דרכי הוראה 6.
   
ספרי לימוד 6.3
   
      6.3‎-4     הוראות לאישור ספרי-לימוד
 
1 בינואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש


 חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי

ההוראות בחוזר זה מבטלות את כל ההוראות בנושא שהובאו
בעבר בחוזרי המנכ"ל.
1.1
כדי להבטיח רמה נאותה לספרי הלימוד יש להקפיד על הוראות אלו:  1.2 
כל מו"ל, לרבות יחידה במשרד ממשלתי, ירשמו את ספריהם בגף
לאישור ספרי לימוד. הרישום וביצוע ההנחיות יקנו לספר מעמד
של "ספר מאושר".
 
1.2.1
 
 
בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות חייבים ללמד
מספרי לימוד מאושרים המופיעים בחוזר המנכ"ל "רשימת ספרי
הלימוד המאושרים".
 
1.2.2
 
 
אכיפת הוראות אלה תיעשה על ידי המינהל הפדגוגי, באמצעות
המפקחים הכוללים ומנהלי המחוזות.
 
1.2.3
 
 
הכנת חוזר המנכ"ל של רשימת ספרי הלימוד המאושרים תיעשה
על ידי הגף לאישור ספרי לימוד.
 
1.2.4
 
 
2. הגדרות

בחוזר זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן:
ספרי לימוד: ספר המיועד לשימוש של תלמידים ומורים במוסד חינוך
מוכר במסגרת תכנית הלימודים.
2.1 
ספר לימוד מאושר: ספר לימוד שניתן בעבורו אישור על-ידי הממונה
לפי הוראות אלה ובכפיפות לתנאים ולתקופת התוקף שנקבעו לאישור
כאמור.
2.2 
ספר העשרה: ספר המיועד להרחבת המידע במסגרת תכנית הלימודים.
2.3 
ספר יען: אנציקלופדיה, לקסיקון, מילון ודומיהם.
2.4 
ספר כללי: ספר יען, ספר מדע, כתב-עת מדעי, ספר עזר, ספר מקורות
או יצירת מקור הכלולה בתכנית הלימודים, לרבות ספר העשרה.
2.5 
חוברת עבודה: חוברת הנלווית לספר לימוד לפי תכנית הלימודים. 2.6 
הדפסה חוזרת: הדפסה מחודשת של ספר לימוד קיים ובהדפסה אין
שינוי, חוץ משינויים טכניים.
2.7 
מהדורה מחודשת: הדפסה מחודשת של ספר לימוד קיים המעדכנת
את תוכנו ומכניסה בו שינויים מהותיים.
2.8 
הממונה: מי שמכהן בתפקיד הממונה על אישור ספרי לימוד במשרד
החינוך.
2.9 
השתתפות לעניין ספר לימוד: כל אחד מאלה: חיבור, עריכה, הוצאה
לאור, ייעוץ או הבאה לדפוס.
2.10
נושא משרה: מנהל בית ספר, מדריך מפקח במשרד החינוך, פקיד
בכיר, מנהל מחלקה לחינוך או מנהל אגף לחינוך ברשות מקומית.
2.11
מדען או בר-סמכא: כל אחד מאלה:  2.12
בעל תואר אקדמי בתחום שבו הוא עוסק במסגרת מוסד מוכר
להשכלה גבוהה
 
א.   
מי שהוכר על-ידי הממונה כבעל מעמד מקביל לאמור ב-א לעיל
בתחום התורני
 
ב.   
חבר האקדמיה ללשון העברית - בתחום הלשון העברית  ג.   
מי שהוכר כמומחה בתחום הטכנולוגיה על ידי הממונה  ד.   
מי שהוכר כמדען או כבר-סמכא לעניין המסוים על ידי הממונה.
ה. 
תכנית בחירה: חלק מתכנית הלימודים, שניתנת בו למוסד החינוכי
בחירה בין נושאים חלופיים.
2.13
תכנית חובה: חלק מתכנית הלימודים שהוא בגדר חובה החלה על
מוסד חינוך.
2.14
תכנית ייחודית: חלק מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה המיועד
למסגרת תכנית חובה או למסגרת לימודי רשות והמאושר על-ידי משרד
החינוך.
2.15
תכנית לימודים תקפה: תכנית חובה, תכנית בחירה, תכנית רשות
ותכנית ייחודית שהיא בתוקף באותה העת.
2.16
תכנית רשות: חלק מתכנית הלימודים במוסדות חינוך יסודיים
ובחטיבות הביניים המיועדת למסגרת לימודי הרשות ואשר אושרה
על-ידי משרד החינוך.
 
