תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
המקצוע מדע וטכנולוגיה בחברה - מוט"ב 9.7‎-4
מוט"ב הוא מקצוע מדעי רב תחומי לחטיבה העליונה בחינוך הכללי והדתי
אשר הונהג בעקבות המלצת דו"ח ועדת הררי ("מחר 98", עמ' 36, דו"ח
הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי, התשנ"ב-1992).
תקופת הניסוי של מוט"ב הסתיימה, ומוט"ב מוגדר מעתה "מקצוע
מדעי" ככל המקצועות המדעיים. מטרת המקצוע
היא להקנות אוריינות
מדעית טכנולוגית המשלבת היבטים חברתיים-ערכיים. אזרחי המדינה בהווה
ובעתיד צריכים לקבל החלטות בתחומים שונים, ולשם כך יש להקנות
לתלמידים ידע מדעי-טכנולוגי בכלים ובמיומנויות אשר ישרתו אותם בבוא
העת בצריכה בררנית של שירותים, בהבעת עמדות ובקבלת החלטות באופן
מושכל.
לשם השגת היעד תשולבנה במהלך הלמידה המטרות האלה:
רכישת ידע והבנת עקרונות בסיסיים בתחומי המדע והטכנולוגיה
ובקשרים ביניהם
 
 
הבנת מהות המדע כישות רחבה ומתפתחת
 
 
פיתוח היכולת להתייחס למידע באופן מושכל, ולשם כך פיתוח
מיומנויות חשיבה ביקורתית, מיומנויות איתור וניתוח מידע, מיומנויות
עיבוד שיח והצגת מידע ומיומנויות יישום של ידע מדעי בתחום
המדעי-טכנולוגי
 
 
פיתוח מודעות להשפעות האישיות, הכלכליות והחברתיות של תחום
המדע והטכנולוגיה.
 
 
קהל היעד: תלמידים שבחרו שלא להתמחות במדעים או בטכנולוגיה בהיקף
של 3 או 5 י"ל.

היקף הלימוד: מוט"ב נלמד ברמה של 3 י"ל, בכיתות י'-י"ב.

דרכי ההוראה:מוט"ב נלמד במגוון דרכי הוראה, באופן שתובטחנה התנסות
והתאמה לרמות חשיבה ולאינטליגנציות מגוונות. התלמידים עוסקים
במשימות לימוד יחידניות ושיתופיות, ובהן בניית דגם, צפייה מודרכת
בסרטים, תכנון וביצוע ניסוי, ריאיון, סקר, משפט, סיור לימודי ועוד.

דרכי ההערכה: הערכת הישגי התלמידים היא ברובה בית ספרית, ונעשית
במגוון דרכים המשקפות את דרכי ההוראה והלמידה.

אוכלוסיית המורים: המורים המלמדים מוט"ב הם מורים בחטיבה
העליונה המלמדים ביולוגיה, כימייה, פיזיקה וטכנולוגיה עתירת מידע
שהשתתפו בהשתלמויות מוט"ב והעובדים בקבוצות דיון.

השתלמויות מורים: אופיים הרב-תחומי של הנושאים הנלמדים במוט"ב,
מצד אחד, והעובדה שמרבית המורים העוסקים בהוראת המקצוע הם בעלי
תחום התמחות פורמלי מדעי אחד, מצד אחר, מחייבים את המורים לטפח
יכולות חדשות ומגוונות. מערך ההשתלמויות מסייע למורים בהעשרת ידע
תוכן בתחום מדעי-טכנולוגי רב-תחומי וידע תוכן פדגוגי הנדרש להוראה.

קבוצות דיון: מורים מלמדים נפגשים בקבוצות קטנות לדיונים המנוהלים
על ידי המורים המנחים.

עם סיום הניסוי יופעל מערך השתלמויות ארצי במהלך החודשים
ינואר-אוגוסט 2003.פרטים אודות מערך ההשתלמות וקבוצות הדיון אפשר לקבל אצל:

המורים המנחים - פרטים בחוברת הפיקוח על מוט"ב,
התשס"ב-2002 - ה"חוברת הכחולה";
מפמ"רית מוט"ב, ד"ר מיכל נחשון, טל' 04‎-8292194 או
02‎-5603588.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/4, כ"ו כסליו תשס"ג, 1 בדצמבר 2002