חוזר זה מבוטל

ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח מוסדות
חינוך - בנייה חדשה וחידוש והתאמה של מבנים קיימים -
תיקון לסעיף 3.2‎-5 בחוזר הוראות הקבע סב/5(א)
3.2‎-7
 
1 בינואר 2003
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף
3.2‎-5 בחוזר
הוראות הקבע
סב/5(א)
 
  מטרת הפרסום  


בגלל תוספת שעלינו להוסיף בעמ' 4 של סעיף 3.2‎-5 אנו מבקשים להחליף את
עמ' 3 ו-4 של הסעיף בעמ' 15 ו-16 שלהלן:

 
החומר שיש לצרף לרשימת הבקשות  3.1.2   
מפות אזורי הרישום ורובעי החינוך
למוסדות יסודיים, כולל חטיבות צעירות,
ולחטיבות ביניים, בפיקוח ממלכתי
וממלכתי דתי,
תוגשנה בכל מקרה של הגשת
בקשה לבנייה/להרחבה של מוסד חינוך כלשהו.
במפות יסומנו גם השינויים שיידרשו כתוצאה
מהבנייה המבוקשת. הגשת המפות היא תנאי
הכרחי לדיון בבקשה. אפשר ורצוי להגיש מפות
ממוחשבות (GIS).
 
א.   
"טופס קרקע" במתכונתו העדכנית
ונספחיו
יוגש עבור כל מוסד שאין לו פרוגרמה
תקפה, ובכלל זה מוסד חדש, מוסד קיים שיש
להרחיבו וכן גני ילדים שאין להם אישור תכנון
תקף של האגף למיפוי ולתכנון.
הגשת טופס הקרקע היא תנאי לאישור פרוגרמה
לתכנון מוסד. טופס הקרקע משמש הצהרה של
הרשות המקומית לגבי הנושאים האלה:
 
ב.   
בעלות על הקרקע/חכירה לדורות, ובכלל זה החזקה
עליה וההבטחה כי הרשות לא תשכיר אותה בעתיד
לגורמים אחרים או תשנה את ייעודה ללא הסכמת המשרד
 1)
התאמת המגרש לפיתוח המוסד המבוקש   2)
הסכמה לרשום משכנתה/משכון כדי להבטיח שהמבנה
יישאר בבעלות ובחזקה של הרשות ושייעשה בו ובמגרש
השימוש המוסכם (מועד הרישום של המשכנתה יהיה
אחרי קבלת תוצאות המכרז ולפני אישור המשרד לחתימה
על החוזה עם הקבלן; רישום המשכנתה יהיה תנאי לקבלת
אישור המשרד ולשחרור הכספים בפועל).
 
 3)
"טופס קרקע" עדכני, שטר משכנתה
והתנאים המיוחדים
שהם חלק בלתי נפרד
ממנו - כל אלה נמצאים באתר האינטרנט של
מינהל הפיתוח, שכתובתו מופיעה בהמשך.
 
 4)
מידע עדכני על המצאי הפיזי יוגש עבור כל
בקשה לתוספת בנייה במוסד קיים, שאין לו
פרוגרמה תקפה, במתכונת המפורטת להלן
ובחתימת מהנדס העיר של הרשות:
 
ג.   
תכנית ההעמדה, שיסומנו וימוספרו בה כל המבנים
והמתקנים הקיימים על מגרש בית הספר, במקרה שהם
לא סומנו בתכנית המדידה שיש לצרף לטופס הקרקע
(אם המגרש מיועד למוסדות חינוך או ציבור נוספים, יש
לסמן את חלוקת המגרש והמבנים בין המוסדות וכן את
החדרים ואת המתקנים המשותפים ולציין את הגודל של
כל אחד מחלקי המגרש)
 
 1)
תרשים המבנים (בקנה מידה של 250:1) של כל
המבנים הקיימים על מגרש בית הספר, ובכלל זה מבנים
זמניים, על רקע תכנית המדידה המצבית (בציון מספרם
עפ"י תכנית המדידה/ההעמדה), תוך פירוט עדכני של כל
מרחבי הלמידה וחדרי העזר שבמבנה לפי
מפלסים ולפי ייעודם הנוכחי ושטחם נטו, סימון מקלטים ומרחבים מוגנים
חדרי שירותים וגרמי מדרגות, וכן חישוב שטחי הנטו והברוטו של כל מבנה
(ל פי מפלסים) ושל סך כלהמבנים במוסד
 
 2)
רשימת מצאי החדרים לכל מבנה בנפרד, כלדקמן:
 
 3)
תיאור המבנה: הגיל, סוג הבנייה, סוג הגג ומצבו,
מצב הרצפה התחתונה והמצב הפיזי הכללי
 
 -
פירוט החדרים: לפי הייעוד הנוכחי והגודל, לפי
המפלסים ובציון שימוש משותף עם מוסד אחר (אם
קיים).
 
 -
במקרה שיימצא פער בעת בדיקת התכנית האדריכלית בין
המצאי הפיזי הקיים המופיע בפרוגרמה המאושרת למוסד
(המתבסס על רשימת המצאי ועל תרשים המבנים הקיימים
שהוגשו על ידי מהנדס העיר של הרשות, כנדרש על פי 3‎-1
לעיל) ובין המצאי המדווח על ידי האדריכל המתכנן את
המבנה - במקרה כזה תתבטל הפרוגרמה, ועל הרשות יהיה
לפנות למתכנן באגף למיפוי ולתכנון להוצאת פרוגרמה
מעודכנת, לאחר שתמציא מידע עדכני על המצאי הפיזי
הקיים על פי הנהלים.
 
 4)
מידע על גני הילדים ביישוב יוגש בכל מקרה של בקשה
לבניית גן ילדים, כדלקמן:
 
ד.
 
 
מפת גני הילדים ביישוב - שיסומנו וימוספרו בה כל מבני
הגנים הקיימים, ובכלל זה אלה שאינם מאוכלסים כיום
בכיתות גן, תוך ציון ייעודם הנוכחי, וכן המבנים שבבנייה או
שתוקצבו וטרם הוחל בבנייתם (אפשר ורצוי להגיש מפות
ממוחשבות - GIS)
 
 1)
רשימת האכלוס של כיתות הגן ביישוב לפי גילאים
ושכונות/אזורי תכנון, בציון מספר הגן (עפ"י המספור במפה),
מספר הילדים לפי הגיל וסוג הפיקוח וכן תיאור המבנה,
במקרה של מבנה לא תקני (שכור, זמני, קטן מהתקן).
 
 2)
לוח הזמנים (לבנייה חדשה)  3.2 
עד סוף חודש מרס תוגשנה לסגן מנהל מינהל הפיתוח כל
הבקשות לשנת התקציב הבאה, בצירוף החומר המבוקש (כל
זאת על גבי הטפסים 1 ו-2 בנספח 1).
 
3.2.1   
עד סוף חודש יוני, או סמוך לכך, תושלם בדיקת הבקשות,
יתקיימו, במידת הצורך, דיונים עם הרשויות הפונות,
ותינתנה תשובות המיפוי כמפורט ב-3.3 להלן.
 
3.2.2   
עד סוף חודש אוגוסט אפשר יהיה לערער על התשובות
בעניין הגדרת הצרכים וסדרי העדיפויות בפני מנהל מינהל
הפיתוח. הדיונים בערעורים יסתיימו עד אמצע חודש נובמבר,
ובמהלכם יובאו בחשבון גם נתוני התלמידים המעודכנים
בשנת הלימודים השוטפת.
 
3.2.3   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/5(א), כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003