"ד 4112,
נצרת 16000
 
נצרת
 
רונית סלע
 
04‎-6104183
 
04‎-6011580
 
המורד 1,
נצרת עילית
17000
 
נצרת עילית
 
יניב בן שושן
 
04‎-6940005
 
04‎-6905301
04‎-6908479
 
דן דיין 18,
קרית שמונה
10200
 
קרית
שמונה
 
דורית עזרא
 
03‎-5704389
 
03‎-6198813
03‎-6198814
 
ז'בוטינסקי 14,
בני ברק 51300
 
בני ברק
 
חיה קפ
 
04‎-6180182
 
04‎-6586245
 
ת"ד 42,
בית שאן
 
בית שאן
 
אורנה ממן
 
04‎-6722731
 
04‎-6715177
04‎-6715178
 
רח' אלחדיף 1,
טבריה 14100
 
טבריה
 
אמל
פאהום
 
04‎-6461041
 
04‎-6461001
 
ת"ד 2081,
נצרת 16000
 
יפיע
 
רולא הרדל
 
04‎-9561056
 
04‎-9563687
04‎-9961931
 
ת"ד 879,
מכר-ג'דיידה 25105
 
מכר-ג'דיידה
 

3.2 המחלקות לשירותים חברתיים

 
שם
המנהל/ת
מס' הפקס'  מס' הטלפון הכתובת  שם המחלקה
סמל
מוהנד
ג'אבר
 
02‎-5702328
 
רשות 02‎-5332890
מחל' 02‎-5332891
02‎-5702328
 
מועצה מקומית,
ת"ד 40042,
אבו-גוש 90845
 
אבו-גוש
 
223
 
מונירה
חייר
 
04‎-9568846
 
רשות 04‎-9568801
מחל' 04‎-9568844
 
מועצה מקומית
אבו-סנאן 24905
 
אבו-סנאן
 
690
 
טלי טטרו
 
09‎-8997315
 
רשות 09‎-8997452
מחל' 09‎-8996563
 
מועצה מקומית
אבן יהודה 40500
 
אבן יהודה
 
320
 
אגברייה
עאדל
 
04‎-6310225
 
רשות 04‎-6111173
מחל' 04‎-6314939
04‎-6312040
 
עירייה,
אום אל פחם 30010
 
אום אל פחם
 
620
 
אברהם
איבגי
 
08‎-9921748
 
רשות 08‎-9924039
מחל' 08‎-9926491
 
עירייה,
ת"ד 1,
אופקים 87510
 
אופקים
 
120
 
אסתר אשל
 
03‎-5337390
 
רשות 03‎-5388111
מחל' 03‎-5388116
 
עירייה,
שד' אליהו סעדון 122,
אור יהודה 60200
 
אור יהודה
 
347
 
אסתר פרץ
 
04‎-6261994
 
רשות 04‎-6362757
מחל' 04‎-6362760
04‎-6261994
 
מועצה מקומית,
הנשיא,
אור עקיבא 30600
 
אור עקיבא
 
520
 
חני נוימן
 
03‎-9369505
 
רשות 03‎-9360465
מחל' 03‎-9369505
 
מועצה מקומית,
ד"נ אפרים,
אורנית 44813
 
אורנית
 
378
 
אירית גבאי
 
03‎-5582256
03‎-5584956
 
רשות 03‎-5560088
מחל' 03‎-5566518
 
מועצה מקומית,
יצחק שדה 18,
אזור 58010
 
אזור
 
321
 
פרידה בן
לולו
 
08‎-6367002
 
רשות 08‎-6367111
מחל' 08‎-6367137
 
עירייה,
בית רזין,
אילת 88000
 
אילת
 
100
 
פיאד חבשי
 
04‎-6464881
 
רשות 04‎-6554339
מחל' 04‎-6463572
04‎-6463573
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1043,
אכסאל 16920
 
אכסאל
 
621
 
שולמית בן
משה
 
04‎-6388933
 
רשות 04‎-6388165
04‎-6388561
 
מ"א אלונה,
ד"נ מנשה,
מושב עמיקם 37830
 
אלונה
 
560
 
ציפי שדה
 
04‎-6306062
 
רשות 04‎-6365781
מחל' 04‎-6366065
 
מועצה מקומית,
אליכין 38908
 
אליכין
 
348
 
אפרת דרי
 
03‎-9080557
 
רשות 03‎-9078100
 
מועצה מקומית,
יהודה הנשיא 1,
אלעד 48900
 
אלעד
 
366
 
אתי מדרר
 
09‎-7926849
 
רשות 09‎-7925111
מחל' 09‎-7925492
09‎-7925382
 
מועצה מקומית,
ד"נ לב שומרון,
אלפי מנשה 44851
 
אלפי מנשה
 
350
 
אביטל
אורים
 
03‎-9363132
 
רשות 03‎-9362333
מחל' 03‎-9363415
03‎-9363132
 
מועצה מקומית
אלקנה,
ד"נ אפרים 44814
 
אלקנה
 
356
 
רפקה
חיידר
 
04‎-9501847
 
רשות 04‎-9866594
מחל' 04‎-9501847
 
מועצה מקומית
אעבלין 30012
 
אעבלין
 
638
 
חיה ארגמן
 
03‎-5356034
 
רשות 03‎-5356933
מחל' 03‎-6350734
 
מועצה אזורית
אפעל,
כפר אז"ר 55905
 
אפעל
 
376
 
דוד פרלה
 
02‎-9939388
 
רשות 02‎-9939393
מחל' 02‎-9939370
02‎-9939371
 
מועצה מקומית
אפרת 90435
 
אפרת
 
141
 
שושנה
לבבי
 
03‎-9365045
 
רשות 03‎-9366077
מחל' 03‎-9061660
 
עירייה,
ת"ד 25,
אריאל 44837
 
אריאל
 
353
 
דוד הרטום
 
08‎-8545367
 
רשות 08‎-8545454
מחל' 08‎-8545368
08‎-8545366
 
עירייה,
הגדוד העברי 10,
אשדוד 77100
 
אשדוד
 
104
 
״
           

   
שם
המנהל/ת
 
מס' הפקס'  מס' הטלפון הכתובת שם המחל'קה
סמל
רחל רמר
 
08‎-8527092
 
מחל' 08‎-8535877
08‎-8528976
 
עירייה,
מרכז א,
אשדוד 77100
 
אשדוד
אזור א', ד', ה'
 
104
 
שרה אוזן
 
08‎-8565370
 
מחל' 08‎-8516835
08‎-8516836
 
עירייה,
מרכז ב', ק' גלויות 1,
אשדוד 77301
 
אשדוד,
אזור ב', ג'
 
104
 
נעמי ויסמן
 
08‎-8654877
 
מחל' 08‎-8559636
08‎-8555661
 
עירייה,
שלמה בן יוסף 3/4,
אשדוד 77560
 
אשדוד
אזור ו', ז', ח',
ט'
 
