הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
נהלים להפעלת תלמידי משמרות הזה"ב 5.2‎-10
 
1 בינואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. הגדרת התפקיד של משמרות הזה"ב
התפקיד של משמרות הזה"ב הוא לאפשר ולסייע להולכי הרגל, ובעיקר לילדי
בית הספר הצעירים, לחצות בבטחה כבישים במעברי חצייה הסמוכים לבית
הספר תוך שימוש בתמרור "עצור" נייד (ב/38) ובהתחשב בתנאי הדרך
ובתעבורה.
תלמידי משמרות הזה"ב פועלים בשעות הקריטיות שבהן תלמידי בתי-הספר
היסודיים נמצאים בדרך, לפני תחילת הלימודים ובסיומם. אחריות התפקיד
מחייבת להפעיל במשמרות הזה"ב רק את התלמידים הבוגרים בבית-הספר
היסודי, מכיתה ו' ואילך.
בבתי-הספר שיש בהם כיתות בוגרות יותר, בקריות חינוך ובבתי-ספר יסודיים
שחטיבות הביניים צמודות אליהם מומלץ להציב במשמרות הזה"ב תלמידים
מכיתות בוגרות יותר (ח' או ט'), בתנאי שהם יקבלו את ההכשרה המתאימה.
2. הגדרת בעלי התפקידים בהקשר של פעילות משמרות הזה"ב
תלמידי משמרות הזה"ב: תלמידים מכיתות ו' או מכיתות בוגרות
יותר, שהוכשרו על-ידי שוטרות ההדרכה לסייע לתלמידים צעירים
לחצות את הכביש במעברי החצייה שנקבעו לכך על-ידי הצוות המקצועי
וסמוך לבתי-הספר היסודיים (להלן: "תלמידי המשמרות" או "תלמידי
משמרות הזה"ב").
 
2.1 
שוטר/ת הדרכה: שוטרת או שוטר שהוסמכו על-ידי אגף התנועה
במשטרת ישראל לשמש מדריכי זה"ב בבתי-הספר היסודיים ולהכשיר
את תלמידי משמרות הזה"ב (להלן: "שוטר/ת הדרכה" או "שוטרי
הדרכה").
 
2.2 
מנהל/ת בית-הספר: מנהלת או מנהל המוסד החינוכי שמשמרות
הזה"ב פועלות בו.
 
2.3 
המורה המרכז את פעילות משמרות הזה"ב: מורה שנקבע/ה על-ידי
מנהל בית-הספר לרכז את פעילות משמרות הזה"ב בשנה נתונה. המורה
המרכז יכול להיות כל מורה מבית-הספר או רכז/ת הבטיחות בדרכים,
על-פי החלטתו של מנהל בית-הספר.
 
2.4 
מחנך/ת כיתה: המורה המחנך/כת את הכיתה הפועלת במשמרות הזהב
או המקבלת הכשרה לקראת פעילות זו (להלן: "המחנכים" או "מחנכי
הכיתות" או "מחנך/כת הכיתה").
 
2.5 
מפקדי משמרות הזה"ב: תלמידים שנבחרו למילוי תפקיד זה על-ידי
שוטר/ת ההדרכה ומחנך/כת הכיתה (להלן: "מפקדי משמרות הזה"ב" או
"מפקדי המשמרות").
 
2.6 
הצוות המקצועי: גוף של הרשות המקומית המורכב מנציג משטרת
ישראל, מנציג הרשות המקומית, מנציג ועד ההורים ומנציג ארגון
המנהלים באותה רשות וביישוב. את הצוות המקצועי ירכז יו"ר מטה
הבטיחות ברשות המקומית או, במקומות שאין בהם מטה בטיחות, נציג
מוסמך של הרשות המקומית.
 
2.7 
צוות מטה ארצי: צוות המנחה את עבודת הצוותים המקצועיים
ברשויות ומפקח עליה. בצוות יהיו נציגים של מרכז השלטון המקומי,
משטרת ישראל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ארגון המנהלים
הארצי, ארגון ההורים הארצי ומשרד החינוך.
 
