ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" - שנת הלימודים התשס"ג 3.7‎-1
להלן נפרט את התעריפים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל
ובחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשס"ג.
התעריפים שיפורטו היו בתוקף עד ט' בתשרי התשס"ג (15.9.2002).
לאחר מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד
המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד
חודש מאי 2002, שהתפרסם ב-ה' בתמוז התשס"ב (15 ביוני 2002).
הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור תלמידי חוץ מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סג/4(א), סעיף 28-.3.7
 
1. 
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 575 ש"ח לתלמיד בשנה.  
2. 
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 644 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
 
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת
הלימודים התשס"ג
 
3. 
א. הרמה הבסיסית

התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
5,178 ש"ח לתלמיד*
 
4,102 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה
תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים
באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר
 
6,952 ש"ח לתלמיד*
 
5,185 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,522 ש"ח לתלמיד
 
3,472 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
 
8,552 ש"ח לתלמיד
 
7,701 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D)
 
8,225 ש"ח לתלמיד
 
8,225 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות ולאוטיסטים/P.D.D.
 


ב. שמירה
קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה 
867 ש"ח
לתלמיד
 
418 ש"ח
לתלמיד
 
747 ש"ח
לתלמיד
 
362 ש"ח
לתלמיד
 
209 ש"ח
לתלמיד
 

* התעריף כולל מימון של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת
יישום חוק החינוך המיוחד.

ג. תוספות מיוחדות
   
קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II (ב)
קטגוריה II (א)
קטגוריה I  פירוט השירות 
3,905 ש"ח
לתלמיד
 
3,061 ש"ח
לתלמיד
 
1,921 ש"ח
לתלמיד
 
1,456 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד החינוכי
 
-
 
-
 
0.5 משרה -
643 ש"ח
לתלמיד;
0.75 משרה -
961 ש"ח לתלמיד
 
-
 
-
 
3(א). תוספת למוסד
בגין העסקת
ספרן ברייל
 

-
 

-
 
0.5 משרה
למוסד - 651
ש"ח לתלמיד
-
 

-
 
0.5 משרה לבי"ס
יסודי - 1,172 ש"ח
לתלמיד;
משרה לבי"ס
על יסודי -
2,344 ש"ח לתלמיד
 
3(ב). תוספת למוסד
בגין העסקת
מתורגמן לשפת
סימנים לתלמידים
חירשים וכבדי שמיעה*
 
לא יותר מ-8 ש"ש
לכיתה לפי
769 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי
650 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי
661 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-5 ש"ש
לכיתה לפי
497 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 

-
 
4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות
 
* העסקת מתורגמן לשפת סימנים טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי שמיעה בטופס
כדוגמת הטופס בנספח 3.


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות
אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 03‎-6896104/5,
פקס' 03‎-6896169.
דוא"ל leasha@education.gov.il.4. נספחים
נספח 1 טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ לשנת הלימודים
התשס"ג
מדינת ישראל
משרד החינוך

אל: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות/בבעלויות

הנדון: אישור נתונים לגביית תשלומים לתלמיד חוץ לשנת הלימודים
התשס"ג

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", הנני מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם המוסד החינוכי:_____________________

סמל המוסד:_____________________

הכתובת:_____________________

מס' הטלפון:_____________________

מס' הפקס':_____________________

שם התלמיד:_______________ שם האב:__________________

מס' ת"ז שלו:_____________________

דרגת הכיתה:_____________________

סוג החריגות הכיתתית:_____________________

הרשות השולחת:_____________________


שם התלמיד:____________ מס' ת"ז:____________

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים
התשס"ג
(מדד בסיס מאי 107.8‎-2002 נקודות)
א. הרמה הבסיסית
(נא לסמן X במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר)
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
5,178 ש"ח לתלמיד*
 
4,102 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה I : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה
תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים
באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר
 
6,952 ש"ח לתלמיד*
 
5,185 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,522 ש"ח לתלמיד
 
3,472 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
 
8,552 ש"ח לתלמיד
 
7,701 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D)
 
8,225 ש"ח לתלמיד
 
8,225 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/P.D.D..
 