104
 
יהודה נתן
 
08‎-9985088
 
רשות 08‎-9929111
מחל' 08‎-9929122
 
מועצה אזורית
אשכול,
ד"נ נגב 85465
 
אשכול
 
165
 
שולמית
מימון
 
08‎-6748150
 
רשות 08‎-6770111
מחל' 08‎-6770121
08‎-6770124
 
עירייה,
שד' אברהם עופר,
אשקלון 78289
 
אשקלון
 
101
 
אימן
עטאמנה
 
04‎-6383715
 
רשות 04‎-6381223
מחל' 04‎-6280480
04‎-6280419
 
עירייה,
באקה אל גרבייה
30100
 
באקה אל
גרבייה
 
622
 
יצחק צאלון
 
08‎-8587304
 
רשות 08‎-8509800
מחל' 08‎-8509826
08‎-8509829
 
מועצה אזורית,
אזור התעשייה,
באר טוביה 83815
 
באר טוביה
 
173
 
חנה אורן
 
08‎-9281595
 
רשות 08‎-9281130
מחל' 08‎-9785406
08‎-9785433
 
מועצה מקומית,
ת"ד 5,
באר יעקב 70300
 
באר יעקב
 
323
 
עמר אסתר
 
08‎-6239604
 
רשות 08‎-6463666
מחל' 08‎-6463894
08‎-6463856
 
עירייה,
שד' יצחק רגר,
באר שבע 84100
 
באר שבע
עירייה
 
102
 
גושן רחל
 
08‎-6281523
 
מחל' 08‎-6206388
08‎-6206387
 
העצמאות,
באר שבע 84100
 
באר שבע
בית יציב
 
102
 
דליה אהוד
 
08‎-6493182
 
מחל' 08‎-6206411
 
דוד המלך 10,
באר שבע 84539
 
באר שבע
ד' רבתי
 
102
 
כפאח
שיבאיטה
 
04‎-6730301
 
רשות 04‎-6730522
מחל' 04‎-6705084
 
מועצה מקומית,
בועיינה נג'ידאת 16924
 
בועיינה נג'ידאת
 
647
 
מוניר סבאג
 
04‎-6982060
 
רשות 04‎-6981478
04‎-6984371
 
מועצה מקומית
בוקעאתא 12437
 
בוקעאתא
 
678
 
חוסין סועד
 
04‎-9869849
 
רשות 04‎-9865702
מחל' 04‎-9869586
 
מועצה מקומית
ביר אל מכסור
15825
 
ביר אל
מכסור
 
666
 
איריס
דוידוביץ
 
02‎-9973411
 
רשות 02‎-9971555
מחל' 02‎-9975172
 
מועצה מקומית
בית אל,
ד"נ מזרח בנימין
90631
 
בית אל
 
134
 
חוה שוורץ
 
08‎-9298995
 
רשות 08‎-9297939
מחל' 08‎-9297454
 
מועצה מקומית,
ד"נ מודיעים,
בית אריה 71947
 
בית אריה
 
352
 
נזיה דהביה
 
04‎-9802240
 
רשות 04‎-9802220
מחל' 04‎-9802224
 
מועצה מקומית
בית ג'ן 24990
 
בית ג'ן
 
637
 
אהובה אלק
 
03‎-9604048
03‎-9602128
 
רשות 03‎-9602111
מחל' 03‎-9602105
03‎-9602129
 
מועצה מקומית,
מנחם בגין 11,
בית דגן 50200
 
בית דגן
 
324
 
אמירה
אכתילת
 
04‎-6415526
 
רשות 04‎-6415522
04‎-6415493
 
מועצה מקומית
בית זרזיר 23810
 
בית זרזיר
 
694
 
אלי בניאס
 
04‎-6480182
 
רשות 04‎-6489400
מחל' 04‎-6586245
 
מועצה מקומית,
ת"ד 42,
בית שאן 10900
 
בית שאן
 
521
 
אפרים לוטטי
 
02‎-9909706
 
רשות 02‎-9909999
מחל' 02‎-9909845
 
עירייה,
ת"ד 5,
בית שמש 99000
 
בית שמש
 
121
 
נירה סלומון
 
02‎-5808708
 
רשות 02‎-5482888
מחל' 02‎-5482869
 
מועצה מקומית,
בעל התניא 4,
ביתר עילית 99879
 
ביתר עילית
 
146
 
שלומית גדרון
 
03‎-5776353
 
רשות 03‎-5776555
מחל' 03‎-5776572
 
עירייה,
דוד המלך 11,
בני ברק 51445
 
בני ברק
 
300
 
״
           

 
שם
המנהל/ת
 
מס' הפקס'  מס' הטלפון  הכתובת שם
המחל'קה
 
סמל
יאיר יעיש
 
08‎-8597887
 
רשות 08‎-8591046
מחל' 08‎-8598453
08‎-8596028
 
מועצה מקומית
בני עייש,
ד"נ שקמים 79845
 
בני עייש
 
345
 
עירית ענבר
 
08‎-9915831
 
רשות 08‎-9915811
מחל' 08‎-9915819
 
מועצה אזורית,
צומת בני קמא,
בני שמעון 85300
 
בני שמעון
 
161
 
ציפי הראון
 
04‎-6380246
04‎-6289940
 
רשות 04‎-6388511
מחל' 04‎-6389524
 
מועצה מקומית,
ת"ד 28,
בנימינה 30500
 
בנימינה
 
522
 
מועטסם יחיא
 
04‎-6334240
 
רשות 04‎-6343333
מחל' 04‎-6336470
 
מועצה מקומית,
ת"ד 3035,
חדרה 38241
 
בסמ"ה
 
674
 
נאסר דראושה
 
04‎-9530142
 
רשות 04‎-9832403
מחל' 04‎-9530152
 
מועצה מקומית,
יסמין 21,
בסמת טבעון 36008
 
בסמת טבעון
 
653
 
חסן סעיד
 
04‎-9986774
04‎-9984692
 
רשות 04‎-9888522
מחל' 04‎-9984692
 
מועצה מקומית
בענה 20189
 
בענה
 
668
 
עירית דרור
 
04‎-6060385
 
רשות 04‎-6065850
מחל' 04‎-6480652
 
מועצה אזורית,
מרכז עידן,
ד"נ בקעת ב"ש 11710
 
בקעת בית
שאן
 
561
 
נטע קרסו
 
08‎-9413346
 
רשות 08‎-9415479
מחל' 08‎-9370133
 
מועצה אזורית
ברנר,
דואר ג' ברנר 60948
 
ברנר
 
361
 
רחל וידל
 
03‎-5556105
 
רשות 03‎-5558555
מחל' 03‎-5001122
03‎-5556122
 
עירייה,
נגבה 13,
בת ים 59342
 
בת ים
 
301
 
עפיף ערו
 
04‎-6382775
 
רשות 04‎-6382776
04‎-6383201
 
מועצה מקומית,
המשולש,
ג'ת 30091
 
ג'ת
 
691
 
שושנה
צוויגהפט
 
02‎-5362477
02‎-5360164
 
רשות 02‎-5360100
מחל' 02‎-5360160
 
מועצה מקומית
גבעת זאב 90917
 
גבעת זאב
 
142
 
יפה פז
 
04‎-6388583
 
רשות 04‎-6388125
 
מועצה מקומית
גבעת עדה 37808
 
גבעת עדה
 
523
 
רבקה ליבר
 
03‎-5324934
 
רשות 03‎-5319222
מחל' 03‎-5319287
03‎-5319204
 
מועצה מקומית,
בן גוריון 24,
גבעת שמואל 54018
 
גבעת שמואל
 
325
 
יצחק בן
שחק
 
03‎-5722352
 
רשות 03‎-5722244
מחל' 03‎-5722218
03‎-5722211
 
עירייה,
שינקין 6,
גבעתיים 53299
 
גבעתיים
 
302
 
רבקה מילר
 
08‎-8591164
 
רשות 08‎-8593555
מחל' 08‎-8593570
08‎-8593571
 
מועצה מקומית,
פינס,
גדרה 70700
 
גדרה
 
326
 
חנה מירום
 
08‎-8596449
 
רשות 08‎-8592949
מחל' 08‎-8592950
08‎-8692523
 
מועצה אזורית
עשרת 76858
 
גדרות
 
362
 
עאידה
יאור
 
04‎-9962238
 
רשות 04‎-9963423
 
מועצה מקומית,
ת"ד 67,
ג'וליס 24980
 
ג'וליס
 
646
 
אביטל
פלכטמן
 
04‎-6961535
 
רשות 04‎-6969777
מחל' 04‎-6969735
 
מועצה אזורית,
רחבת שיזף 2,
גולן 12900
 
גולן
 
578
 
אוה
סמעאן
 
04‎-6980401
 
רשות 04‎-6989107
מחל' 04‎-6987947
 
מועצה מקומית
גוש חלב 13872
 
גוש חלב
 
645
 
דינה מאיר
 
02‎-9932169
 
רשות 02‎-9939933
מחל' 02‎-9939935
 
מועצה אזורית,
ד"נ צפון יהודה,
אלון שבות 90433
 
גוש עציון
 
184
 
דרורה
אגמון
 
08‎-9213762
 
רשות 08‎-9274040
מחל' 08‎-9226453
08‎-9210587
 
מועצה אזורית
בית חשמונאי 99789
 
גזר
 
363
 
נואה דאוד
 
03‎-9396060
 
רשות 03‎-9397493
מחל' 03‎-9397702
 
מועצה מקומית
ג'לג'וליה 45850
 
ג'לג'וליה
 
420
 
מירה גלס
 
04‎-6945637
04‎-6816424
 
רשות 04‎-6945611
מחל' 04‎-6947367
04‎-6816367
 
מועצה אזורית,
ת"ד 90000,
גליל עליון 12100
 
גליל עליון
 
564
 
עירית בר
לב
 
04‎-6766785
 
רשות 04‎-6767213
מחל' 04‎-6766622
 
מועצה אזורית
גליל תחתון 14101
 
גליל תחתון
 
565
 
ברכה לב-רן
 
03‎-5345918
03‎-5310833
 
רשות 03‎-5310888
מחל' 03‎-5310834
03‎-5310886
 
מועצה מקומית,
סמטת הקישון 20,
גני תקוה 55900
 
גני תקוה
 
346
 
יצחק
פרנקו
 
08‎-8570514
 
רשות 08‎-8574128
מחל' 08‎-8574450
08‎-8574129
 
מועצה מקומית,
הרצל 1,
גן יבנה 70800
 
גן-יבנה
 
327
 
שולמית
אבידן
 
08‎-9408241
08‎-9408230
 
רשות 08‎-9408230
 
מועצה אזורית,
מושב עיינות,
