ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך, 2003
- נוהל ההפעלה, המימון והביצוע
3.2‎-2
הגף לעיצוב חזות מבני חינוך פועל במגמה לפתח וליישם מדיניות בתחום
עיצוב המבנה החינוכי וחזותו ועיצוב הסביבה הלימודית תוך שימת לב
להיבטים אסתטיים.
במסגרת זו הגף מסייע בייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים לעיצוב הסביבה
הלימודית המורחבת (כולל חצר בית-הספר), בשיפור חזות המבנה הן
בתהליכי חידוש מבנים והן במבנים החדשים, בפיתוח המודעות האסתטית
ובשילוב עבודות אמנות ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב בית-הספר.
בתכנית העבודה לשנת 2003 מתוכננת התערבות עיצובית ואמנותית במבני
חינוך ותמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות ולפיתוח חצרות לימודיות.
אפשר להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור מבני חינוך לשנת
2003 באמצעות הרשות המקומית
בלבד ועל פי הנחיות הנוהל להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט, עד כ"ו באדר א'
התשס"ג (28.2.203), ולא יאוחר מכך.


את הנוהל ואת הטפסים להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט אפשר
לקבל
בפנייה לפקס' 02‎-5603462, או בדואר, לפי הכתובת הזו: הגף
לעיצוב חזות מבני חינוך, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים
91911. אפשר גם למצוא אותם באתר האינטרנט של הגף:
www.education.gov.il/development . לפרטים נוספים אפשר
להתקשר לטל' 02‎-5602117/8, דוא"ל
zviaor@education.gov.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003