תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
אולימפיאדה לבניית אתרי אינטרנט בנושאים העוסקים
ב"זהות ישראלית"
9.15‎-1
אגף המפמ"רים במזכירות הפדגוגית, האגף לחינוך על-יסודי במינהל הפדגוגי
וגף יישומי מחשב במינהל למדע ולטכנולוגיה יזמו תחרות בין בתי-ספר
על-יסודיים בבניית אתרי אינטרנט בנושאי "זהות ישראלית".
מטרת התחרות היא לעודד תלמידים בכיתות החטיבה העליונה של בית הספר
העל-יסודי ללמוד להקים אתרים תוך כדי התמקדות במידע עדכני, אמין
ומבוסס על מדינת ישראל בתקופתנו.
יוצע לצוותי תלמידים שיגישו מועמדות לבנות ולעצב אתרי אינטרנט המציגים
את מדינת ישראל מנקודות מבט שונות ומדגישים מאפיינים של הארץ, נופים,
היסטוריה, חברה, מורשת ותרבות.
ההצעות שתגענה לשלבי הגמר תתוגמלנה ביחידות לבחינות הבגרות על פי
החלטת המפמ"רים הנוגעים בדבר.
 
את ההצעות יש לשלוח לגף ליישומי מחשב במינהל למדע
ולטכנולוגיה,
משרד החינוך, רח' השלושה 2, ת"א, פקס' 03‎-6896152,
דוא"ל ronida@education.gov.il . המועד האחרון להגעת
ההצעות הוא יום ראשון, כ"ד בטבת התשס"ג, 29 בדצמבר
2002.
פרטים נוספים יימסרו לכל הפונים. השלב הסופי של קבלת
העבודות מתוכנן ליום ג', י"ח באייר התשס"ג (ל"ג בעומר), 20
במאי 2003.

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002