ד"נ עמק שורק
70490
 
גן-רווה
 
364
 
סלח אלדין
וותד
 
04‎-6364056
 
רשות 04‎-6361198
מחל' 04‎-6263261
04‎-6261464
 
מועצה מקומית
ג'סר אל זרקא
37858
 
ג'סר אל זרקא
 
652
 
אנעם
מקטרן
 
04‎-6701299
 
רשות 04‎-6702243
מחל' 04‎-6701177
 
מועצה מקומית
דבורייה 16910
 
דבורייה
 
625
 
מקיטה
אדוארד
 
08‎-6550701
 
רשות 08‎-6563111
מחל' 08‎-6563107
 
עירייה,
שד' הנשיא, ת"ד 1,
דימונה 86000
 
דימונה
 
105
 
   08‎-6558936
 
צוות 08‎-5672434
08‎-6558936
 
עירייה,
צברי 4,
דימונה 86000
 
דימונה
שכונתי דרום
 
105
 
   08‎-6572110
 
צוות 08‎-6553640
08‎-6558889
 
עירייה,
שאול המלך 2,
דימונה 86000
 
דימונה
שכונתי צפון
 
105
 
מסעוד
חטיב
 
04‎-6780495
 
רשות 04‎-6785141
 
מועצה מקומית,
ת"ד 18225,
דיר חנא 24973
 
דיר חנא
 
665
 
כרייני יזיד
 
04‎-9989591
 
רשות 04‎-9886655
מחל' 04‎-9888294
 
מועצה מקומית
דיר אל אסד 20188
 
דיר אל
אסד
 
663
 
חוסם חלבי
 
04‎-8395007
 
רשות 04‎-8393677
מחל' 04‎-8395007
 
מועצה מקומית
דלית אל כרמל
30056
 
דלית אל
כרמל
 
693
 
יהודית טל
 
09‎-7442221
 
רשות 09‎-7476090
מחל' 09‎-7476035
09‎-7476084
 
מועצה אזורית,
ת"ד 62,
כפר מלל 45100
 
דרום
השרון
 
368
 
יעל כיטוב
 
04‎-6532813
 
רשות 04‎-6533233
מחל' 04‎-6533207
 
מועצה אזורית,
ד"נ גלבוע 18120
 
הגלבוע
 
563
 
טלי נדיר
 
09‎-7483268
 
רשות 09‎-7424121
מחל' 09‎-7441284
 
עירייה,
ת"ד 536,
הוד השרון 45105
 
הוד השרון
 
328
 
דורית פסו
 
02‎-5700127
 
רשות 02‎-5344710
02‎-5343144
 
מועצה מקומית
הר אדר 90836
 
הר אדר
 
126
 
רפאל וורצמן
 
02‎-9969159
 
רשות 02‎-9969111
מחל' 02‎-9969133
 
מועצה אזורית,
דרום הר חברון,
עתניאל 90407
 
הר חברון
 
162
 
סימון שפאק
 
09‎-9500891
 
רשות 09‎-9591515
מחל' 09‎-9705110
 
עירייה,
בן גוריון 14,
הרצליה 46787
 
הרצליה
 
303
 
מיכל קציר
 
04‎-8478134
04‎-8448237
 
רשות 04‎-8478111
מחל' 04‎-8442965
04‎-8478116
 
מועצה אזורית
זבולון, דואר
כפר המכבי 30030
 
זבולון
 
566
 
גניה ויינשטוק
 
04‎-6391812
04‎-6390304
 
רשות 04‎-6390722
מחל' 04‎-6391812
 
מועצה מקומית,
ת"ד 10,
זכרון יעקב 30900
 
זכרון יעקב
 
524
 
זיידן אכלס
 
09‎-8743659
 
רשות 09‎-8743580
 
מועצה מקומית,
דואר זמר 38828
 
זמר
 
426
 
שרי וינר
 
08‎-6355863
08‎-6355800
 
רשות 08‎-6355888
מחל' 08‎-6355865
 
מועצה אזורית
חבל אילות 88820
 
חבל אילות
 
176
 
אילת בן
ששון
 
08‎-8524343
 
רשות 08‎-8561707
מחל' 08‎-8561005
מחל' 08‎-8562505
 
מועצה אזורית,
ד"נ אבטח 79860
 
חבל יבנה
 
369
 
רונית לב
 
03‎-9722800
03‎-9722854
 
רשות 03‎-9722888
מחל' 03‎-9722856
 
מועצה אזורית,
ד"נ מרכז רמלה,
שוהם 73100
 
חבל מודיעין
 
371
 
רפי וורצמן
 
02‎-9965304
 
רשות 02‎-9963917
מחל' 02‎-9963918
 
ועדה מוניציפלית,
ת"ד 86,
קרית ארבע 91100
 
חברון
 
132
 
אריה שורר
 
04‎-6344450
 
רשות 04‎-6303311
מחל' 04‎-6303760
04‎-6303761
 
עירייה,
הגיבורים 167,
חדרה 38266
 
חדרה
 
500
 
   04‎-6325981
 
סניף 04‎-6303390
מחל' 04‎-6338296
 
הרברט סמואל 17,
חדרה 38255
 
חדרה
סניף מערב
 
500
 
אסא בן
יוסף
 
03‎-5025604
 
רשות 03‎-5025700
מחל' 03‎-5025603
מחל' 03‎-5025600
 
עירייה,
זלמן ארן 46,
חולון 58377
 
חולון
 
304
 
אברהם
אמון
 
08‎-6727304
 
רשות 08‎-6775555
מחל' 08‎-6775531
 
מועצה אזורית
חוף אשקלון,
ד"נ חוף אשקלון 79100
 
חוף אשקלון
 
166
 
דבורה דיין
 
04‎-8136253
 
רשות 04‎-8136200
מחל' 04‎-8136242
מחל' 04‎-8136253
 
מועצה אזורית
חוף הכרמל,
ד"נ חוף הכרמל 30860
 
חוף הכרמל
 
567
 
רות
אליאסף
 
09‎-9596577
 
רשות 09‎-9596555
מחל' 09‎-9596506
מחל' 09‎-9596539
 
מועצה אזורית
חוף השרון,
דואר שפיים 60990
 
חוף השרון
 
370
 
   08‎-6840862
 
רשות 08‎-6840888
מחל' 08‎-6840814
 
מועצה אזורית
חוף עזה,
ד"נ חוף עזה 79779
 
חוף עזה
 
185
 
מג'ד אל
עטאונה
 
08‎-6510985
 
מחל' 08‎-6510983
 
מועצה מקומית
חורה,
חורה 85730
 
חורה
 
242
 
נורה עלי
 
04‎-9573648
 
רשות 04‎-9977473
מחל' 04‎-9571205
 
מועצה מקומית,
ת"ד 824,
חורפיש 25155
 
חורפיש
 
655
 
פנחס וגמן
 
04‎-8668350
 
רשות 04‎-8356861
מחל' 04‎-8668352
 
עירייה,
שפרעם 10,
חיפה 33301
 
חיפה
הנהלת האגף
 
501
 
דוד אילן
 
04‎-8515976
 
מחל' 04‎-8537231
 
עירייה,
ש"י עגנון,
חיפה 35519
 
חיפה
לשכת מערב
 
501
 
מירי סלומון
 
04‎-8231470
 
מחל' 04‎-8223470
04‎-8224255
 
עירייה,
הירדן 23,
חיפה 32496
 
חיפה
לשכת מזרח
 
501
 
נחמה
מושקוביץ
 
04‎-8244981
 
מחל' 04‎-8248752
 
עירייה,
חורב 7,
חיפה 34341
 
חיפה
כרמל
 
501
 
חנה כהן
 
04‎-8517765
 
מחל' 04‎-8524237
04‎-8524238
 
עירייה,
שד' הציונות 26,
חיפה 33313
 
חיפה
שד' הציונות
 
501
 
ורדית פרידמן
 
04‎-8420543
 
מחל' 04‎-8415238
 
עירייה,
שד' ורבורג 7,
קרית חיים 26277
 
חיפה
הקריות
 
501
 
הדסה כהן
 
04‎-6936641
 
רשות 04‎-6916900
מחל' 04‎-6930885
 
מועצה מקומית
חצור הגלילית 10300
 
חצור
 
525
 
נירה דגני
 
04‎-9910167
 
רשות 04‎-9811311
מחל' 04‎-9811920
 
מועצה מקומית
חצרות יסף,
ד"נ אושרת 25214
 
חצרות יסף
 
531
 
ספריאלה בן עזרא
 
04‎-6722731
 
רשות 04‎-6739555
מחל' 04‎-6791366
04‎-6739568
 
עירייה,
ת"ד 508,
טבריה 14105
 
טבריה
 
502
 
סאוסן עיסאת
 
04‎-6801272
 
רשות 04‎-6937102
מחל' 04‎-6801272
 
מועצה מקומית,
ת"ד 470,
כפר טובא 12310
 
טובא-זנגריה
 
659
 
סלאמה פריאל
 
04‎-6518208
 
רשות 04‎-6518483
מחל' 04‎-6519622
 
מועצה מקומית
טורעאן 16959
 
טורעאן
 
692
 
אמין חאג' יחיא
 
09‎-7990251
 
רשות 09‎-7991131
מחל' 09‎-7996038
 
עירייה,
ת"ד 7,
טייבה 40400
 
טייבה
 
421
 
פארוק עבדאלחי
 
09‎-7751441
 
רשות 09‎-7930581
מחל' 09‎-7751414
 
עירייה,
טירה 44915
 
טירה
 
422
 
ליאורה
גוברין-טפלא
 
04‎-8573235
 
רשות 04‎-8547000
מחל' 04‎-8573232
 
עירייה,
ת"ד 49,
טירת הכרמל
30200
 
טירת הכרמל
 
526
 
זיאדני רחאב
 
04‎-9944474
 
רשות 04‎-9946526
מחל' 04‎-9948226
 
עירייה,
טמרה 24930
 
טמרה
 
635
 
צביה אוחנה
 
08‎-9421146
 
רשות 08‎-9433311
מחל' 08‎-9422407
08‎-9439811
 
עירייה,
ת"ד 11,
יבנה 70600
 
יבנה
 
329
 
גליה אשר
 
04‎-6708313
 
רשות 04‎-6708344
מחל' 04‎-6708252
 
מועצה מקומית
יבניאל 15225
 
יבניאל
 
527
 
יצחק רוזנברג
 
03‎-5364910
 
רשות 03‎-5391212
מחל' 03‎-5391218
 
עירייה,
ת"ד 9521,
יהוד 56100
 
יהוד
 
330
 
טובה הרפניסט
 
08‎-8500730
 
רשות 08‎-8500777
מחל' 08‎-8500731
 
מועצה אזורית,
ד"נ שקמים 79835
 
יואב
 
167
 
אריאלה