2.17
 
3. תהליך קבלת האישור
 
בקשה למתן אישור  3.1
אלה הספרים החייבים באישור הממונה:  א.   
ספר לימוד שנכתב בהתאם לתכנית הלימודים התקפה  1)   
מדריך למורה  2)   
חוברת העבודה הנספחת לספר לימוד שהוגש לאישור.  3)   
את הספרים הבאים אין להגיש לאישור: ספרי העשרה, ספרי יען,
ספרים כלליים וספרי עזר. אפשר ללמד מספר עזר, בתנאי שהוא
יילמד בנוסף לספרי הלימוד המאושר ולא במקום ספר הלימוד.
 
ב.   
בקשה למתן אישור לספר לימוד תוגש לממונה לפי הטופס שבנספח
לחוזר זה. הבקשה תיחתם בידי המבקש לאחר מילוי הפרטים
הנדרשים בטופס, ויצורפו אליה -
 
ג.   
שלושה עותקים מודפסים של כתבי-היד של ספר הלימוד ושל
המדריך למורה (ספר שיצא במהדורה מסחרית לא יטופל);
 
1)   
אישורים בחתימת העורך המדעי, העורך הדידאקטי-פדגוגי,
העורך הלשוני והעורך הגראפי של ספר הלימוד ושל המדריך
למורה;
 
2)   
המחאה לתשלום בעבור השירות הניתן על-ידי הממונה, לפי
קביעת הממונה, שתהיה על פי התעריפים שאושרו על-ידי
חשב המשרד
 
3)   
כל העזרים הנלווים: מפות, תמונות, איורים, כרזות וכו';  4)   
ספר לימוד יכול להופיע בכרך אחד או בכמה כרכים, בתנאים
האלה:
ד.   
הספר או חלקיו יכסו את כל תכנית הלימודים באותו מקצוע
לשנת לימודים אחת ויוגשו ביחד לגף לאישור ספרי לימוד.
למרות האמור לעיל אפשר יהיה להגיש לאישור חומר לימוד
לחטיבה העליונה העוסק באחד מנושאי הלימוד שבתכנית
(חומר חובה או חומר בחירה) גם כשהיקפו 30 או 45 שעות
שבועיות.
 
1)   
מחיר הספר או חלקיו לא יעלה על המחיר המרבי שיפורסם
בחוזר המנכ"ל.
 
2)   
תלמידים יוכלו לרכוש כל חלק בנפרד, ומחירו יהיה יחסית
לחומר השלם.
3)   
 
תבחינים למתן אישור  3.2
לא ייתן הממונה אישור לספר אלא אם כן הוא סבור כי תובטח רמה
נאותה, המתאימה לתכנית הלימודים התקפה בסוג ספר הלימוד
שהבקשה מתייחסת אליו, וזאת בעניינים המפורטים להלן:
 
 
תוכנו מתאים לתכנית הלימודים התקפה וכולל את כל תכנית
החובה, וכן לפחות מחצית מחומר הבחירה והרשות הכלולים
בנושא.
 
א.   
הספר מדויק, מעודכן וערוך בידי מדען או בר-סמכא בנושא.  ב.   
יש בו ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של שני המינים.  ג.   
אין בו פגיעה במיעוטים או בקבוצה, בעדה או בתרבות כלשהי.  ד.   
הוא אינו כולל, בכל צורה שהיא, פרסומת מסחרית, מפלגתית או
פוליטית.
 
ה.   
הוא מלווה במדריך נפרד למורה.  ו.   
צורתו נאה והולמת את דרכי החינוך וההוראה.
ז.   
 
אישור קבלת הבקשה  3.3
הממונה יאשר בכתב את קבלת הבקשה.  א.   
הוגשה בקשה, וראה הממונה כי לא התמלא לגביה תנאי מן
התנאים שפורטו לעיל, יודיע על כך למבקש, ולעניין הוראות אלה
תיחשב הבקשה כבקשה שהוגשה כדין אך ורק לאחר שמולאו
לגביה התנאים שפורטו לעיל.
ב.   
 
