תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
תעודת הוקרה ופרסי הערכה למיישמים בהצלחה תכנית
בית-ספרית ל"טיפוח תקשורת בין-אישית"
9.4‎-7
התכנית "תקשורת בין-אישית", אחד "מדגלי" המשרד, מתמקדת בחמישה
מרכיבים שאת חשיבותם העלינו על סדר היום החינוכי: ניהול שיח, ניהול
קונפליקטים-גישור, עבודת צוות, קבלת החלטות והליכות ונימוסים.
במלאת שנה ליישום התכנית יתקיים כנס ארצי, ובמהלכו יחולקו תעודות
הוקרה ופרסי הערכה לבתי-ספר המיישמים בהצלחה את התכנית. לשם כך
יוכלו מפקחי בתי הספר להמליץ על בית ספר אחד מאזור הפיקוח שלהם
הראוי לקבל תעודה הוקרה על יישום מוצלח של התכנית לטיפוח תקשורת
בין-אישית.
נוסף לתעודות ההוקרה שתחולקנה לבתי הספר הראויים ייבחרו שני בתי-ספר
מכל מחוז על ידי ועדה מחוזית שתורכב ממפקח המחוז, ממפקח רפרנט לנושא
ומהמנחות המחוזיות (בחינוך הממלכתי ובחינוך הממ"ד). בתי-הספר הללו
יקבלו גם את פרס המשרד בכנס ארצי שיתקיים במלון "סאן" בבת-ים ב-ז'
באדר א', התשס"ג, 9 בפברואר 2003, במעמד המנכ"לית והנהלת המשרד.
בתי הספר יתבקשו לתאר את התכנית שפיתחו בהתאם להיבטים האלה:
רקע קצר על בית הספר (תוך התייחסות למידה שבה התכנית
שפותחה עונה על המאפיינים הייחודיים לביה"ס)
 
1. 
מקומה של התכנית בקדימויות של "תכנית הפעילות הבית
ספרית"
 
2. 
 
יישום התכנית "הלכה למעשה" בבית הספר:  3. 
הנושאים הכלולים בתכנית הבית-ספרית  א.   
מטרות התכנית בבית הספר  ב.   
בעלי התפקידים השותפים לתכנית (מחנכי כיתות, מורים
מקצועיים, רכזים וכו')
 
ג.   
המסגרות הבית-ספריות העוסקות ביישום התכנית (חברת
התלמידים, חדר המורים וכו')
 
ד.   
אופן היישום של התכנית הלכה למעשה בבית הספר (בזיקה
לתוכני הלימוד, במקצוע מסוים, בזמנים ייחודיים, בתלב"ס,
בסדנאות, בפיתוח חומרים ייחודיים, בפיתוח חומרים בית
ספריים, בליווי מקצועי של המדריכות לחינוך לחיים בחברה וכו')
ה.   
הערכת התכנית שפותחה והמיושמת בבית הספר (תוך התייחסות
להדים בעקבות יישום התכנית ולהשפעת התכנית על האקלים
הבית ספרי, על ההתנהגות, על ההישגים ועוד - על פי דברי
תלמידים, מורים והורים).
 
ו.   
התכניות תפורסמנה בחוברת מיוחדת שתהיה בבחינת "צאו והתפרנסו זה
מזה".


פרטים נוספים אפשר לקבל באתר שכתובתו
http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_tochnit1.htm
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002