2.8 
3. הקמת צוות מקצועי ברשות המקומית והגדרת תפקידיו
הרשות המקומית אחראית להקמת צוות מקצועי שחבריו יהיו נציג
משטרת ישראל, נציג הרשות המקומית, נציג ועד ההורים ונציג מנהלי
בתי-הספר ביישוב. את הצוות המקצועי ירכז, כאמור לעיל, יו"ר מטה
הבטיחות ברשות המקומית או הנציג הנבחר של הרשות המקומית.
 
3.1 
רכז הצוות המקצועי יזמן את מנהלי בתי הספר לכל דיון הנוגע לבית
ספרם, ובכלל זה החלטות בדבר קביעת מעברי החצייה שתלמידי
משמרות הזה"ב עומדים לידם סמוך לבית-ספרם.
 
3.2 
הצוות המקצועי יכין לפני התחלת שנת הלימודים מסמך, ובו יפורטו
בדיוק כל המקומת ביישוב שבהם הוא אישר להציב את תלמידי
משמרות הזה"ב במשך השנה. מסמך זה יתייחס, בין היתר, לתנאים
הפיזיים בצומת, לשדה הראייה ולנסיבות התנועה.
הצוות המקצועי יפיץ את המסמך לכל מנהלי בתי-הספר ביישוב
שמשמרות הזה"ב פועלות בהם.
 
3.3 
4. תקינות מעברי החצייה וסימונם
הרשות המקומית תהיה אחראית לכך שלפני תחילת שנת הלימודים
ייבדקו כל מעברי החצייה וסביבתם ותוודא שסימון מעברי החצייה
והתמרורים ד-11 (סימון מעבר החצייה על הכביש), א-36 "(מעבר
חצייה להולכי רגל לפניך"), א-37 ("הולכי רגל בקרבת מקום") ו-ג-7
("מקום מעבר חצייה להולכי רגל") תקין וברור ושאין חסימה של שדה
הראייה על -ידי צמחייה, שלטים או חפצים אחרים העלולים להסתיר
את התמרורים. הרשות המקומית תוודא שמעבר החצייה מאושר כחוק
על-ידי רשות התמרור המרכזית.
 
4.1 
הרשות המקומית תעשה את כל הנחוץ להסרת מפגעים מהאזור של
מעבר החצייה כדי לאפשר את הצבת משמרות הזה"ב. מעבר חצייה שיש
בו מפגעים המסכנים את החוצים ייחסם על-ידי הרשות המקומית,
והשימוש בו ייאסר.
 
4.2 
5. הצבת תלמידי משמרות הזה"ב
מקום הצבתם של תלמידי משמרות הזה"ב יומלץ על-ידי הצוות
המקצועי ויאושר על ידי ועדת התמרור בכפיפות לשיקולים כמו התנאים
הפיזיים וההנדסיים של מעבר החצייה וסביבתו, מספר התלמידים
החוצים במעבר החצייה, מספר מעברי החצייה סמוך לבתי-הספר
בהתאמה למספר כיתות ו' ובהתחשב בגורם השחיקה של תלמידי
המשמרות וכיו"ב.
 
5.1 
תלמידי משמרות הזה"ב יוצבו על המדרכות ורק במקומות שיש בהם
מעברי חצייה מסומנים, ליד מעברי חצייה הסמוכים לבתי הספר,
ברחובות העיקריים שתלמידי בתי-הספר משתמשים בהם כהולכי-רגל.
הצבת חוליית משמרות הזה"ב נעשית במקום שקיים בו מעבר חצייה
מוגדר ומסומן כדין בסימול ד-11 (סימון מעבר חצייה על הכביש)
ובתמרור ג-7 ("מקום מעבר חצייה להולכי רגל").
 
5.2 
תמרור "עצור" נייד - ב-38 - הוא תמרור הוריה מיטלטל המורה לנהגים
לעצור עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה. תלמידי משמרות הזה"ב
ישתמשו בתמרור זה בעת מילוי תפקידם ליד מעברי החצייה.
 
5.3 
בימים שבהם שוטרי ההדרכה מדריכים בבתי הספר הם יקיימו, כחלק
מתפקידי ההדרכה, ביקורת וצפייה בפעילותם של תלמידי כיתות ו'
במשמרות הזה"ב במעברי החצייה שהם מוצבים בהם גם בשעות
הבוקר, לפני תחילת הלימודים, וגם בשעות הצהריים, עם סיום
הלימודים.
 
