7. תהליך אישור ניסיוני של ספרי לימוד
להלן תיאור מסלול נוסף לאישור ספרי לימוד. מסלול זה יהיה פתוח למו"לים
בעלי ניסיון בפיתוח ספרי לימוד ועזרי הוראה, שפיתחו במהלך 3 השנים
האחרונות לפחות 10 כותרים(1), והללו אושרו על ידי הגף לאישור ספרי
לימוד. מסלול זה יופעל על בסיס ניסיוני ויוערך מחדש לאחר שנה. אף
שהמסלול פתוח לכל המו"לים המתאימים, מובא לתשומת לבם שאם יידרשו
תיקונים בתום השנה ייתכן שיהיה צורך להדפיס את הספרים מחדש על
חשבון המו"לים.
על המשתתפים במסלול זה לעמוד בדרישות האלה:
המו"ל ידווח על גבי טופס שיוכן על ידי הגף לאישור ספרי לימוד על
כוונתו להוציא לאור את הכותר המסוים. בטופס זה יצוינו הפרטים
האלה: שם הספר (שם זמני), ראשי הפרקים שלו, הניסוי המתוכנן
בכיתות (מספר הכיתות, דרגת הגיל וכו').
 
7.1 
טופס זה יועבר לגף לאישור ספרי לימוד כ-15 חודשים לפני
מועד פרסומו המשוער של הכותר.
 
7.2 
תוכנו של הספר יתאים לתכנית הלימודים שבתוקף. הוא יכלול את כל
תכנית החובה ולפחות מחצית מחומר הבחירה/הרשות שבתכנית.
 
7.3 
הספר יהיה מעודכן בתכניו וערוך על ידי איש מדע בר סמכא שיאשרו
בכתב.
 
7.4 
בספר יהיה ייצוג נאות ולא סטריאוטיפי של בני שני המינים בתכנים,
בגרפיקה ובלשון.
 
7.5 
בספר לא תהיה פגיעה במיעוטים או בקבוצה או בעדה או בתרבות
כלשהי. הספר יותאם בתכנים, בגרפיקה ובלשון לכל אוכלוסיות היעד
שתכנית הלימודים מיועדת להן.
 
7.6 
הספר לא יכלול בצורה כלשהי פרסומת מסחרית, מפלגתית או פוליטית.
 
7.7 
צורתו תהיה נאה ומכובדת.
 
7.8 
כל ספר ילווה במדריך למורה.
 
7.9 
שם היועץ/העורך המדעי, העורך הלשוני, העורך הדידקטי והמעצב
הגרפי יצוינו בדף הקרדיט של הספר ושל המדריך למורה.
 
7.10
 
למדריך למורה יצרף המו"ל בסופו טופס הערכה המיועד למורים.
הטופס יסופק למו"ל על ידי הגף לאישור ספרי לימוד. טופס זה ישמש
את הגף לקבלת משוב על החומר לתלמיד ולמורה.
 
7.11
 
הגף לאישור ספרי לימוד יעבד את המשוב, ואם יימצא צורך להכניס
תיקונים, תועבר הדרישה בצורה מפורטת למו"ל, והוא יחויב להכניס דף
תיקונים להדפסה הסמוכה למועד הגעת הבקשה אליו. צירוף דף
התיקונים לא ייחשב כמהדורה חדשה. הכנסת התיקונים לגוף
הספר תתבצע רק במהדורה החדשה שכל מו"ל חייב להגיש לאישור
מחודש לקראת תום 5 שנים מיום פרסום הספר.
 
7.12
 
ספר לימוד יכול להופיע בכרך אחד או בכמה כרכים, ובלבד שיתקיימו
התנאים האלה:  
7.13
 
הספר או חלקיו יכסו את כל תכנית הלימודים באותו מקצוע לשנת
לימודים אחת ויוגשו ביחד לגף לאישור ספרי לימוד. למרות
האמור לעיל אפשר יהיה להגיש לאישור חומר לימוד לחטיבה
העליונה העוסק באחד מנושאי הלימוד שבתכנית (חומר חובה או
חומר בחירה) גם כשהיקפו 30 או 45 שעות שבועיות.
 
   
מחיר הספר או חלקיו לא יעלה על המחיר המרבי שיפורסם בחוזר
המנכ"ל על ידי משרד החינוך.
 
