ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש דצמבר 3.5‎-3
חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ג, 1 בדצמבר 2002, עד יום שישי, א'
בטבת התשס"ג, 6 בדצמבר 2002. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת
התשס"ג, 8 בדצמבר 2002, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002