5.4 
6. התהליך להכשרת התלמידים
הכשרת התלמידים תיעשה שנה לפני ההצבה, בדרך כלל בכיתות ה',
על-ידי שוטרי ההדרכה של משטרת ישראל ו/או מורים/חיילות/מדריכות
שהוכשרו לכך.
 
6.1 
התלמידים המיועדים לפעילות במשמרות הזה"ב יקבלו הכשרה עיונית
ומעשית על-פי חומר הלימודים שנכתב בשיתוף עם משרד התחבורה, עם
משטרת ישראל ועם משרד החינוך.
 
6.2 
הדרכת התלמידים בשיעורים המעשיים במעברי החצייה והצבתם
במעברי החצייה שאושרו על-ידי הצוות המקצועי תיעשינה על ידי
שוטרי ההדרכה.
 
6.3 
לפני הצבתם של תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה הם יקבלו
שיעורי רענון והדרכה באמצעות שוטרי ההדרכה ו/או
מורים/חיילות/מדריכות שהוכשרו לכך.
 
6.4 
7. הכשרת מפקדי משמרות הזה"ב
מפקדי המשמרות הם תלמידים מכיתות ו' שתפקידם להיות אנשי הקשר
בין תלמידי המשמרות לבין המורה המרכז את הפעילות של משמרות
הזה"ב.
למפקדי משמרות הזה"ב תפקיד מכריע במילוי תפקידם של תלמידי
המשמרות. מסיבה זו צריכה להינתן תשומת לב רבה לבחירתם,
להכשרתם ולטיפוחם. תפקידי מפקדי המשמרות דורש כישורים
מיוחדים, כגון אחריות, מנהיגות, סמכותיות, משמעת עצמית, מוטיבציה
גבוהה, אסרטיביות ויכולת לשתף פעולה ולפתור בעיות בדרכי נועם.
 
7.1 
בחירת מפקדי משמרות הזהב
מפקדי המשמרות ייבחרו על-ידי מחנך/כת הכיתה, המכיר/ה את
יכולותיהם, בהתחשב בהמלצת שוטר/ת ההדרכה ובהתאם לכישוריהם
המנהיגותיים, למסוגלותם למלא תפקיד אחראי וליכולתם לשמש דוגמה
חיובית לחבריהם ולאחרים.
בכל כיתה ייבחרו שלושה עד ארבעה מפקדי משמרות (גם בנות וגם
בנים) שיתחלפו בתורנות במהלך הפעילות של כיתתם.
 
7.2 
הכשרת מפקדי המשמרות
לצורך הכשרת התלמידים לתפקיד מפקדי משמרות תתקיימנה בכל
רשות השתלמות הכנה בסוף חופשת הקיץ או בימים הראשונים
ללימודים והשתלמות רענון באמצע שנת הלימודים (בחודשים
ינואר-פברואר). מנהלי בתי-הספר יוודאו שהתלמידים הנבחרים
לתפקיד מפקדי משמרות ישתתפו בהשתלמויות אלו.
מטרת ההשתלמויות היא להגביר את המוטיבציה של מפקדי המשמרות,
לצמצם את מידת השחיקה שבתפקיד ולפתח את תחושת הגאווה
בהיותם נבחרת מובילה ומנהיגה.
תוכני ההשתלמות ייקבעו במשותף על ידי משטרת ישראל, משרד
התחבורה ומשרד החינוך ובהתאם לתכנית הלימודים.
ארגון ההשתלמות ייקבע על ידי הנהלת בתי-הספר בשיתוף עם שוטרי
ההדרכה (לרבות מקום ההשתלמות, מדריכי ההשתלמות והנהלים).
 
7.3 
תפקידי מפקדי המשמרות  7.4 
עליהם לקבוע לוח תורנויות לתלמידי המשמרות ולוח של
התלמידים המחליפים, במקרה של תלמידים שנאלצים
להיעדר מתפקידם. לוח התורנויות ייקבע בהתייעצות עם
מחנך/כת הכיתה וייתלה במקום בולט בכיתה, ליד התקנון
להפעלת המשמרות.
 