אוחנה
 
04‎-9892886
 
רשות 04‎-9596000
מחל' 04‎-9596008
04‎-9896009
 
מועצה מקומית
יוקנעם 20692
 
יוקנעם
 
529
 
קאמל
ברקאת
 
04‎-9973219
 
רשות 04‎-9979072
מחל' 04‎-9974774
מחל' 04‎-9975026
 
מועצה מקומית
ינוח-ג'ת 25145
 
ינוח-ג'ת
 
623
 
קריסטין
אפשטיין
 
04‎-6934390
 
רשות 04‎-6937511
מחל' 04‎-6931506
 
מועצה מקומית
יסוד המעלה 12105
 
יסוד המעלה
 
528
 
חליליה
מייסר
 
04‎-6559384
 
רשות 04‎-6557555
מחל' 04‎-6557539
 
מועצה מקומית
יפיע 16955
 
יפיע
 
657
 
שולה בן-ישי
 
08‎-6580577
 
רשות 08‎-6598222
מחל' 08‎-6580697
 
מועצה מקומית,
צבי ברונשטיין,
ירוחם 80500
 
ירוחם
 
123
 
לאורה
שניידר
 
02‎-6296990
 
רשות 02‎-6296666
מחל' 02‎-6298020
 
עירייה,
כיכר ספרא, בניין 7,
ירושלים 91007
 
ירושלים
הנהלת האגף
 
103
 
רחל
אפשטיין
 
02‎-6233295
 
מחל' 02‎-6240828
02‎-6256306
 
עירייה,
חיי אדם 2,
ירושלים 95221
 
ירושלים
צפון
 
103
 
צהלה בוקר
 
02‎-5849047
 
02‎-6562902
מחל' 02‎-5829165
02‎-6562736
 
עירייה,
סיירת גולני 7,
ירושלים 97531
 
ירושלים
פסגת זאב
 
103
 
איריס יפה
 
02‎-5836520
 
מחל' 02‎-5834456
 
עירייה,
מרכז מסחרי,
ירושלים 97350
 
ירושלים
נוה יעקב
 
103
 
ורדית זיק
 
02‎-5870761
 
מחל' 02‎-5865302
02‎-5866551
 
עירייה,
צפרירים 26,
ירושלים 97730
 
ירושלים
רמות
 
103
 
אילנה שפר
 
02‎-5818572
 
מחל' 02‎-5824070
02‎-5823576
 
עירייה,
רמת הגולן 8,
ירושלים 97704
 
ירושלים
רמת אשכול
 
103
 
בת שבע שלומאי
 
02‎-5326791
 
מחל' 02‎-5815903
02‎-5815901
 
עירייה,
יחזקאל 27,
ירושלים 95351
 
ירושלים
בוכרים
 
103
 
יוספה וינטר
 
02‎-5666076
 
מחל' 02‎-5660221
 
עירייה,
חזקיהו המלך 36,
ירושלים 93644
 
ירושלים
דרום
 
103
 
יהודית שדה
 
02‎-6767158
 
מחל' 02‎-6766608
02‎-6765781
 
עירייה,
המור 5,
ירושלים 93742
 
ירושלים
גילה
 
103
 
רחל פוסטולובסקי
 
02‎-6723315
 
מחל' 02‎-6717201
02‎-6710292
 
עירייה,
דב גרונר 2,
ירושלים 93804
 
ירושלים
תלפיות מזרח
 
103
 
   02‎-6717150
 
מחל' 02‎-6713390
 
דרך חברון 144,
ירושלים 93430
 
ירושלים
בקעה, תלפיות
 
103
 
אורנה ליסאי
 
02‎-6480005
 
מחל' 02‎-6789890
02‎-6789808
02‎-6480194
 
בר יוחאי 3,
ירושלים 93341
 
ירושלים
גונן
 
103
 
אביבה גולדברג
 
02‎-6431712
 
מחל' 02‎-6420151
02‎-6420199
 
עירייה,
פלורנטין 6,
ירושלים 96931
 
ורושלים
מערב
 
103
 
רות סעדיה
 
02‎-6424461
 
מחל' 02‎-6433640
 
עירייה,
קוסטריקה 2,
ירושלים 96625
 
ירושלים
עיר גנים
 
103
 
יהודית שפילמן
 
02‎-6511394
 
מחל' 02‎-6511388
02‎-6511082
 
עירייה,
אגסי 10,
ירושלים 93877
 
ירושלים
הר נוף
 
103
 
מרים סמדר
 
02‎-6231182
 
מחל' 02‎-6243901
 
עירייה,
אגריפס 111,
ירושלים 94513
 
ירושלים
לב העיר
 
103
 
מלי שיאון
 
02‎-5378470
 
מחל' 02‎-5376291
מחל' 02‎-5381952
 
בית מרים,
הטורים 23,
ירושלים 94662
 
ירושלים
מקור ברוך
 
103
 
משה מליאר
 
02‎-5389592
 
מחל' 02‎-5374827
 
עירייה,
זכרון יעקב 5,
ירושלים 93644
 
ירושלים
קריות
 
103
 
ראניה הריש
 
02‎-6283353
 
מחל' 02‎-6282465
מחל' 02‎-6284119
 
עירייה,
ואדי ג'וז,
ירושלים
 
ירושלים
מזרח העיר
 
103
 
סחר טנטש
 
  מחל' 02‎-5812228
מחל' 02‎-5825117
 
עירייה,
שאבו אל קאסם,
ירושלים
 
ירושלים
שועפט
 
103
 
חמד עליאן
 
  מחל' 02‎-6288999
02‎-6288503
 
עירייה,
איספאני,
ירושלים
 
ירושלים
סילואן
 
103
 
אמירקה
סאלח
 
04‎-9562639
 
רשות 04‎-9962166
מחל' 04‎-9964557
 
מועצה מקומית
ירכא 24967
 
ירכא
 
642
 
יסמין
קאסיס
 
04‎-9945459
 
רשות 04‎-9946493
מחל' 04‎-9944565
 
מועצה מקומית
כאבול 24963
 
כאבול
 
662
 
רדיה מחמוד
 
04‎-9998406
 
רשות 04‎-9998081
מחל' 04‎-9998624
 
מועצה מקומית
כאוכב אל היג' 20185
 
כאוכב אל היג'
 
670
 
בלהה אגוזי
 
09‎-7493122
 
רשות 09‎-7493312
מחל' 09‎-7493225
מחל' 09‎-7493926
 
מועצה מקומית,
ת"ד 838,
כוכב יאיר 44864
 
כוכב יאיר
 
322
 
אלישבע
בן-לולו
 
  רשות 04‎-6752040
 
מועצה מקומית,
ד"נ עמק הירדן,
כנרת 15105
 
כנרת
 
530
 
עבדאללה
אבו שריקי
 
08‎-9972731
 
רשות 08‎-9972710
מחל' 08‎-9971783
 
מועצה מקומית כסייפה,
ת"ד 6421,
באר שבע 84162
 
כסייפא
 
244
 
מוחמד
רבאח
 
04‎-9873483
 
רשות 04‎-9872488
מחל' 04‎-9873783
04‎-9872629
 
מועצה מקומית,
ת"ד 177,
כסרא סמיע
25185
 
כסרא סמיע
 
660
 
תגריד
עבאס
04‎-9531748
 
רשות 04‎-9531748
 
מועצה מקומית,
ת"ד 263,
כעביה טבאש
30925
 
כעביה-טבאש
 
689
 
ריאו אפנאן
 
03‎-9382018
 
רשות 03‎-9389173
מחל' 03‎-9021893
 
מועצה מקומית
כפר ברא
45863
 
כפר ברא
 
423
 
סיאם
ליבאי
 
04‎-6760989
 
רשות 04‎-6760772
 
מועצה מקומית
כפר כמא
15235
 
כפר כמא
 
628
 
ראגב עבאס
 
04‎-6412504
 
רשות 04‎-6516181
מחל' 04‎-6519221
 
מועצה מקומית
כפר כנא 16930
 
כפר כנא
 
667
 
זכי עוויד
 
04‎-9864168
 
רשות 04‎-9864710
מחל' 04‎-9863003
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1661,
כפר מנדא
17907
 
כפר מנדא
 
654
 
עיסאם
מסארוה
 
04‎-6356152
 
רשות 04‎-6356730
מחל' 04‎-6356606
 
מועצה מקומית
כפר קרע
30075
 
כפר קרע
 
636
 
מיכל ברק
 
04‎-9979131
 
רשות 04‎-9977142
מחל' 04‎-9977143
 
מועצה מקומית
כפר ורדים
25147
 
כפר ורדים
 
556
 
כמיליה
מטאנס
 
04‎-9968496
 
רשות 04‎-9961715
מחל' 04‎-9966055
 
מועצה מקומית
כפר יאסיף
24908
 
כפר יאסיף
 
627
 
אלברט מור
 
09‎-8971164
 
רשות 09‎-8971111
מחל' 09‎-8971153
09‎-8971154
 
מועצה מקומית,
ת"ד 45,
כפר יונה 40300
 
כפר יונה
 
331
 
ענת ניסקי
 
09‎-7641110
 
רשות 09‎-7649111
מחל' 09‎-7641100
09‎-7641102
 
עירייה,
ת"ד 25, הכרמל
43,
כפר סבא
44100
 
כפר סבא
 
305
 
   09‎-7419119
 
מחל' 09‎-7410224
09‎-7412676
 
עירייה,
זאב גלר 21,
כפר סבא 44261
 
כפר סבא
 
305
 
   09‎-7649086
 
מחל' 09‎-7649090
 
עירייה,
קדומים 17,
כפר סבא 44244
 
כפר סבא
 
305
 
סמי ג'אבר
03‎-9370078
03‎-9379178
 
רשות 03‎-9370548
מחל' 03‎-9379445
 
מועצה מקומית
כפר קאסם 49940
 
כפר קאסם
 
424
 
מיכל חן
 
09‎-9505385
 
רשות 09‎-9582316
מחל' 09‎-9509460
 
מועצה מקומית
כפר שמריהו 46910
 
כפר שמריהו
 
333
 
שולה מנחם
 
04‎-9081426
 
רשות 04‎-9085555
מחל' 04‎-9885634
 
עירייה,
חרושת 11,
כרמיאל 20100
 
כרמיאל
 
552
 
משה
שמואלי
 
09‎-7961219
 
רשות 09‎-7960222
מחל' 09‎-7960205
 
מועצה אזורית,
צומת בני דרור,
תל מונד 40600
 
לב השרון
 
365
 
הנס לוי
 
08‎-9554774
 
רשות 08‎-9554777
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1,
להבים 85338
 
