ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח של מוסדות
חינוך מתקציב הפיתוח לשנת 2004 - בנייה חדשה וחידוש
והתאמה של מבנים קיימים
3.2‎-1
מנהלי מינהלי/אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הסבורים שקיים
בהן צורך בבינוי או בחידוש ובהתאמה של מבנים של מוסדות חינוך ידאגו
להגשת רשימה כוללת של צורכי הפיתוח עד סוף חודש מרס 2003. ברשימה
תפורטנה כל הבקשות לחידוש ולהתאמה של מבנים, להרחבת מוסדות חינוך
קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מתחזית התלמידים
ומההחלטות שהתקבלו במסגרת התכנון של מערכת החינוך ברשות.
לגבי בנייה יש לכלול ברשימה גם בקשות שהוגשו בעבר ושטרם
תוקצבו, גם אם הצורך בהם הוכר. לגבי חידוש מבנים יש להגיש רק
בקשות הנוגעות לשינויים ולתוספות בתכנית הרב-שנתית המצטברת
.
הנוהל להגשת הבקשות והטפסים שבהם יש לפרט את הבקשות מופיעים
בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), סעיף 3.2‎-5, וכן באינטרנט. כתובת מינהל
הפיתוח באתר האינטרנט של משרדנו:
http://www.education.gov.il/development. יש להקפיד למלא את כל
הפרטים בטופסי הבקשות.
לנוהל התווסף השנה סעיף המתייחס למקרים שבהם קיים פער בין המצאי
הפיזי המופיע בפרוגרמה לבין זה המדווח על ידי האדריכל המתכנן את
ההרחבה של בית הספר. במקרים אלה הפרוגרמה תתבטל, ועל הרשות יהיה
לפנות למתכנן באגף למיפוי ולתכנון להוצאת פרוגרמה מעודכנת, לאחר
שתמציא מידע עדכני על המצאי הפיזי הקיים על פי הנהלים.
כמו כן התווסף לטופס הקרקע סעיף המתייחס להבטחת שטחי החנייה
הדרושים למוסדות החינוך על פי התקן.
טופס הקרקע העדכני ליום 10.10.2002 נמצא אף הוא באתר האינטרנט של
מינהל הפיתוח.


למידע נוסף אפשר לפנות אל האגף למיפוי ולתכנון במינהל הפיתוח,
טל' 02‎-5603382/3
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003