7.4.1   
עליהם לערוך בדיקה יומית של מהלך הפעילות, כדלקמן:  7.4.2   
מפקד המשמרת יתייצב לפעילות בבוקר, בזמן שעל
תלמידי המשמרת להתייצב במעבר החצייה, כדי לוודא
שכל החוליות הגיעו בזמן, הצטיידו כנדרש, התייצבו
במעברי החצייה ונעמדו על המדרכות.
 
א.   
מפקד המשמרת יסייר בין מעברי החצייה ויוודא שכל
תלמידי המשמרות ממלאים את תפקידם כיאות.
 
ב.   
מפקד המשמרת יסיים את הפעילות בבוקר ויחזור
לכיתה רק לאחר שיוודא שכל חברי החוליה חזרו
לבית-הספר והחזירו את הציוד למקום כשהוא שלם
ותקין.
 
ג.   
אם חבר חוליה מאחר או נעדר, ולא הגיע המחליף שלו, על
מפקד
המשמרת -
 
7.4.3   
למלא את מקומו של המאחר או הנעדר  א.   
לאחר סיום הפעילות - לברר את סיבת האיחור או
ההיעדרות ולהסביר לתלמיד את הקושי הנוצר עקב כך;
 
ב.   
אם האיחורים או ההיעדרויות חוזרים ונשנים - לדווח
על כך למורה המרכז את הפעילות של משמרות הזה"ב.
 
ג.   
דיווח על בעיות הקשורות לנהגים או לכלי רכב חונים
מפקד משמרות הזה"ב - ובהעדרו חבר משמרות הזה"ב - הנתקל בבעיה
או באירוע או בהתנהגות חריגים, ימלא דוח על פרטי האירוע, מפורט
ככל האפשר, לרבות שמות המעורבים באירוע, שמות המבוגרים שנכחו
באירוע ופרטיהם, מספרי הרכבים המעורבים וכיו"ב, עד כמה שאפשר
קרוב לזמן האירוע.
הדיווח יועבר בסיום המשמרת למפקד, למורה המרכז את פעילות
המשמרות ולשוטר/רת ההדרכה. להלן דוגמאות לאירועים ולבעיות שיש
לדווח עליהם:  
7.5 
אם יש נהגים שאינם נותנים זכות קדימה להולכי הרגל
במעבר-החצייה בעת שמושט המוט עם התמרור הנייד
"עצור", ימלא מפקד המשמרת דף "דיווח מפקד/ת משמרות
הזה"ב" ויעבירו לאחר סיום הפעילות אל המורה המרכז את
הפעילות של משמרות הזה"ב (נוסח הדיווח מצוי בחוברת
"הכשרת משמרות הזה"ב", בעמ' 180).
 
7.5.1   
אם רכב חונה על מעבר-החצייה או סמוך אליו - או על
המדרכה סמוך למעבר-החצייה - ומפריע לפעילות התקינה של
חברי המשמרת, יצמיד מפקד המשמרת אל שמשת הרכב
החונה איגרת לנהג, "חנייה על מעבר חצייה". (נוסח האיגרת
מצוי בחוברת "הכשרת משמרות הזה"ב", בעמ' 179).
 
7.5.2   
אם רכב חונה בקביעות בקרבת מעבר החצייה וחוסם את
שדה הראייה, ידווח מפקד המשמרת על כך למורה המרכז
את פעילות משמרות הזה"ב או לשוטר/ת ההדרכה, והם יטפלו
בבעיה.
 
7.5.3   
במקרה של תאונת דרכים יימסר הדיווח מיידית גם למורה
המרכז את פעילות משמרות הזה"ב, גם למנהל בית הספר וגם
לשוטר/ת ההדרכה.
 
