בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בהיסטוריה ובידיעת העם והמדינה לעולים
חדשים בחינוך הכללי
4.3‎-4
כפי שפורסם בחוזר המנהל הכללי ובחוזרי המפמ"ר, מועד הקיץ
התשס"ג הוא המועד האחרון שבו יופיעו השאלונים האלה:  
1. 
תולדות עם ישראל לעולים חדשים, 913161 ו-064  1.   
היסטוריה כללית לעולים חדשים, 022103 ו-071  2.   
ידיעת העם והמדינה לעולים חדשים, 913651.
 
3.   
החל ממועד קיץ התשס"ד, יוני 2004, יהיה שאלון אחד בהיסטוריה
לעולים חדשים, 2 י"ל, זהה לנבחנים אינטרנים ואקסטרנים.
תכנית הלימודים ומבנה הבחינה יפורסמו עד סוף שנת התשס"ג על ידי
הפיקוח על הוראת ההיסטוריה בחוזר לבתי ספר, ולנבחנים אקסטרנים
במדריך לנבחן האקסטרני לבחינות הבגרות, מהדורה עשרים, שיפורסם
במהלך שנת התשס"ד.
 
2. 
תכנית הלימודים החדשה לעולים חדשים בהיסטוריה ובידיעת העם
והמדינה תחייב את התלמידים שילמדו בכיתה י' בשנת התשס"ד, בוגרי
שנת התשס"ו. אפשר יהיה להיבחן בבחינה בהיסטוריה, 2 י"ל, "נושאים
נבחרים מתולדות ישראל והעמים", או בבחינה בידיעת העם והמדינה, 2
י"ל, "נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים ואזרחות", החל ממועד
קיץ התשס"ה.
 
3. 
התלמידים שייבחנו בכיתה י' בשנת התשס"ג בחלק א' בבחינה
בהיסטוריה או בבחינה בידיעת העם והמדינה לעולים חדשים (סמלי
שאלונים 022107 ו-031103) יוכלו להיבחן בקיץ התשס"ד, בתום
לימודיהם בכיתה י"א, או בקיץ התשס"ה, בתום לימודיהם בכיתה י"ב,
בחלק ב' של הבחינה בהיסטוריה או בידיעת העם והמדינה לעולים
חדשים (סמלי שאלונים 022108 ו-031104) לפי תכנית הלימודים
לשנת התשס"ג ובאותה דרך ההיבחנות שנבחנו בה בחלק א'.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מרים עופר, המדריכה הארצית
להוראת
היסטוריה וידיעת העם והמדינה לעולים חדשים,
טל' 09‎-8321683, פקס' 09‎-8618672.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002