   
תלמידים יוכלו לרכוש כל כרך בנפרד, ומחירו יהיה יחסית לחומר
השלם.
 
   
לקראת הדפסת הספר יעביר המו"ל לגף לאישור ספרי לימוד
את האישורים של היועץ/המדריך המדעי, העורך הלשוני
והעורך הדידקטי, ובכפיפות לכך יקבל המו"ל את מספר
האישור של הכותר.
 
7.14
 
על גבי הכותר יציין המו"ל באופן ברור כי הספר אושר על ידי משרד
החינוך, כדלקמן:
"באישור משרד החינוך מספר _________
הספר מאושר עד לתאריך__________ (5 שנים מיום הוצאתו לאור)"
 
7.15
 
הספר או חלקיו והמדריך למורה יוגשו לגף לאישור ספרי לימוד ביחד,
לשם אישור פרסומם בחוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים.
 
7.16
 
מו"ל שלא יעמוד בדרישות המפורטות לעיל תישלל ממנו
האפשרות להשתתף במסלול הניסיוני.

 
7.17
 
המו"ל מתחייב שלא להוציא מהדורה חדשה לפני תום חמש שנים מיום
פרסום הספר בחוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים, אלא אם נדרש
לכך על ידי הממונה על הגף
 
7.18
 
לאישור ספרי לימוד. הבקשה לאישור מחודש תוגש 15 חודשים לפני
תום תוקפו של האישור. אם לא ייעשה כך יוצא הספר מרשימת ספרי
הלימוד המאושרים באורח אוטומטי.
 
 
הגף לאישור ספרי לימוד שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר למו"ל
השתתפות במסלול הניסוי בכפיפות להנמקות.
 
7.19
 
8. לוח זמנים
חוזר רשימת ספרי הלימוד המאושרים יפורסם בחודשים מרס או
אפריל של כל שנה על ידי הגף לאישור ספרי לימוד.
 
8.1 
בחודש יוני של כל שנה תפורסם בחוזר המנכ"ל רשימת ההשלמות
והתיקונים לחוזר ספרי הלימוד המאושרים.
 
8.2 


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על אישור ספרי לימוד,
מר בנימין לוי, טל' 02‎-5603004.


9. נספח טופס בקשה לאישור ספרי כספר לימוד*
 
מס' האישור __________
התאריך ___________
 
 
לכבוד
הממונה על אישור ספרי לימוד
משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם, ירושלים
אנו מבקשים את אישורכם/ אישורכם המחודש** על הספר__________
מאת________ במהדורה________ שנת הדפסה________
במקצוע______________________
לביה"ס: היסודי/העל-יסודי: חט"ב/חט"ע**
כספר לימוד לתלמידים בכיתה (בכיתות)____________
בבי"ס ממ'/ממ"ד/אחר:**____________
במגמה עיונית/טכנולוגית/ חינוך מיוחד/חינוך מבוגרים/אחרת**______
____________________
על פי התנאים לאישור ספר כספר לימוד, הן באישור ראשון והן באישור
מחודש, אנו מצרפים להלן:
שלושה עותקים של כתב היד (לפני ההדפסה המסחרית) של הספר
לתלמיד ושל המדריך למורה לבדיקה ראשונה ו/או מחודשת**
 
1. 
המחאה ע"ס ________לפקודת משרד החינוך, ירושלים (ע"פ התחשיב של מספר
גליונות הדפוס כפול התעריף לג"ד שיהיה בתוקף)
 
2. 
אישור ממדען, עורך הספר
 
3. 
אישור מעורך הלשון
 
4. 
אישור על עריכה גרפית ועל עיצוב הספר
 
5. 
אישור על עריכה פדגוגית
 
6. 
דפי עבודה או חוברת עבודה לתלמיד (אם קיימים), בשלושה עותקים.
 
7. 
שם המו"ל:_____________ הכתובת:_____________
__________________________
מס' הטלפון:_____________

* האישור ניתן ל-5 שנים, בתנאי שלא יחול שינוי מהותי בתכנית הלימודים או בתוכן
המקצוע. מצב חדש, המחייב שינויים, יחייב בהוצאת מהדורה חדשה של הספר ובהגשת בקשת
אישור מחודשת לגף לאישור ספרי לימוד.
** נא למחוק את המיותר.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/5(ב), כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003