7.5.4   
דיווח על תלונות ועל בעיות חריגות
הדיווח על התלונות ועל הבעיות המפורטות להלן ייעשה בשיתוף עם
המורה המרכז את פעילות משמרות הזה"ב ועם שוטר/ת ההדרכה:  
7.6 
תלונות של תלמידי משמרות הזה"ב או בעיות בתפקודם של
תלמידי המשמרות
 
7.6.1   
מקרים שבהם תלמידים מבית-הספר אינם נשמעים לתלמידי
המשמרות
 
7.6.2   
תלונות על בעיות תשתית: מעבר חצייה מחוק, תמרור
חסר/שבור/מוסתר, עצמים החוסמים את שדה הראייה
(המורה והשוטר/ת יאמתו מידע זה ויעבירו אותו לרשות
המקומית הנדרשת לתקן את הליקוי)
 
7.6.3   
ציוד בלתי תקין: ציוד של תלמידי המשמרות שהתכלה או
התקלקל (הדיווח יועבר לטיפולו של אב הבית).
מפקדי המשמרות יקיימו ישיבות סדירות (בערך פעם בחודש)
עם המורה המרכז את פעילות משמרות הזה"ב, לטיפול בכל
הסוגיות שעלו בהקשר של הפעלת המשמרות, וכן פעילויות
הסברה לתלמידי הכיתות הנמוכות בנושא החצייה הבטוחה
במעברים שמוצבים בהם תלמידי משמרות הזה"ב.
 
7.6.4   
8. הפעלת משמרות הזה"ב
פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית הספר.
משרד החינוך רואה בתלמידי כיתות ו' (שהוכשרו להפעלת משמרות
הזה"ב) מתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא
השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה
של משמרות הזה"ב.
 
8.1 
במשמרות הזה"ב יפעלו אך ורק תלמידים שהוכשרו למלא את תפקידם
והוצבו על-ידי שוטרי ההדרכה של משטרת ישראל. במשמרות הזה"ב
לא יפעלו תלמידים מתחת לכיתה ו'.
 
8.2 
תלמידי המשמרות יוצבו על המדרכות, ליד מעברי החצייה שנבדקו
ואושרו על-ידי רשות התמרור המקומית כחוק.
 
8.3 
בבתי-הספר הפועלים במסגרת יום חינוך ארוך, או במסגרת אחרת של
הארכת שהות התלמידים בבית-הספר, יש להתאים את זמן הצבת
המשמרות בשעות הצהריים לזמן סיום הלימודים בכיתות הנמוכות.
 
8.4 
תלמידי המשמרות יגיעו לבית הספר לשם לקיחת הציוד הנדרש. הנהלת
בית-הספר תדאג שהשומר יחכה לתלמידי המשמרת וייתן להם להיכנס
לבית-הספר. בעת הצורך ייעזרו התלמידים במורה התורן הנמצא בבית
הספר.
 
8.5 
תלמידי משמרות הזה"ב יצאו מבית-הספר כשהם לבושים במדי
המשמרות ובידיהם ציוד מושלם ותקין: מוט צהוב באורך 1.60 ס"מ,
תמרור "עצור" נייד ומדים בצבע צהוב זוהר.
 
8.6 
משמרת הבוקר תתייצב במעבר החצייה חצי שעה לפני תחילת
הלימודים, ותסיים אותה 5 דקות לאחר תחילת הלימודים. בצהריים
יתייצבו תלמידי המשמרת במעברי החצייה 5 דקות לפני סיום
הלימודים של כיתות א'-ד'. משך הזמן של הפעלת המשמרות בצהריים
ייקבע על-ידי המורה המרכז את הפעילות של משמרות הזה"ב בהתאם
למקום מעבר החצייה ולא יהיה פחות מ-20 דקות.
 
8.7 
מדי יום, בסיום הפעילות, יחזירו התלמידים את כל הציוד (מדים
ותמרורים) למקומם הקבוע בבית-הספר.
 
8.8 
בכל מעבר חצייה יפעלו שני תלמידים לפחות: אוחז תמרור ומתאם.
מומלץ שמתאם החוליה יענוד משרוקית על צווארו. המתאם יעמוד על
המדרכה שממנה יש שדה ראייה רחב, וישרוק להושטת התמרורים
ולהסרתם. סימון אחר, במקום שריקה, יינתן רק על-פי הנחיות שוטר/ת
ההדרכה.
 