הערכת בקשה  3.4
כל ספר לימוד ומדריך למורה (להלן "הספר") שניתן לגביו אישור
קבלה על-ידי הממונה יימסר למעריך אחד לפחות שהוא מדען או
בר-סמכא.
א.   
עותק נוסף של הספר יימסר לחוות דעתו של המפקח-המרכז
הממונה על הוראת המקצוע.
 
ב.   
הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך, יבדוק בדיקה מגמתית את
עריכת הלשון של הספר.
 
ג.   
כל מעריך, לרבות המפקח-המרכז הממונה על הוראת המקצוע,
יגיש לממונה חוות דעת כתובה על הספר בתוך 40 יום מיום קבלת
העותק של הספר מן הממונה.
ד.   
 
החלטת הממונה  3.5
הממונה יודיע למבקש בתוך 90 יום מיום הגשת הבקשה על אחת
מהאפשרויות האלה:
 
א.   
אישור הספר על פי הבקשה  1)   
פסילת הספר ודחיית הבקשה  2)   
הצורך בתיקונים, שיפורטו בהודעה, כדי שיהיה אפשר לאשר
את הספר או את המדריך למורה.
 
3)   
להודעה תצורפנה הערותיהם של מעריכי הספר.   
תוקפו של האישור יהיה לתקופה של חמש שנים. כעבור ארבע
שנים יש להגיש בקשה לחידוש האישור. אם האישור לא יחודש,
יוסר הספר מהפרסום בחוזר המנכ"ל ללא כל התראה בגמר
תקופת האישור.
ב.   
 
תיקונים  3.6
על המחבר/המו"ל לשלוח למחלקה לאישור ספרי לימוד את התיקונים
הנדרשים בתוך המועד שקבע הממונה על אישור ספרי לימוד. פג המועד
שנקבע כאמור על-ידי הממונה, והמחבר או המו"ל לא תיקנו את
המתבקש, ייסגר התיק.
 
 
ערעור  3.7
המבקש רשאי להגיב או לערער על החלטת הממונה בתוך 6
חודשים מתאריך שליחת החומר ממשרדנו.
 
א.   
הערעור יוגש לממונה בכתב, ויהיה מנומק.  ב.   
הממונה יחליט בנושא בתוך 90 יום, ועל החלטתו תחולנה
ההוראות ב-3.5 בשינויים המחויבים.
ג.   
 
ישיבת בירור  3.8
לא התקבל ערעור המבקש, רשאי המבקש לפנות לממונה ולבקשו
להזמינו לישיבה שבה תהיה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 
א.   
בישיבה כאמור יהיו נוכחים הממונה, המבקש וכל מי שכל אחד
מהם ימצא לנכון להזמינו.
 
ב.   
הממונה יודיע מהי החלטתו הסופית בתוך 7 ימים ממועד הישיבה.
על החלטה זו תחולנה ההוראות ב-3.5 בשינויים המחויבים.
ג.   
 
ערעור סופי  3.9
המבקש רשאי לערער על ההחלטה הסופית של הממונה בפני יושב
ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך בתוך 21 יום מיום
קבלתה.
 
א.   
יושב ראש המזכירות הפדגוגית רשאי להקים ועדת ערר קבועה או
למקרה מסוים.
 
ב.   
ועדת הערר תהיה בת שלושה חברים.  ג.   
ועדת הערר רשאית להחליט כל החלטה שמוסמך לה הממונה לפי
3.5 לעיל.
 
ד.   
יושב ראש המזכירות הפדגוגית יודיע בכתב על החלטת הוועדה
לממונה ולמבקש. החליטה הוועדה לקבל את הערר, ינפיק הממונה
את האישור למבקש.
 
ה.   
החלטת הוועדה היא סופית.
 
ו.   
3.10  סמכויות 
אין להנפיק אישור לספרי לימוד, אלא לפי הוראות אלה, דהיינו
על-ידי הממונה.
 
