ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הקמת ספריות חדשות ושיפוץ ספריות קיימות 3.2‎-8
 
1 בינואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


יש ליידע את המדריכות המחוזיות בנושא ספריות בתי-הספר על תכניות
להקמה של ספריות חדשות או לשיפוץ ולחידוש של ספריות קיימות לפני
הביצוע.
את התכניות יש להעביר לבדיקה ולקבלת אישור לביצוע אל המפקחת
על ספריות בתי-הספר, אגף-א' מוסדות חינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים
91911.
להלן רשימת המדריכות בספריות בתי-הספר שאפשר לפנות אליהן בכל הנוגע
לתכנון, להקמה, לארגון ולהפעלה של הספריות:


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/5(א), כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003