8.9 
החלפת המשמרות: ביום שישי בצהריים, בסיום שבוע תורנות, תתקיים
החלפת תלמידי המשמרות. למשמרת הצהריים של יום שישי יתייצבו
תלמידי המשמרות של השבוע הבא.
 
8.10
 
החלפת תלמידים במשמרת: בכל כיתה תהיה רשימה קבועה של זוגות
תלמידים (שאינם חברים באותה משמרת), כדי שלכל תלמיד יהיה בן
זוג להחלפה במקרה הצורך. תלמיד היודע שלא יוכל להגיע למשמרת
יבקש ממחליפו הקבוע להתייצב במשמרת במקומו וידווח על כך למפקד
המשמרת.
 
8.11
 
בתנאי מזג אוויר חריגים (שרב או מזג אוויר סוער), או במקרים יוצאי
דופן, כאשר תלמידי המשמרות בפעילות חוץ-בית-ספרית ואי אפשר
להציב את תלמידי המשמרות במעברי החצייה, יודיע מנהל בית הספר
למורה המרכז את פעילות משמרות הזה"ב על עצם הביטול לפחות ערב
לפני הביטול הזמני של משמרות הזה"ב.
המורה המרכז את הפעילות של משמרות הזה"ב יודיע על כך למחנכים,
והם ידאגו להעביר את המסר אל הורי התלמידים. להורי התלמידים
הצעירים (בכיתות א'-ג') יש להודיע שעליהם ללוות את ילדיהם
הצעירים לבית-הספר כי משמרות הזה"ב לא תפעלנה באורח זמני.
 
8.12
 
בית הספר ישלח חוזר מיוחד אל הורי התלמידים חברי משמרות הזה"ב,
ובו הסבר קצר על תפקידם החשוב של התלמידים ועל חשיבות שיתוף
הפעולה של ההורים, וכן פנייה לעודד את ילדיהם למלא את תפקידם.
בחוזר יתבקשו ההורים גם להקפיד שילדיהם יהיו מצוידים בלבוש
מתאים לפעילות בתנאי מזג אוויר שונים (כובע ושתייה בקיץ, מעיל
וכפפות בחורף ומשחות להגנת העור מפני נזקי מזג האוויר). בחוזר
יפורט גם הנוהל ב-8.12 לעיל.
 
8.13
 
9. בעלי תפקידים בבית-הספר
לבית-הספר - להנהלה, לצוות המורים ולאנשי המינהלה - תפקיד חשוב
בהפעלת משמרות הזה"ב. המסר שבית-הספר מעביר לתלמידים
ולסביבה באופן התייחסותו לנושא משפיע על נורמות ההתנהגות במעברי
החצייה.
 
9.1 
פירוט התפקידים של מנהל בית-הספר בהקשר של פעילות
משמרות הזה"ב

על מנהל בית-הספר לוודא שהנוהל של הפעלת משמרות הזה"ב יתבצע
כתקנו החל מהיום הראשון ללימודים, כדלקמן:  
9.2 
עליו לקבוע מורה שירכז את הפעלת המשמרות במהלך כל
השנה.
 
9.2.1   
עליו לעקוב אחר הפעילות החינוכית הנעשית בכיתות
באמצעות המחנכים.
 
9.2.2   
עליו לעדכן את ההורים בדבר חשיבותה של פעילות ילדיהם
במשמרות הזה"ב ובדבר החובה להגיע למשמרת בזמן.
 
9.2.3   
במקרים שבהם לא מוצבים תלמידי-משמרות הזה"ב יפעל
מנהל בית-הספר לפי הנוהל שפורט לעיל (ב-8.12 וב-8.13).
 
9.2.4   
מנהל בית-הספר יהיה בקשר עם הצוות המקצועי שהוקם
בשיתוף עם הרשות המקומית לטיפול בכל הנושאים
הקשורים להפעלה סדירה של המשמרות.
 
9.2.5   
המורה המרכז את פעילות משמרות הזה"ב
כיוון שהתפקיד של תלמידי המשמרות כה מרכזי, נדרשת מעורבות
חינוכית של רכז הבטיחות הבית-ספרי או של מורה שנקבע בידי מנהל
בית-הספר לתפקיד מרכז הפעילות של משמרות הזה"ב, כדלקמן:  
9.3 
עליו להיות איש הקשר של התלמידים ושל מחנכי הכיתות
ומערכת בית-הספר עם שוטרי ההדרכה ועם הגורמים
הרלבנטיים ברשות המקומית.
 