להבים
 
145
 
שמואל
גלמודי
 
08‎-9279630
 
רשות 08‎-9279000
מחל' 08‎-9279953
08‎-9254192
 
עירייה,
דני מס 1,
לוד 71270
 
לוד
 
306
 
מלכה לוי
 
08‎-6896022
 
רשות 08‎-6871666
מחל' 08‎-6896021
 
מועצה אזורית
מרכז נהורה,
ד"נ לכיש דרום
79340
 
לכיש
 
168
 
שיפא
אלצנע
 
08‎-6512363
 
רשות 08‎-6512361
מחל' 08‎-6512368
 
מועצה מקומית
לקייה 84160
 
לקייה
 
241
 
חיר אלבז
 
08‎-6284561
 
רשות 08‎-6235554
מחל' 08‎-6235803
 
טרומפלדור 101,
ת"ד 804,
באר שבע 84106
 
לשכת בדואים
שגב שלום
 
262
 
דני שכטר
 
04‎-6959129
 
רשות 04‎-9642120
04‎-6959936
 
מועצה אזורית,
ד"נ גליל עליון,
מבואות החרמון
12000
 
מבואות
החרמון
 
577
 
ורדה בן-חורין
 
02‎-5333704
 
רשות 02‎-5348511
מחל' 02‎-5342191
02‎-5340528
 
מועצה מקומית
הבוסתנים 6,
מעוז ציון 90805
 
מבשרת ציון
 
124
 
עלי קוזל
 
04‎-6785672
 
רשות 04‎-6786333
מחל' 04‎-6784005
 
מועצה מקומית
מג'אר 14930
 
מג'אר
 
629
 
מרעי חלאילי
04‎-9581445
 
רשות 04‎-9883750
מחל' 04‎-9581446
 
מועצה מקומית,
מג'ד אל כרום 20190
 
מג'ד אל כרום
 
639
 
אנט אבו
 
04‎-6724343
 
רשות 04‎-6721487
מחל' 04‎-6722112
 
מועצה מקומית,
ת"ד 290,
מגדל 14950
 
מגדל
 
532
 
מומי בן-סימון
 
04‎-6546039
04‎-6440623
 
רשות 04‎-6540730
מחל' 04‎-6507811
 
עירייה,
ת"ד 270,
מגדל העמק 10500
 
מגדל העמק
 
533
 
מג'יד כחלון
 
04‎-6985221
 
רשות 04‎-6981137
מחל' 04‎-6984298
מחל' 04‎-6985221
 
מועצה מקומית,
רמת הגולן 12438
 
מג'דל שמס
 
640
 
אורה רום
 
04‎-9598400
04‎-9598475
 
רשות 04‎-9598444
מחל' 04‎-9598432
 
מועצה אזורית,
ת"ד 90001,
עפולה 18120
 
מגידו-יזרעאל
 
569
 
חיים נבון
 
02‎-9943223
02‎-9400442
 
רשות 02‎-9943222
 
מועצה אזורית,
ד"נ ערבות הירדן,
מגילות 90666
 
מגילות
 
187
 
רמי אבן טוב
 
08‎-9726159
 
רשות 08‎-9726000
מחל' 08‎-9726150
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1,
מודיעין 71700
 
מודיעין
 
342
 
מיקי מילר
 
08‎-9740370
 
רשות 08‎-9141200
 
מועצה מקומית
קרית ספר 71919
 
מודיעין עילית
 
147
 
רבקה עין שי
 
08‎-9349827
 
רשות 08‎-9349001
מחל' 08‎-9340032
מחל' 08‎-9340019
 
מועצה מקומית
מזכרת בתיה 76804
 
מזכרת בתיה
 
334
 
דאוד אכרם
 
04‎-9822559
 
רשות 04‎-9820104
מחל' 04‎-9825922
 
מועצה מקומית
מזרעה 25230,
ד"נ גליל מערבי
 
מזרעה
 
688
 
ענת בן אלי
 
04‎-9510771
 
רשות 04‎-9879666
מחל' 04‎-9926840
04‎-9929307
 
מועצה אזורית,
שד' געתון 50,
נהריה 22381
 
מטה אשר
 
562
 
יצחק יעקב
02‎-9977145
 
רשות 02‎-9977111
מחל' 02‎-9977102
 
מועצה אזורית,
ד"נ מזרח בנימין,
פסגות 90624
 
מטה בנימין
 
170
 
שולמית בן
אהרון
 
02‎-9900902
02‎-9900826
 
רשות 02‎-9900888
מחל' 02‎-9900928
 
מועצה אזורית,
מרכז אזורי הר טוב,
ד"נ שמשון 99700
 
מטה יהודה
 
164
 
ורד כהן
 
04‎-6997211
 
רשות 04‎-6941364
מחל' 04‎-6941367
 
מועצה מקומית,
הראשונים 8,
מטולה 10292
 
מטולה
 
551
 
סיגל ציגל
 
08‎-6517616
 
רשות 08‎-6517416
מחל' 08‎-6517836
08‎-6518835
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1,
מיתר 85025
 
מיתר
 
143
 
דליה קציר
 
08‎-9261271
08‎-9265359
 
רשות 08‎-9261698
מחל' 08‎-9264010
מחל' 08‎-9263323
 
מועצה מקומית,
קשת 1,
רעות 71908
 
מכבים-רעות
 
351
 
באסם
חמדאן
 
04‎-9561056
 
רשות 04‎-9964094
מחל' 04‎-9961931
 
מועצה מקומית,
ת"ד 879,
מכר-ג'דידה 25105
 
מכר-ג'דידה
 
649
 
נינט שוורץ
 
04‎-6751554
 
רשות 04‎-6750492
 
מועצה מקומית,
המייסדים 2,
מנחמיה 14945
 
מנחמיה
 
534
 
נירה
שפירא
 
04‎-6324130
 
רשות 04‎-6177300
מחל' 04‎-6177360
 
מועצה אזורית,
ת"ד 80,
חדרה 38100
 
מנשה
 
570
 
פואד
מוהנא
 
04‎-6982832
 
רשות 04‎-6981480
 
מועצה מקומית
מסעדה,
רמת הגולן 12435
 
מסעדה
 
679
 
סעיד
חמיסי
 
04‎-9972590
 
רשות 04‎-9975333
מחל' 04‎-9979522
 
מועצה מקומית,
ת"ד 185,
מעיליה 25140
 
מעיליה
 
630
 
עפרה בן
ישעיה
02‎-5418827
 
רשות 02‎-5418888
מחל' 02‎-5418824
 
עירייה,
כיכר קדם,
מעלה אדומים 98300
 
מעלה אדומים
 
140
 
אורה
אלמשעלי
 
02‎-9941544
02‎-9941625
 
רשות 02‎-9941221
מחל' 02‎-9941655
 
מועצה מקומית
מעלה אפרים 90638,
ד"נ מזרח בנימין
 
מעלה אפרים
 
139
 
מאיר בר
ששת
 
04‎-9807496
 
רשות 04‎-9105511
מחל' 04‎-9105533
 
מועצה אזורית
מעלה יוסף,
מרכז גרנות 22868
 
מעלה יוסף
 
571
 
נאסר עבאדי
 
04‎-6402211
 
רשות 04‎-6401369
 
מועצה מקומית,
קהילת ציון 35,
עפולה 18120
 
מעלה עירון
 
675
 
כוכי חזן
 
04‎-9578814
 
רשות 04‎-9578888
מחל' 04‎-9578985
04‎-9578915
 
עירייה,
בן גוריון 1,
מעלות 24952
 
מעלות-תרשיחא
 
550
 
קלרה חניבד
 
08‎-6586558
 
רשות 08‎-6588561
מחל' 08‎-6588569
08‎-6595052
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1,
מצפה רמון 80600
 