* התעריף כולל ממימון 30% של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך
במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

שם התלמיד:________________  ת"ז:______________

ב. שמירה
נא לסמן X במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר

קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה I 
867 ש"ח
לתלמיד
 
418 ש"ח
לתלמיד
 
747 ש"ח
לתלמיד
 
362 ש"ח
לתלמיד
 
209 ש"ח
לתלמיד
 

ג. תוספות מיוחדות
(נא לסמן X במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר)


קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה
III (א)
 
קטגוריה
II (ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה I
פירוט השירות 
3,905 ש"ח
לתלמיד
 
3,061 ש"ח
לתלמיד
 
1,921 ש"ח
לתלמיד
 
1,456 ש"ח
לתלמיד
 

-
 
1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
3,029 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד
החינוכי
 
-
 
-
 
0.5 משרה -
643 ש"ח
לתלמיד
0.75 משרה -
961 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
-
 
3(א). תוספת למוסד
בגין העסקת
ספרן ברייל
 

-
 

-
 
0.5 משרה
למוסד -
651 ש"ח
לתלמיד
-
 
-
 
0.5 משרה
לבי"ס יסודי -
1,172 ש"ח
לתלמיד
משרה לבי"ס
על יסודי -
2,344 ש"ח
לתלמיד
 
3(ב). תוספת למוסד
בגין העסקת
מתורגמן לשפת
הסימנים לתלמידים
חירשים וכבדי
שמיעה*
 
* העסקת מתורגמן טעונה אישור של הפיקוח על לקויי שמיעה בטופס כדוגמת זה שבנספח 3.

שם התלמיד: ___________  ת"ז:____________

קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה III (א)
קטגוריה II (ב)  קטגוריה II (א)  קטגוריה I  פירוט השירות 
לא יותר מ-8 ש"ש
לכיתה לפי 769
ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי 650
ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לפי 661 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-5 ש"ש
לכיתה לפי 497
ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
-
 
4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות
 

 _________________ 
סה"כ תשלום מאושר בש"ח


_____________   ______________   _________________
חתימת המנהל/ת   שם המנהל/ת   תאריך


_____________   ______________   _________________
חתימת המפקח/ת   שם המפקח/ת   תאריך
ר"ב:
אישור נתונים לגביית תשלום עבור תלמידי חוץ בבתי-ספר בבתי
חולים פסיכיאטריים לשנת הלימודים התשס"ג  
 
אישור להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים במוסד חינוכי      
טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד
 
   
נא לסמן V במשבצת המתאימה.
נספח 2 טופס אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידים בבתי"ס
פסיכיאטריים
מדינת ישראל
משרד החינוך
לכבוד המנהל הכללי
הגב' לאה שקד
האגף לחינוך מיוחד
משרד החינוך
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א 61092
הנדון: אישור נתונים לגביית תשלום עבור תלמידי חוץ בבתי-ספר
בבתי-חולים פסיכיאטריים בשנה"ל התשס"ג

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", הנני מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם בית החולים:___________________
שם המוסד החינוכי:___________________
סמל המוסד:___________________
הכתובת:___________________
מס' הטלפון:___________________
מס' הפקס':___________________

האם קיימים במוסד החינוכי מתקנים מיוחדים?
כן לא
האם קיימת ברכת שחייה?

כן לא

נא לסמן V במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר.
_____________   ______________   _________________
חתימת המפקח/ת   שם המפקח/ת   תאריך

נספח 3 טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים
מדינת ישראל
משרד החינוך

המנהל הכללי

לכבוד
ד"ר שרה זנדברג
משרד החינוך
האגף לחינוך מיוחד
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א

הנדון: אישור להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים במוסד חינוכי

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות הקבע" סג/4(א), סעיף 3.7‎-28, "תשלום עבור
תלמידי חוץ", אנו מבקשים להעסיק מתורגמן לשפת הסימנים במוסד החינוכי.

להלן פרטי הבקשה:
שם המוסד החינוכי:_____________
סמל המוסד:_____________
הכתובת:_____________
מס' הטלפון:_____________
מס' הפקס':_____________
מס' הכיתות לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה במוסד החינוכי:_____________
שם המתורגמן/ית:_____________
מספר שעות ההעסקה:_____________
חתימת הפיקוח על לקויי השמיעה:_____________
_____________   ______________   _________________
חתימת מנהל/ת מחלקת החינוך   שם מנהל/ת מחלקת החינוך   תאריך


נספח 4 טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך
המיוחד
שם המוטב - הרשות / הבעלות הקולטת:
סמל המוטב במערכת התשלומים של משרד החינוך:
שם הרשות השולחת:
עיריית/ מ"מ / מ"א עבור שנת הלימודים

הסכום 
המבוקש
תקופת הלימוד
(מ... עד) או
שנת לימודים
תאריך
הלידה
מס' 
ת"ז
השם 
הפרטי
שם 
המשפחה
שם 
ביה"ס
סמל 
ביה"ס
מס' 
סידורי
                 
                 
                 
                 
                 
                 

חתימת מנהל/ת המוסד או האחראי/ת מטעם אגף החינוך:_____________
הכתובת:_____________
השם: מס' הטלפון:_____________
התאריך_____________הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002