א.   
ההוראה ב-א לעיל לא תחול על ספרי לימוד לחינוך הדתי בלבד או
לחינוך הערבי בלבד, שיש לגביהם סמכות גם למנהל אגף החינוך
הדתי או לממונה על החינוך לערבים, לפי הצורך.
 
ב.   
3.11  תנאים לאישור 
הממונה רשאי לקבוע בטופס האישור של ספר הלימוד תנאים שיש
לקיימם אחרי נתינתו, לרבות -
 
א.   
התחייבות להימנע מפרסום מהדורה מחודשת או מהדורה
חדשה של ספר לימוד בתקופת תוקפו של האישור;
1)   
ציון בשער הספר כי הוא אושר על-ידי הממונה על אישור
ספרי לימוד, וכן ציון המועד של פקיעת האישור ומספרו
של האישור;
 
2)   
ציון שם היועץ/העורך המדעי, העורך הלשוני, העורך
הדידקטי והמעצב הגרפי בדף הקרדיט של הספר ושל
המדריך למורה.
 
3)   
הכנת תכנית לימודים חדשה מגבילה את האישור שניתן לספר לפי
תכנית הלימודים הישנה לשנה אחת מתאריך הפרסום של תכנית
הלימודים החדשה.
ב.   
 
3.12  ביטול אישור 
אם הממונה נוכח לדעת כי לא נתקיים או חדל להתקיים תנאי מן
התנאים שבמילוים הותנה האישור, הוא רשאי להתרות בבעל
האישור, ואם התנאי לא קוים תוך שלושה חודשים מיום
ההתראה, הממונה רשאי לבטל את האישור.
 
א.   
מי שרשיונו בוטל רשאי לערער על החלטת הממונה כאמור
ב-3.7-.3.9
 
ב.   
3.13  בקשה לחידוש אישור 
בעל אישור לספר לימוד רשאי להגיש בקשה לחידושו, והוראות נוהל זה
בדבר אישור לספר חדש תחולנה עליו בשינויים המחויבים.
 
 
3.14  פרסום ספרי הלימוד המאושרים 
הממונה יפרסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך את רשימת
ספרי הלימוד והמדריכים למורים שיש בעבורם אישור תקף לפי
הוראות אלה, לרבות תיקונים והשלמות.
 
א.   
תוקפו של אישור לפי הוראות אלה יחל מיום מתן האישור
במחלקה ויהיה בתוקף לחמש שנים.
 
ב.   
3.15  ספרי לימוד מאושרים נוספים שאינם נזקקים לאישור 
חוץ מן הספרים שפורסמו בחוזר המנכ"ל רואים את הספרים דלקמן
כספרי לימוד בלי שיהיה צורך בתהליך אישורם לפי נוהל זה:
 
 
תנ"ך (בתוספת הפירושים המסורתיים המקובלים או בלעדיהם),
סידורי תפילה, ש"ס וכו' - ליהודים
א.   
קוראן - למוסלמים  ב.   
תנ"ך והברית החדשה - לנוצרים  ג.   
ספרי לימוד שחוברו בידי מורים או צוותי מורים בעבור בית ספרם
בלבד, על-פי תכנית רשות או על-פי תכנית ייחודית ובתנאים
שאושרו על ידי המועצה הפדגוגית של בית-ספרם.
 
ד.   
4. הוראות כלליות
 
איסור הכתיבה בתוך ספר  4.1
חל איסור מוחלט לכתוב בתוך ספר לימוד. לפיכך אין לכלול בספר
לימוד משימות המחייבות כתיבה בתוכו.
 
א.   
מן האמור ב-א' לעיל פטורים -  ב.   
ספרי לימוד המיועדים לכיתות א' או ב'  1)   
ספרי לימוד המיועדים לחינוך המיוחד;  2)   
ספרי לימוד המיועדים לתלמידים שהם עולים חדשים  3)   
ספרי לימוד ללימוד שפה זרה המשמשים בשנת הלימודים
הראשונה ללימוד אותה שפה.
 
4)   
חוברות עבודה  4.2
מותר לכתוב בחוברת עבודה המיועדת לכך, בתנאי שנתקבל על כך
אישור מן הממונה.
 
א.   
ככלל, לא תותר יותר מחוברת עבודה אחת לספר לימוד.  ב.   
בשיטות לימוד ייחודיות שאין להן ספרי לימוד הממונה רשאי
לאשר הוצאה של יוצר מחוברת עבודה אחת בשנת לימודים אחת.
 
