עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
נוהל כהונת מנהלי המכללות להכשרת עו"ה לפי קדנציות
שעוגן בהסדר קיבוצי
8.4‎-5
 
1 בינואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


להלן קטעים מתוך הנוהל "כהונת מנהלי המכללות להכשרת עו"ה לפי
קדנציות" שעוגן בהסדר קיבוצי ב-.5.6.2000 הנוהל פורסם בפרק ד', סעיף
1, של חוברת מינהל כוח אדם בהוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה
שיצא באייר התשס"א-מאי 2001.
"1. כהונת מנהלי המכללות להכשרת עובדי-הוראה לפי קדנציות
 
נוהלי בחירה ושלביה  1.1
פרסום מכרז בעיתונות על פי הנדרש באיוש משרות פנויות.
הפרסום וניהול הבחירה יהיו על ידי משרד החינוך במכרז
מדינה ועל ידי התאגיד בהתאם לנוהלי המשרד, במכרז
תאגיד. הפרסום יהיה בשני עיתונים יומיים ויכלול את תיאור
התפקיד, את דרישות המשרה ואת תיאור מבנה המוסד.
 
1.1.1   
הקמת ועדת חיפוש על ידי התאגיד במקרה של מכרז תאגיד.
תפקידי ועדת החיפוש
- איתור מועמדים
- הצעת מועמדים לשמש כנציג ציבור בוועדה היועצת.
 
1.1.2   
מיון ראשוני של המועמדים העומדים בדרישות המכרז. המיון
ייעשה על ידי נציג התאגיד ונציג המשרד במקרה של מכרז
תאגיד ועל ידי מחלקת כוח אדם בהוראה בגף להכשרת עובדי
הוראה במקרה של מכרז מדינה.
 
1.1.3   
בחירה במסגרת ועדה יועצת שתראיין את המועמדים שמוינו
ותמליץ בפני המנהל הכללי של משרד החינוך על מועמד
מתאים לתפקיד. מועד כינוס הוועדה היועצת ייקבע על ידי
הנהלת התאגיד בתיאום עם הנהלת האגף להכשרת עובדי
הוראה ויהיה לאחר 45‎-21 יום ממועד הפרסום.
 
1.1.4   
המלצות הוועדה היוצעת יועברו למנכ"ל בצירוף פרוטוקול
לגבי כל מועמד. בסמכות המנהל הכללי של משרד החינוך
לדחות את המלצות הוועדה היועצת.
 
1.1.5   
הוצאת כתב מינוי לתפקיד מנהל המכללה למועמד, לאחר
שאושר על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך, על ידי מנהל
האגף להכשרת עובדי הוראה במקרה של עובד מדינה ועל ידי
יו"ר התאגיד במקרה של עובד תאגיד.
 
1.1.6   
הרכבה של ועדת החיפוש ייקבע במשותף על ידי הנהלת האגף להכשרת
עובדי הוראה והתאגיד של המוסד. חברי ועדת החיפוש לא יוכלו לשמש
כחברי הוועדה היועצת.
 
1.2 
הרכבה של הוועדה היועצת יהיה כדלקמן:
- מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה
- מנהל גף הכשרת עובדי הוראה*
- נציג הגף במכללה
שלושה נציגים של התאגיד:
- יו"ר התאגיד או ממלא מקומו
- שני נציגי תאגיד נוספים - נקבעים על ידי הנהלת התאגיד
שני נציגי ארגונים פרופסיונלים:  
1.3 
נציג ארגון מורי המכללות להכשרת מורים - הסתדרות המורים  -   
נציג ארגון מורי המכללות להכשרת מורים - ארגון המורים בחינוך
העל-יסודי
 
-   
נציג ציבור: האיוש בהסכמת התאגיד, האגף להכשרת עובדי הוראה
והארגון היציג.
 
 
תנאי סף של מועמדים  1.4 
תואר אקדמי שלישי בחינוך או באחד ממקצועות ההוראה, או
תואר שלישי אקוויוולנטי, מוכר על ידי משרד החינוך והמועצה
להשכלה גבוהה
 
-   
השכלה פדגוגית  -   
ניסיון בהוראה של 5 שנים לפחות במערכת החינוך ו/או במוסדות
אקדמיים (עדיפות לבעלי ניסיון במוסד להכשרת עובדי-הוראה)
 
-   
ניסיון במינהל חינוכי  -   
רצוי - ניסיון בפעילות אקדמית.
 
-   
תקופת כהונה בתפקיד ניהול מכללה  1.5 
המנהל ייבחר לקדנציה בת 4 שנים (כולל ניסיון), עם אפשרות
לקדנציה נוספת אחת בלבד של 4 שנים.
 
-   
שנה ראשונה במסגרת הקדנציה הראשונה היא שנת ניסיון.  -   
הערכת העבודה לצורך המשך עבודה תהיה על סמך חוות דעת
התאגיד ומשרד החינוך.
 
-   
מינוי לקדנציה נוספת הוא בהסכמה של האגף להכשרת עובדי
הוראה ועל סמך היערכות בכתב של התאגיד. הארגונים היציגים
יוכלו להעביר חוות דעת להנהלת האגף להכשרת עובדי הוראה
ולהנהלת התאגיד. ההודעה תימסר על ידי האגף להכשרת עובדי
הוראה למנהל שנבחר במכרז מדינה ועל ידי התאגיד למנהל
שנבחר במכרז תאגיד.
 
-   
הפסקת עבודתו של מנהל במהלך שירותו תהיה על פי המלצה
משותפת של הנהלת האגף להכשרת עובדי הוראה ותאגיד המכללה.
במקרה של ערעור על ההחלטה של האגף להכשרת עובדי הוראה
והתאגיד יתקיים דיון בהשתתפות המערער. ההחלטה הסופית
תהיה בידי הנהלת האגף להכשרת עובדי הוראה ותאגיד המכללה.
 
-   
הנהלים הנ"ל חלים על כל המנהלים אשר בתנאי בחירתם במכרז
נקבע שהבחירה היא לפי קדנציות.
 
-   
כתב המינוי לתפקיד מנהל המכללה, לאחר שאושר על-ידי המנהל
הכללי, יוצא על-ידי יו"ר העמותה.
 
-   
אם ייבחר לכהונת מנהל מכללה עובד הוראה שהוא עובד מדינה,
ייקבעו זכויותיו בהתאם להסדרים שייקבעו לגביו."
 
-   

* למכללה דתית ישתתף מנהל מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך במקום מנהל הגף להכשרת
עובדי הוראה.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/5(א), כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003