מצפה רמון
 
128
 
אברהם אבו
 
04‎-6919857
 
רשות 04‎-6919800
מחל' 04‎-6919858
 
מועצה אזורית,
ת"ד 9000,
מרום הגליל 13910
 
מרום הגליל
 
572
 
אורה דהאן
 
08‎-9929466
 
רשות 08‎-9929460
 
מועצה אזורית
מרחבים,
באר שבע 84100
 
מרחבים
 
169
 
משה גרוס
 
04‎-9800396
 
רשות 04‎-9902311
מחל' 04‎-9902332
מחל' 04‎-9800931
 
מועצה אזורית
משגב 20179
 
משגב
 
579
 
נואל אטרש
 
04‎-6412878
 
רשות 04‎-6519487
מחל' 04‎-6519940
04‎-6517084
 
מועצה מקומית,
ת"ד 845,
משהד 16967
 
משהד
 
650
 
ציפורה
מורבאי
 
04‎-9922303
 
רשות 04‎-9879811
מחל' 04‎-9879807
04‎-9879808
 
עירייה,
שד' געתון 19
נהריה 22100
 
נהריה
 
503
 
אהובה אבן
זוהר
03‎-5336551
 
רשות 03‎-5334302
מחל' 03‎-5333498
 
מועצה מקומית
נוה אפרים-מונסון
60190
 
נוה אפרים-מונסון
 
335
 
מרואן שיבן
 
04‎-6011105
 
רשות 04‎-6461414
מחל' 04‎-6011104
 
מועצה אזורית,
ת"ד 1108,
נצרת עילית 17000
 
נוף הגליל
 
677
 
יסכה
אברג'ל
 
08‎-8694172
 
רשות 08‎-8691167
מחל' 08‎-8692254
 
מועצה אזורית
יד בנימין,
ד"נ עמק שורק 76812
 
נחל שורק
 
373
 
חלאדה
בדארנה
 
04‎-9586787
04‎-9985693
 
רשות 04‎-9987140
 
מועצה מקומית
נחף 20137
 
נחף
 
648
 
חיה יהל
 
08‎-9400178
 
רשות 08‎-9383838
מחל' 08‎-9383827
 
עירייה,
הבנים 9,
נס ציונה 70400
 
נס ציונה
 
337
 
אמאל פאר
 
04‎-6013998
 
רשות 04‎-6459200
מחל' 04‎-6576828
04‎-6574285
 
עירייה,
ת"ד 367,
נצרת 16000
 
נצרת
 
600
 
אדריאנה
כרמי
 
04‎-6463028
 
רשות 04‎-6478888
מחל' 04‎-6478894
 
עירייה,
גלבוע 16,
נצרת עילית 17000
 
נצרת עילית
 
535
 
דליה הכט
 
04‎-8299252
 
רשות 04‎-8299200
מחל' 04‎-8299209
 
עירייה,
דרך השלום 20,
נשר 36651
 
נשר
 
536
 
מרים דידי
 
08‎-9930142
 
רשות 08‎-9938711
מחל' 08‎-9930139
 
מועצה מקומית,
רמב"ם,
נתיבות 80200
 
נתיבות
 
125
 
טובה כץ
 
09‎-8627680
 
רשות 09‎-8603131
מחל' 09‎-8611678
09‎-8603400
 
עירייה,
הרצל 32,
נתניה 42390
 
נתניה
 
307
 
ביסאן ראד
 
04‎-9885032
 
רשות 04‎-9886880
מחל' 04‎-9580586
 
מועצה מקומית
סאג'ור 20130
 
סאג'ור
 
673
 
דבורה גושן
 
03‎-5349320
 
רשות 03‎-6352614
מחל' 03‎-6354354
 
מועצה מקומית
סביון 56513
 
סביון
 
358
 
פתחי אבו
יונס
04‎-6742859
04‎-6745082
 
רשות 04‎-6741208
מחל' 04‎-6741214
 
עירייה,
ת"ד 66,
סכנין 20173
 
סכנין
 
643
 
פואד
מוהנא
 
04‎-6951212
 
רשות 04‎-6951213
 
מועצה מקומית
עג'ור 12440,
רמת הגולן
 
עג'ור
 
626
 
לובה ברילר
 
08‎-6291110
 
רשות 08‎-6291122
מחל' 08‎-6291125
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1,
עומר 84965
 
עומר
 
133
 
מנסור
מסעוד
 
04‎-8390753
 
רשות 04‎-8391678
מחל' 04‎-8392173
 
מועצה מקומית
עוספיה 30090
 
עוספיה
 
631
 
נוח אלמסי
 
08‎-9938978
 
רשות 08‎-9938933
מחל' 08‎-9938943
 
מועצה אזורית,
ד"נ נגב 85200
 
עזתה
 
170
 
אמנה
עיסאוי
 
04‎-6785550
 
רשות 04‎-6786407
מחל' 04‎-6785810
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1,
עילבון 16972
 