ג.   
ספרים המיועדים לחינוך הדתי  4.3
ספר לימוד המיועד לחינוך הממלכתי-דתי, לרבות החינוך הדתי
העל-יסודי, חייב לקבל אישור נוסף על האמור בנוהל זה גם על-ידי
מינהל החינוך הדתי.
 
 
ספרים המיועדים לחינוך הערבי והדרוזי  4.4
ספר לימוד המיועד לחינוך הערבי או הדרוזי חייב לקבל אישור נוסף על
האמור בנוהל זה גם על-ידי הממונה על החינוך לערבים או הממונה על
החינוך לדרוזים, לפי הצורך.
 
 
מהדורות ניסוי  4.5
ספר לימוד במהדורת ניסוי יותר בתנאים האלה:   
הניסוי יהיה מבוקר, רשמי ובפיקוח משרד החינוך.  א.   
יוקפד לרשום על הספר "לשימוש פנימי - לא למכירה".  ב.   
עם תום הניסוי יטופל האישור לספר כספר לימוד לפי הנהלים
בחוזר זה.
 
ג.   
5. מפרט טכני לספרי לימוד

נייר הפנים לא יעלה על נייר "קשת" שמשקלו 90 גרם או על נייר נטול
עץ שמשקלו 90 גרם או על נייר שווה ערך לניירות אלה.
5.1 
משקל נייר העטיפה בספרי לימוד לא יעלה על 220 גרם לספר שבו עד
220 עמודים ולא יעלה על 250 גרם לספר שבו מעל 220 עמודים.
למינציה לא תותר בחוברת עבודה.
5.2 
ככלל תותר הדפסת ספר בצבעים בהיקף שלא יעלה על 32% מכלל
העמודים. המו"ל/המחבר יהיה רשאי להוציא ספר בצבעים ובהיקף
שיעלה על 32%, ובלבד שמחיר הספר בצבעים מלאים לא יעלה על
מחיר הספר בהיקף של 32% צבע. יש להקפיד על עימוד יעיל ועל
ניצול מרבי של הנייר המודפס.
 
א.  5.3 
חוברות עבודה תודפסנה לכל היותר בשני צבעים. המשרד יאשר
חוברת עבודה שיש הכרח להוציאה ביותר משני צבעים בתנאי
שמחירה לצרכן יהיה כמחיר אותה חוברת בשני צבעים. בקשות
יש להפנות אל הממונה על אישור ספרי לימוד.
ב.   
יש להקפיד על תכנון העימוד, על גודל האות, על רוחב השורה, על
רווחים, על שוליים ועל פורמט שינצל את השטח המרבי של לוח הדפוס.
בחוברות עבודה יש להקפיד במיוחד על היקף עמודים חסכוני.
5.4 
הכריכה תהיה כריכה רכה בלבד, על פי התקן הישראלי מס' 1374
מבפרואר 1990.
5.5 
המשרד ממליץ לחלק את החזר ההשקעה החד-פעמית לתשתית הספר
(עריכה, הגהות, סידור, עיצוב גראפי, צילום) על פני חמש שנים.
5.6 
במסגרת התהליך של אישור ספרי הלימוד וחוברות העבודה ימציאו
המחבר או המו"ל למשרד גם מפרט טכני (סוגי נייר, הפרדת צבעים,
כריכה) ותחשיב מפורט למחיר לצרכן. המשרד יהיה רשאי לא לאשר
ספר לימוד או חוברת עבודה אם השתכנע שמחירם לצרכן גבוה מן
המקובל.
5.7 
ימשיך לחול הפיקוח על המחירים של ספרי הלימוד כפי שהיה נהוג עד
כה.
 
5.8 
6. השתתפות של נושא משרה בחיבור ספר לימוד

נושא משרה המבקש להשתתף בכתיבת ספר לימוד שאינו מטעם משרד
החינוך חייב לפנות בבקשה מיוחדת לקבלת היתר אל הממונה על אישור ספרי
לימוד לפני הגשת הספר לבדיקה.