9.3.1   
עליו לוודא ששוטרי ההדרכה משובצים להוראה גם בכיתות
ה' וגם בכיתות ו' על-פי לוח הזמנים שנקבע אתם.
 
9.3.2   
עליו לקיים מעקב אחר פעילותם של תלמידי המשמרות
באמצעות מחנכי הכיתות.
 
9.3.3   
עליו לקיים פגישות משוב חודשיות עם מפקדי המשמרות,
ללוות את פעילותם ולוודא את קיומן של השתלמויות
מיוחדות למפקדים ואת השתתפותם של המפקדים באותן
השתלמויות.
 
9.3.4   
עליו לוודא, באמצעות מחנכי הכיתות, מפקדי המשמרות ואב
הבית, שהציוד שהתלמידים משתמשים בו תקין ושלם וכי יש
מקום קבוע ומסודר שבו הציוד נשמר והתלמידים לובשים
את המדים לפני צאתם אל מעבר החצייה.
 
9.3.5   
עליו ליזום פעילויות משותפות לתלמידי המשמרות עם
תלמידי הכיתות הנמוכות ועם ההורים, ובכלל זה טקס
החלפת המשמרות בסוף שנת הלימודים בין תלמידי כיתה ו'
המסיימים לבין תלמידי כיתה ה' שימלאו את התפקיד
בתחילת שנת הלימודים שלאחר מכן.
 
9.3.6   
מחנכי הכיתות
למחנכי הכיתות תפקיד חיוני ביותר בהקשר של הפן
החינוכי-חברתי-התנהגותי של פעילות התלמידים במשמרות הזה"ב,
ולכן עליהם לפעול כדלקמן:  
9.4 
המחנכים יוודאו שלא יצא תלמיד לתפקיד המשמרות אם לא
הוכשר לכך בצורה מסודרת או אם על-פי שיקול דעתם הוא
אינו מתאים לתפקיד מההיבט ההתנהגותי.
 
9.4.1   
המחנכים יקבעו, בשיתוף עם מפקדי המשמרות, את לוח
התורנויות בכיתתם, ויעקבו אחרי ביצוען הסדיר.
 
9.4.2   
במהלך השנה יקיימו המחנכים לפחות 7‎-5 שיעורים לקבלת
משוב מהתלמידים על פעילותם במשמרות ועל הקשיים ועל
הבעיות שהם מתמודדים אתם.
 
9.4.3   
המחנכים יפעלו לטיפוח הרגשת האחריות והשליחות של
תלמידי המשמרות ושל מפקדי המשמרות ויעודדו פיתוח
"גאוות יחידה" על פעילותם זו.
 
9.4.4   
המחנכים יבדקו, בשיתוף עם המורה המרכז ועם הנהלת
בית-הספר, אפשרויות לתגמול הולם של תלמידי המשמרות
ושל מפקדים (כמו ציון בתעודה, תעודת הצטיינות, פרס אישי
או כיתתי וכד').
 
9.4.5   
המחנכים יציגו להורים, באספות ההורים של תלמידי
המשמרות, את חשיבות התפקיד, ויעודדו את ההורים לסייע
לילדיהם ולתמוך בהם במילוי תפקידם.
 
9.4.6   


פירוט מורחב של כל מהלך ההכשרה וההפעלה של תלמידי משמרות
הזה"ב והמפקדים ופירוט של הפעילויות הנדרשות בעת ביצוע
התפקיד מופיעים בחוברת "הכשרת משמרות הזה"ב", שנכתבה
בשיתוף עם אגף התנועה במשטרתישראל, משרד התחבורה, הרשות
הלאומית, לבטיחות בדרכים ותחום זהירות ובטיחות בדרכים
במשרד החינוך, ויצאה לאור בשנת התש"ס-2000. כל הוראות
ההפעלה המופיעות בחוברת זו מחייבות.
בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/5(א), כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003