עילבון
 
656
 
עטאללה
בשארה
 
04‎-6564224
 
רשות 04‎-6565115
 
מועצה מקומית
עילוט 16970
 
עילוט
 
672
 
שיפא ג'רייב
 
04‎-6469525
 
רשות 04‎-6450615
מחל' 04‎-6450750
 
מועצה מקומית
עין מאהל 17902
 
עין מאהל
 
641
 
פואד
מוהנא
 
  רשות 04‎-6981305
 
מועצה מקומית
עין קיניא 12432
 
עין קיניא
 
624
 
גדי בן
עזרא
 
04‎-9956147
 
רשות 04‎-9956000
מחל' 04‎-9956019
 
עירייה,
ת"ד 2007,
עכו 24100
 
עכו
 
504
 
יעל לוי
 
09‎-7921079
 
רשות 09‎-7921111
מחל' 09‎-7921448
09‎-7921206
 
מועצה מקומית,
הגר"א 26,
עמנואל 44845
 
עמנואל
 
354
 
גליה סלע
 
04‎-6757641
 
רשות 04‎-6757600
מחל' 04‎-6757609
04‎-6757610
 
מועצה אזורית,
עמק הירדן 15132,
ד"נ עמק הירדן
 
עמק הירדן
 
575
 
נלי גבע
09‎-8989292
09‎-8947697
 
רשות 09‎-8981666
מחל' 09‎-8981615
09‎-8981525
 
מועצה אזורית
עמק חפר 40250
 
עמק חפר
 
374
 
דבורה
ששון
 
04‎-6520068
 
רשות 04‎-6520111
מחל' 04‎-6520066
 
מועצה אזורית,
ת"ד 9000,
עפולה 18120
 
עמק
יזרעאל
 
568
 
ששון צור
 
03‎-9607740
 
רשות 03‎-9606961
מחל' 03‎-9606131
 
מועצה אזורית,
ת"ד 15,
עמק לוד 72915
 
עמק לוד
 
375
 
חיה מרידור
 
04‎-6528156
 
רשות 04‎-6520333
מחל' 04‎-6521246
 
עירייה,
ת"ד 2016,
עפולה 18100
 
עפולה
 
507
 
חאלד
שלוש
 
04‎-6742681
 
רשות 04‎-6744208
מחל' 04‎-6740476
 
מועצה מקומית
עראבה 24945
 
עראבה
 
644
 
זועבי
אסואן
 
04‎-6769070
 
רשות 04‎-6765644
מחל' 04‎-6760938
 
מועצה מקומית
ערב אל שיבלי
16805
 
ערב אל
שיבלי
 
658
 
לורן פישמן
 
08‎-6581805
 
רשות 08‎-6592201
מחל' 08‎-6592233
מחל' 08‎-6592223
 
מועצה אזורית
מרכז ספיר,
ד"נ ערבה 86825
 
ערבה
תיכונה
 
179
 
ניקול זר
אביב
 
02‎-9400331
 
רשות 02‎-9946666
מחל' 02‎-9946613
 
מועצה אזורית,
ד"נ חבל יריחו
91906
 
ערבות
הירדן
 
186
 
יהודית
גלנץ
 
08‎-9951669
 
רשות 08‎-9951666
מחל' 08‎-9951614
 
עירייה,
ת"ד 100,
ערד 89100
 
ערד
 
130
 
כרימה
מלחם
 
04‎-6352595
 
רשות 04‎-6351644
מחל' 04‎-6357888
 
מועצה מקומית
ערערה 30026
 
ערערה
 
664
 
   08‎-9972311
 
רשות 08‎-9959110
מחל' 08‎-9971504
 
מועצה מקומית
ערוער 84911
 
ערערה -
נגב
 
240
 
אסתר פז
 
04‎-9842041
 
רשות 04‎-9842525
מחל' 04‎-9842572
 
מועצה מקומית,
ת"ד 190,
עתלית 30300
 
עתלית
 
538
 
איכלס ווקים
חורי
 
04‎-9870304
 
רשות 04‎-9871040
 
מועצה מקומית
פאסוטה 25170
 
פאסוטה
 
671
 
אמיל סמעאן
 
04‎-9976102
 
רשות 04‎-9976105
מחל' 04‎-9978068
04‎-9978068
 
מועצה מקומית,
ת"ד 83,
פקיעין 24914
 
פקיעין
 
633
 
עימד עבד אל
רני
 
04‎-6392791
 
רשות 04‎-6399025
מחל' 04‎-6392793
 
מועצה מקומית
פרדיס 30898
 
פרדיס
 
632
 
תמר ברששת
 
04‎-6270319
 
רשות 04‎-6279900
מחל' 04‎-6279922
 
מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור 37000
 
פרדס חנה-כרכור
 
539
 
אתי פז
 
09‎-8946555
 
רשות 09‎-8945551
מחל' 09‎-8949630
 
מועצה מקומית
פרדסיה 42815
 
פרדסיה
 
338
 
משה בן דוד
 
03‎-9052968
 
רשות 03‎-9052200
מחל' 03‎-9052900
03‎-9052901
 
עירייה,
ת"ד 1
פתח תקוה 49100
 
פתח תקוה
הנהלה
 
308
 
מיכאלה
פרידמן
 
03‎-9052308
 
מחל' 03‎-9052461
03‎-9052462
 
עירייה,
אחד העם 33,
49507
 
פתח תקוה
מרכז
 
308
 
נויה זלצשטיין
 
03‎-9337951
 
מחל' 03‎-9322365
03‎-9322940
 
עירייה,
עזרא ונחמיה 41,
פתח תקוה 49302
 
פתח תקוה
עמישב
 
308
 
אילנה כהן
 
03‎-9326155
 
מחל' 03‎-9337952
03‎-9330997
 
עירייה,
המעפילים 3,
פתח תקוה 49445
 
פתח תקוה
פג'ה
 
308
 
בתיה
חנוכה
 
03‎-9093655
 
מחל' 03‎-9337950
03‎-9322907
 
עירייה,
יונה 39,
פתח תקוה 49243
 
פתח תקוה
שעריה
 
308
 
צביה שמע
 
09‎-8949497
 
רשות 09‎-8949207
מחל' 09‎-8947753
09‎-8947540
 
מועצה מקומית,
ת"ד 293,
צורן 42823
 
צורן
 
360
 
דוד לוטטי
 
04‎-6973366
 
רשות 04‎-6927474
מחל' 04‎-6927498
 
עירייה,
ת"ד 227, ירושלים 50,
צפת 13010
 
צפת
 
505
 
      מחל' 04‎-6921186
 
עירייה,
שכ' איבקור,
צפת
 
צפת
לשכת צפון
 
505
 
      מחל' 04‎-6972449
04‎-6972445
 
עירייה,
דוד רמז 101,
צפת 13352
 
צפת
לשכת דרום
 
505
 
תמימה
איתי
 
09‎-7922524
 
רשות 09‎-7921221
מחל' 09‎-7922101
 
מועצה מקומית,
ת"ד 201,
קדומים 44856
 
קדומים
 
357
 
יהודית
הלפר
 
09‎-8990594
 
רשות 09‎-8990111
מחל' 09‎-8991473
09‎-8995893
 
מועצה מקומית,
הרצל,
קדימה 60920
 
קדימה
 
339
 
אחמד
תקרורי
 
09‎-8784403
 
רשות 09‎-8780388
מחל' 09‎-8783560
מחל' 09‎-8783023
 
מועצה מקומית
קלנסואה 42837
 
קלנסואה
 
425
 
עירית
טלמון
 
04‎-6254133
 
רשות 04‎-6253220
מחל' 04‎-6253029
מחל' 04‎-6253821
 
מועצה מקומית
קציר-חריש,
ד"נ מנשה 37861
 
קציר-חריש
 
555
 
רחל מועטי
 
04‎-6969694
 
רשות 04‎-6969696
מחל' 04‎-6969646
 
מועצה מקומית
קצרין 12900
 
קצרין
 
553
 
מרים ברם
 
04‎-8454364
 
רשות 04‎-8478478
מחל' 04‎-8478465
 
עירייה,
פינסקר 11,
קרית אתא 28000
 
קרית אתא
 
506
 
אסתר לוי
 
04‎-8752717
 
רשות 04‎-8789789
מחל' 04‎-8789790
 
עירייה,
סוקולוב 3,
קרית ים 29000
 
קרית ים
 
543
 
איסר בוימל
 
03‎-6352836
 
רשות 03‎-5311111
מחל' 03‎-5356828
 
עירייה,
וינגייט 22,
קרית אונו 55000
 
קרית אונו
 
340
 
חנה שביל
 
02‎-9963149
 
רשות 02‎-9969555
מחל' 02‎-9969526
 
מועצה מקומית,
ת"ד 15,
קרית ארבע 90100
 
קרית ארבע
 
131
 
שושנה
סוקניק
 
04‎-8763033
04‎-8746984
 
רשות 04‎-8780878
מחל' 04‎-8768402
 
עירייה,
השקדים 5א,
קרית ביאליק 27150
 
קרית
ביאליק
 
540
 
יוסי מלר
 
08‎-6874660
 
רשות 08‎-6874511
מחל' 08‎-6874687
מחל' 08‎-6874651
 
עירייה,
הזית 42,
קרית גת 82000
 
קרית גת
 
106
 
יאיר אודם
 
04‎-9539263
 
רשות 04‎-9539292
מחל' 04‎-9539234
 
מועצה מקומית,
ת"ד 1060,
קרית טבעון 36000
 
קרית
טבעון
 
542
 
חשי
אקסלרוד
 
02‎-5332737
 
רשות 02‎-5332735
מחל' 02‎-5700986
 
מועצה מקומית
טלזסטון,
קרית יערים 90840
 
קרית
יערים
 
122
 
אריה
פלניצקי
 
04‎-8702395
 
רשות 04‎-8780222
מחל' 04‎-8780213
 
עירייה,
שד' גושן 92,
קרית מוצקין 26311
 
קרית
מוצקין
 
544
 
יפה כהן
 
08‎-8608717
 
רשות 08‎-8500888
מחל' 08‎-8608730
מחל' 08‎-8608745
 
עירייה,
ז'בוטינסקי 8,
קרית מלאכי 70900
 
קרית
מלאכי
 
129
 
ורד לוי
 
08‎-9352174
 
רשות 08‎-9411075
מחל' 08‎-9411980
08‎-9414093
 
מועצה מקומית
קרית עקרון 70500
 
קרית
עקרון
 
332
 
משה מלכה
 
04‎-6902530
 
רשות 04‎-6908444
מחל' 04‎-6908458
מחל' 04‎-6941649
 
עירייה,
ת"ד 1,
קרית שמונה 10200
 
קרית
שמונה
 
545
 
לאה ספיר
 
09‎-7920796
 
רשות 09‎-7920222
מחל' 09‎-7929438
09‎-7920267
 
מועצה מקומית,
ת"ד 444,
קרני שומרון 44853
 
קרני שומרון
 
355
 
אליאס חדד
 
04‎-9884801
 
רשות 04‎-9588484
מחל' 04‎-9986507
 
מועצה מקומית
ראמה 30055
 
ראמה
 
634
 
יעל שטיינפלד
 
03‎-9387113
 
רשות 03‎-9385666
מחל' 03‎-9023394
03‎-9382467
 
עירייה,
שבזי 29,
ראש העין 40800
 
ראש העין
 
359
 
מימי אופיר
 
04‎-6935570
 
רשות 04‎-6935713
04‎-6935010
 
מועצה מקומית
ראש פינה 12000
 
ראש פינה
 
546
 
נסים כהן
 
  רשות 03‎-9682541
 
עירייה,
רוטשילד 24,
ראשון לציון 75267
 
ראשון לציון
הנהלה
 
309
 
נעמי אחימור
 
03‎-9689882
 
מחל' 03‎-9689888
מחל' 03‎-9689815
 
עירייה,
ירושלים 2,
ראשון לציון 75313
 
ראשון לציון
מחל'קה
 
309
 
סלמאן
אלעסם
 
08‎-9914812
 
רשות 08‎-9914811
מחל' 08‎-9914875
מחל' 08‎-9914852
 
עירייה,
ת"ד 500,
רהט 85357
 
רהט
 
221
 
דהבא אייל
 
08‎-9392652
 
רשות 08‎-9392222
מחל' 08‎-9392620
 
עירייה,
ביל"ו 2,
רחובות 76442
 
רחובות
הנהלה
 
310
 
   08‎-9464054
 
08‎-9476666
צוות 08‎-9468966
 
עירייה,
קרית משה,
רחובות
 
רחובות
מערב העיר
 
310
 
      צוות 08‎-9392690
08‎-9392667
מחל' 08‎-9392667
 
עירייה,
ביל"ו 2,
רחובות 76442
 
רחובות
מרכז העיר
 
310
 
נעמאן פוקראן
 
04‎-6011752
 
רשות 04‎-6555610
מחל' 04‎-6010706
04‎-6461350
 
מועצה מקומית
ריינה 16940
 
ריינה
 
651
 
שרה לוי
 
04‎-9040353
 
רשות 04‎-9846035
מחל' 04‎-9846039
 
מועצה מקומית
כפר חסידים,
רכסים 20496
 
רכסים
 
547
 
אורית רז
 
09‎-7604192
 
רשות 09‎-7426255
מחל' 09‎-7448111
 