7. תהליך אישור ניסיוני של ספרי לימוד

להלן תיאור מסלול נוסף לאישור ספרי לימוד. מסלול זה יהיה פתוח למו"לים
בעלי ניסיון בפיתוח ספרי לימוד ועזרי הוראה, שפיתחו במהלך 3 השנים
האחרונות לפחות 10 כותרים(1), והללו אושרו על ידי הגף לאישור ספרי
לימוד. מסלול זה יופעל על בסיס ניסיוני ויוערך מחדש לאחר שנה. אף
שהמסלול פתוח לכל המו"לים המתאימים, מובא לתשומת לבם שאם יידרשו
תיקונים בתום השנה ייתכן שיהיה צורך להדפיס את הספרים מחדש על
חשבון המו"לים.
על המשתתפים במסלול זה לעמוד בדרישות האלה:


(1) לענין זה כותר הוא ספר לימוד + מדריך למורה או ספר + חוברת עבודה + מדריך
למורה.

המו"ל ידווח על גבי טופס שיוכן על ידי הגף לאישור ספרי לימוד על
כוונתו להוציא לאור את הכותר המסוים. בטופס זה יצוינו הפרטים
האלה: שם הספר (שם זמני), ראשי הפרקים שלו, הניסוי המתוכנן
בכיתות (מספר הכיתות, דרגת הגיל וכו').
7.1 
טופס זה יועבר לגף לאישור ספרי לימוד כ-15 חודשים לפני
מועד פרסומו המשוער של הכותר.
7.2 
תוכנו של הספר יתאים לתכנית הלימודים שבתוקף. הוא יכלול את כל
תכנית החובה ולפחות מחצית מחומר הבחירה/הרשות שבתכנית.
7.3 
הספר יהיה מעודכן בתכניו וערוך על ידי איש מדע בר סמכא שיאשרו
בכתב.
7.4 
בספר יהיה ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של בני שני המינים בתכנים,
בגרפיקה ובלשון.
7.5 
בספר לא תהיה פגיעה במיעוטים או בקבוצה או בעדה או בתרבות
כלשהי. הספר יותאם בתכנים, בגרפיקה ובלשון לכל אוכלוסיות היעד
שתכנית הלימודים מיועדת להן.
7.6 
הספר לא יכלול בצורה כלשהי פרסומת מסחרית, מפלגתית או פוליטית.
7.7 
צורתו תהיה נאה ומכובדת.
7.8 
כל ספר ילווה במדריך למורה.
7.9 
שם היועץ/העורך המדעי, העורך הלשוני, העורך הדידקטי והמעצב
הגרפי יצוינו בדף הקרדיט של הספר ושל המדריך למורה.
7.10
למדריך למורה יצרף המו"ל בסופו טופס הערכה המיועד למורים.
הטופס יסופק למו"ל על ידי הגף לאישור ספרי לימוד. טופס זה ישמש
את הגף לקבלת משוב על החומר לתלמיד ולמורה.
7.11
הגף לאישור ספרי לימוד יעבד את המשוב, ואם יימצא צורך להכניס
תיקונים, תועבר הדרישה בצורה מפורטת למו"ל, והוא יחויב להכניס דף
תיקונים להדפסה הסמוכה למועד הגעת הבקשה אליו. צירוף דף
התיקונים לא ייחשב כמהדורה חדשה. הכנסת התיקונים לגוף
הספר תתבצע רק במהדורה החדשה שכל מו"ל חייב להגיש לאישור
מחודש לקראת תום 5 שנים מיום פרסום הספר.
7.12
ספר לימוד יכול להופיע בכרך אחד או בכמה כרכים, ובלבד שיתקיימו
התנאים האלה:
 
7.13
 
הספר או חלקיו יכסו את כל תכנית הלימודים באותו מקצוע לשנת
לימודים אחת ויוגשו ביחד לגף לאישור ספרי לימוד. למרות
האמור לעיל אפשר יהיה להגיש לאישור חומר לימוד לחטיבה
העליונה העוסק באחד מנושאי הלימוד שבתכנית (חומר חובה או
חומר בחירה) גם כשהיקפו 30 או 45 שעות שבועיות.
 
   
מחיר הספר או חלקיו לא יעלה על המחיר המרבי שיפורסם בחוזר
המנכ"ל על ידי משרד החינוך.
 
