בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
הכרה במקצוע "מחשבת ישראל" בחינוך הכללי כמקצוע מן
התרבות הכללית
4.3‎-5
ועד ראשי האוניברסיטאות למדיניות קבלה אישר את המקצוע "מחשבת
ישראל" בחינוך הכללי כמקצוע מן התרבות הכללית. תוקף האישור לשלוש
שנים מיום תחילת הלימודים במגמה. האישור תקף משנת הלימודים התשס"ב
ואילך.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית למחשבת ישראל,
הגב' צילה מירון-אילן, טל' 056‎-282177, פקס' 02‎-5601110.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002