מועצה מקומית
רמות השבים 45930
 
רמות
השבים
 
349
 
גלית חיון
 
08‎-9771640
 
רשות 08‎-9771777
מחל' 08‎-9771611
08‎-9771641
 
עירייה,
טרומפלדור 27,
רמלה 72214
 
רמלה
 
311
 
בת חן פיליפ
 
03‎-6712180
 
רשות 03‎-6753555
מחל' 03‎-6712111
מחל' 03‎-6712100
 
עירייה,
אצ"ל 2,
רמת גן 52274
 
רמת גן
 
312
 
ענת לב-רן
 
08‎-6564183
 
רשות 08‎-6564111
מחל' 08‎-6564163
מחל' 08‎-6564145
 
מועצה אזורית
רמת הנגב,
ד"נ חלוצה 85515
 
רמת הנגב
 
171
 
לאה אורן
 
03‎-5408384
 
רשות 03‎-5483888
מחל' 03‎-5483887
 
מועצה מקומית,
שד' ביאליק,
רמת השרון 47235
 
רמת השרון
 
341
 
שרה גייצהאלס
 
04‎-9837421
 
רשות 04‎-9831612
מחל' 04‎-9832802
מחל' 04‎-9831698
 
מועצה מקומית
רמת ישי 30095
 
רמת ישי
 
548
 
דליה הופר
 
09‎-7610426
 
רשות 09‎-7610610
מחל' 09‎-7610391
09‎-7610395
 
עירייה,
ת"ד 24,
רעננה 43100
 
רעננה
 
343
 
פאטמה חטיב
 
04‎-9883439
 
רשות 04‎-9883437
מחל' 04‎-9584145
 
מועצה מקומית,
ת"ד 329,
שעב 20165
 
שעב
 
669
 
שלומית קליין
 
04‎-9820556
 
רשות 04‎-9820251
 
מועצה מקומית
שבי ציון 25227
 
שבי ציון
 
554
 
חיר אלבז
 
08‎-6284561
 
רשות 08‎-6235554
08‎-6235803
מחל' 08‎-6282599
 
מועצה מקומית,
ת"ד 804,
באר שבע 84106
 
שגב שלום
 
243
 
שמואל
אטיאס
 
08‎-6620284
 
רשות 08‎-6620222
מחל' 08‎-6620221
 
עירייה,
כיכר הנשיא,
שדרות 80100
 
שדרות
 
127
 
נטע בן-יוסף
 
03‎-9791369
 
רשות 03‎-9723000
מחל' 03‎-9791343
 
מועצה מקומית,
החרמון 2
שוהם 73142
 
שוהם
 
379
 
רונית שוהם
 
03‎-9068994
 
רשות 03‎-9061100
 
מועצה אזורית
ת"ד 137, יישוב
ברקן
ד"נ אפרים 44820
 
שומרון
 
377
 
זועבי אסואן
 
04‎-6769070
 
רשות 04‎-6765644
מחל' 04‎-6760938
 
מועצה מקומית,
ת"ד 301
שיבלי 16805
 
שיבלי
 
658
 
שרונה יוסף
 
04‎-9808291
 
רשות 04‎-9808161
מחל' 04‎-9809350
 
מועצה מקומית
שלומי 22832
 
שלומי
 
549
 
מרווה
מייזלס
 
08‎-6802752
 
רשות 08‎-6897211
מחל' 08‎-6802755
08‎-6893836
 
מועצה אזורית,
ד"נ חוף אשקלון
79200
 
שער הנגב
 
172
 
משה פוגל
 
08‎-6811992
 
רשות 08‎-8508922
מחל' 08‎-6875215
 
מועצה אזורית,
מרכז אבן שמואל,
ד"נ שדה גת 79585
 
שפיר
 
174
 
פריד שהין
 
04‎-9865435
 
רשות 04‎-9866050
מחל' 04‎-9059111
 
עירייה,
שפרעם 20200
 
שפרעם
 
601
 
רונית עבדי
 
08‎-6584150
 
רשות 08‎-6688888
 
מועצה אזורית
נוה זוהר, סדום,
ד"נ ים המלח 86910
 
תמר
 
175
 
נעמת
אלבדור
 
08‎-6467145
 
רשות 08‎-6293907
מחל' 08‎-6469757
08‎-6900144
 
מועצה מקומית,
ת"ד 16,
תל שבע 84950
 
תל שבע
 
222
 
   זאב פרידמן
 
רשות 03‎-5218438
מחל' 03‎-5218301
03‎-5216418
 
עירייה,
אבן גבירול 69,
תל-אביב 64162
 
תל-אביב
הנהלת האגף
 
313
 
שושנה חרחס
 
03‎-5253100
 
מחל' 03‎-5253186
 
עירייה,
המלך גו'רג' 33,
תל-אביב 63299
 
תל-אביב
מרכז
 
313
 
גאולה אביטל
 
  סניף 03‎-6211824
03‎-6211823
 
עירייה,
המלך ג'ורג' 33,
תל-אביב 63299
 
תל-אביב
מרכז לזקן
 
313
 
בלהה קורן
 
03‎-5251001
 
סניף 03‎-6211821
03‎-6211826
 
עירייה,
המלך גורג' 33,
תל-אביב 63299
 
תל-אביב
מרכז-משפחה
 
313
 
נינה גרונר
 
03‎-7666250
 
סניף 03‎-7666222
03‎-7666223
03‎-7666212
 
עירייה - עבר הירקון,
אלדד הדני 14,
תל-אביב 69864
 
תל-אביב
צפון העיר
 
313
 
יחיאל מחדון
 
03‎-6819591
 
מחל' 03‎-5128717
 
שד' ירושלים 45,
תל אביב 68112
 
תל-אביב
יפו
 
313
 
ישי מילר
 
03‎-6817638
 
סניף 03‎-5120601
03‎-5120600
 
שד' ירושלים 110,
תל-אביב 68151
 
תל-אביב
יפו - דרום
 
313
 
ליאורית יתח
 
03‎-6819591
 
סניף 03‎-6819749
03‎-6814129
03‎-6819746
 
שד' ירושלים 45,
תל-אביב 68112
 
תל-אביב
יפו - צפון
 
313
 
רבקה ניצן
 
03‎-6381800
 
סניף 03‎-6381818
03‎-6381802
 
וולפסון 92,
ת"ד 66042,
תל-אביב 61351
 
תל-אביב
שפירים
 
313
 
נועה שלום
 
03‎-6304526
 
סניף 03‎-6304500
03‎-6304525
03‎-6304542
 
מחל' 20,
כפר שלם,
תל-אביב 67431
 
תל-אביב
אפיקים
 
313
 
   03‎-6392340
 
סניף 03‎-6391945
03‎-6391948
03‎-6391950
 
עירייה,
חנוך 24,
תל-אביב 67757
 
תל-אביב
עזרא וארגזים
 
313
 
אתי גולדברג
 
03‎-7108640
 
מחל' 03‎-7108616
03‎-7108666
 
עירייה,
מקוה ישראל 6,
תל-אביב 65114
 
תל-אביב
איילון
 
313
 
גבי שטיינברג
 
03‎-5661944
 
סניף 03‎-7108634
03‎-7108612
 
עירייה,
מקוה ישראל 6,
תל-אביב 65114
 
תל-אביב
אחוה
 
313
 
זוהר פורת
 
09‎-7967102
 
רשות 09‎-7961801
 
מועצה מקומית,
הדקל 52,
תל-מונד 40600
 
תל-מונד
 
344
 

3.3 תחנות משטרה - כתובות וטלפונים

מספר הטלפון  הכתובת  היחידה  המחוז 
03‎-5644444
 
הרכבת 14, ת"א
 
מרחב ירקון
 
מחוז תל אביב
 
03‎-6104444
 
ז'בוטינסקי 122, רמת גן
 
מרחב דן
 
 
03‎-9704444
 
שבעת הכוכבים, הרצליה
 
תחנת גלילות
 
 
03‎-5555222
 
רזיאל 2, בת ים
 
מרחב איילון
 
 
03‎-5122444
 
רזיאל 24, יפו
 
מרחב יפתח
 
 
02‎-9902222
 
כביש הר טוב
 
תחנת בית שמש
 
מחוז ירושלים
 
02‎-6226222
 
הקישלה, ירושלים
 
מרחב דוד
 
 
02‎-5683222
 
לפורנטי 2, ירושלים
 
מרחב מוריה
 
 
02‎-5391256
 
חשין 1, מגרש הרוסים
 
מרחב ציון
 
 
04‎-6067444
 
העצמאות
 
תחנת בית שאן
 
מחוז צפון
 
04‎-6728444
 
דרך נצרת 14, טבריה
 
תחנת טבריה
 
 
04‎-6447447
 
פנינת העמק
 
תחנת מגדל העמק
 
 
04‎-6028444
 
בניין הרוסים
 
תחנת נצרת
 
 
04‎-6158444
 
כביש ואדי ערה
 
תחנת עירון
 
 
04‎-6524444
 
הנשיא, עפולה
 
תחנת עפולה
 
 
04‎-6029444
 
הרימון
 
תחנת נצרת עילית
 
 
04‎-9901444
 
החרושת
 
תחנת כרמיאל
 
 
04‎-9578444
 
מושב מעונה
 
תחנת מעונה
 
 
04‎-9518444
 
שדרות בן צבי 5,
נהריה
 
תחנת נהריה
 
 
04‎-9904444
 
ד"נ משגב,
מול המועצה האזורית
 
תחנת משגב
 
 
04‎-9876808
 
ההגנה 16, עכו
 
תחנת עכו
 
 
04‎-6978444
 
הר כנען
 
תחנת צפת
 
 
04‎-6958444
 
סלינגר, פינת מכבים
 
תחנת קרית שמונה
 
 
04‎-6958444
 
כביש קרית
שמונה-טבריה
 
תחנת ראש פינה
 
 
04‎-9059444
 
מרכז הכפר
 
תחנת שפרעם
 
 
04‎-6968222
 
קצרין
 
תחנת גולן
 
 
04‎-8464444
 
כביש עכו-חיפה
 
תחנת זבולון
 
 
04‎-6327444
 
כביש חדרה-כפר סבא
 
תחנת חדרה
 
 
04‎-6299444
 
זכרון יעקב
 
תחנת זכרון יעקב
 
 
04‎-8579000
 
הדקל 12, טירת
הכרמל
 
תחנת טירת הכרמל
 
 
04‎-8354444
 
יפו 16, חיפה
 
תחנת חיפה
 
 
08‎-9928222
 
אופקים
 
תחנת אופקים
 
מחוז דרום
 
08‎-6462777
 
רחוב הרצל, באר שבע
 
תחנת באר שבע
 
 
08‎-6543444
 
דימונה
 
תחנת דימונה
 
 
08‎-9551222
 
ערד
 
תחנת ערד
 
 
08‎-9937444
 
נתיבות
 
תחנת נתיבות
 
 
08‎-6292444
 
צומת שוקת
 
תחנת עיירות
 
 
08‎-8547744
 
שדרות יצחק הנשיא,
אשדוד
 
תחנת אשדוד
 
 
07‎-6771490
 
הנשיא, אשקלון
 
תחנת אשקלון
 
 
08‎-6872222
 
שדרות לכיש 2
 
תחנת קרית גת
 
 
08‎-8604444
 
הגליל 2
 
תחנת קרית מלאכי
 
 
08‎-6620444
 
אזור התעשייה
 
תחנת שדרות
 
 
08‎-6362444
 
כיכר המייסדים
 
יחידת אילת
 
 
08‎-9782444
 
כצנלסון
 
תחנת לוד
 
מחוז מרכז
 
03‎-9689444
 
ז'בוטינסקי 61
 
תחנת ראשון לציון
 
 
08‎-9371444
 
הרצל 206
 
תחנת רחובות
 
 
08‎-9279444
 
הרצל 80
 
תחנת רמלה
 
 
08‎-9725270
 
מודיעין
 
תחנת מודיעין
 
 
09‎-7473444
 
כביש השרון
 
תחנת כפר סבא
 
 
09‎-8604444
 
רזיאל 6
 
תחנת נתניה
 
 
03‎-9393444
 
שטמפפר 57
 
תחנת פתח תקוה
 
 
09‎-7612444
 
כביש טייבה
 
תחנת טייבה
 
 
03‎-9004444
 
צה"ל 20
 
תחנת ראש העין
 
 
02‎-5358444
 
מעלה אדומים
 
תחנת מעלה אדומים
 
מחוז ש"י
 
02‎-9706444
 
גבעת זאב ובית אל
 
תחנת בנימין
 
 
02‎-9969444
 
חברון
 
מרחב חברון
 
 
02‎-9939444
 
גוש עציון
 
מרחב עציון
 
 
03‎-9065444
 
אריאל
 
מרחב שומרון
 
 

נספח 4 - טופס יידוע על אפשרויות סיוע בנושא האלימות במשפחה
ביום___________ יידעתי את מר/גב'____________ על כך שבאפשרותו/ה לפנות
לתחנת המשטרה, למחלקה לשירותים חברתיים ולמרכז לטיפול ולמניעת
אלימות במשפחה, ונתתי לו/לה כתובות ומספרי טלפון ליצירת קשר עם גורמי
הטיפול האמורים.
____________   ____________   ____________
חתימת עובד החינוך   שם עובד החינוך   תאריך

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/4(ב), כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002