   
תלמידים יוכלו לרכוש כל כרך בנפרד, ומחירו יהיה יחסית לחומר
השלם.
   
לקראת הדפסת הספר יעביר המו"ל לגף לאישור ספרי לימוד
את האישורים של היועץ/המדריך המדעי, העורך הלשוני
והעורך הדידקטי, ובכפיפות לכך יקבל המו"ל את מספר
האישור של הכותר.
7.14
על גבי הכותר יציין המו"ל באופן ברור כי הספר אושר על ידי משרד
החינוך, כדלקמן:
"באישור משרד החינוך מספר ___________________
הספר מאושר עד לתאריך ___________________ (5 שנים מיום הוצאתו לאור)"
7.15
 
הספר או חלקיו והמדריך למורה יוגשו לגף לאישור ספרי לימוד ביחד,
לשם אישור פרסומם בחוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים.
7.16
מו"ל שלא יעמוד בדרישות המפורטות לעיל תישלל ממנו
האפשרות להשתתף במסלול הניסיוני.

7.17
המו"ל מתחייב שלא להוציא מהדורה חדשה לפני תום חמש שנים מיום
פרסום הספר בחוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים, אלא אם נדרש
לכך על ידי הממונה על הגף לאישור ספרי לימוד. הבקשה לאישור
מחודש תוגש 15 חודשים לפני תום תוקפו של האישור. אם לא ייעשה כך
יוצא הספר מרשימת ספרי הלימוד המאושרים באורח אוטומטי.
7.18
 
הגף לאישור ספרי לימוד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר למו"ל
השתתפות במסלול הניסוי בכפיפות להנמקות.
 
7.19
 
8. לוח זמנים

חוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים יפורסם בחודשים מרס או
אפריל של כל שנה על ידי הגף לאישור ספרי לימוד.
8.1 
בחודש יוני של כל שנה תפורסם בחוזר המנכ"ל רשימת ההשלמות
והתיקונים לחוזר ספרי הלימוד המאושרים.
8.2 

בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על אישור ספרי לימוד,
מר בנימין לוי, טל' 02‎-5603004.


9. נספח טופס בקשה לאישור ספרי כספר לימוד*
מס' האישור ________
התאריך ___________
 
 
לכבוד
הממונה על אישור ספרי לימוד
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים

אנו מבקשים את אישורכם/ אישורכם המחודש** על הספר ______________
מאת ____________ במהדורה ____________ שנת הדפסה ____________
במקצוע ___________________________________________________
לביה"ס: היסודי/העל-יסודי: חט"ב/חט"ע**
כספר לימוד לתלמידים בכיתה (בכיתות) ____________________________
בבי"ס ממ'/ממ"ד/אחר:** _______________________________________
במגמה עיונית/טכנולוגית/ חינוך מיוחד/חינוך מבוגרים/אחרת** ___________
על פי התנאים לאישור ספר כספר לימוד, הן באישור ראשון והן באישור
מחודש, אנו מצרפים להלן:
שלושה עותקים של כתב היד (לפני ההדפסה המסחרית) של הספר
לתלמיד ושל המדריך למורה לבדיקה ראשונה ו/או מחודשת**
1. 
המחאה ע"ס __________ לפקודת משרד החינוך, ירושלים (ע"פ התחשיב
של מספר גליונות הדפוס כפול התעריף לג"ד שיהיה בתוקף)
2. 
אישור ממדען, עורך הספר
3. 
אישור מעורך הלשון
4. 
אישור על עריכה גרפית ועל עיצוב הספר
5. 
אישור על עריכה פדגוגית
6. 
דפי עבודה או חוברת עבודה לתלמיד (אם קיימים), בשלושה עותקים.
7. 
שם המו"ל: ____________________ הכתובת: ______________________
_____________________________ מס' הטלפון: ___________________
_____________

*   האישור ניתן ל-5 שנים, בתנאי שלא יחול שינוי מהותי בתכנית הלימודים או בתוכן
    המקצוע. מצב חדש, המחייב שינויים, יחייב בהוצאת מהדורה חדשה של הספר ובהגשת בקשת
    אישור מחודשת לגף לאישור ספרי לימוד.
** נא למחוק את המיותר.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/5(ב), כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003