ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים לשנת
התשס"ג
3.1‎-2
הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר, באמצעות
המפקחים, למנהלי המחוזות, ובחינוך הממ"ד למחמ"דים, עד יום
חמישי, ד' באדר א' התשס"ג (6.2.03).
הצעת מוסדות על-יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות
תוגש למחוז ולגף לניסויים במקביל.
 
1. 
הצעות גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה
והשני לאגף לחינוך קדם יסודי, למחלקה לשיטות ולמודלים חינוכיים,
עד יום חמישי, ד' באדר א' התשס"ג (6.2.03).
 
2. 
בכל מחוז תוקם ועדת אד-הוק בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות
המחמ"ד ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את
ההצעות, את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף
במשאבים השונים. עם אישור הניסוי, על הוועדה המחוזית להגיש את
רשימת בתי הספר המומלצים על פי סדר עדיפויות. הצעות אלו תובאנה
להחלטת הוועדה העליונה.
 
3. 
כמו כן יש לשלוח את ההצעות לניסויים במקביל גם בדוא"ל לפי
הכתובת הזו: ganitva@int.gov.il.
 
4. 
הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום ה', כ"ה
באדר א' התשס"ג (27.2.03).
 
5. 
החלטות הוועדה העליונה והמנכ"לית תימסרנה למחוזות החל מיום א',
י"ב בסיוון התשס"ג (12.6.03).
 
6. 
הערה: במוסדות שאושרו כניסויים לשנת התשס"ג ייקבעו המשך הניסוי
והיקפו בשנת התשס"ד בהתאם לנהלים המפורסמים בחוזר "הוראות קבע"
סג/4(א), סעיף 17-.3.1 ראה שם את הוראות הקבע בנושא מוסדות
חינוך ניסויים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגף לניסויים וליזמות במזכירות
הפדגוגית,
טל' 02‎-5603804; דוא"ל: ganitva@int.gov.il ; אתר
האינטרנט:
www.education.gov.il/experimetal
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002