בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בחינוך גופני - קיץ התשס"ג 4.3‎-5
החל משנת התשס"ג ייבחנו כל תלמידי המגמה לחינוך גופני בבחינות
הבגרות על-פי תכנית הלימודים החדשה, שנכנסה בשנת התש"ס.
 
1. 
להלן מבנה בחינות הבגרות ב-3 וב-5 י"ל על-פי תכנית הלימודים
החדשה:  
2. 
הבחינה ב-3 י"ל - בכתב ומעשית - עומדת בפני עצמה
וניתנת להשלמה לרמת 5 י"ל.
משך הבחינה:
שעתיים וחצי.
מבנה השאלון: בשאלון זה שני פרקים:
פרק ראשון: פרקים נבחרים בתורת החינוך הגופני ובתולדותיו
פרק שני: חינוך לבריאות, תהליכים ביולוגיים, תהליכים
ביוכימיים ותורת הכושר הגופני.
הבחינה תיערך בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
2.1   
הבחינה בי"ל אחת - בכתב - תהיה השלמה לרמת 5 י"ל
בלבד
.
משך הבחינה: שעה וחצי.
בשאלון זה יש שתי אפשרויות לבחירה:
אפשרות א': לימוד הנושא "היבטים פיזיולוגיים, קינסיולוגיים
ובריאותיים בחינוך גופני"
אפשרות ב': לימוד הנושא "היבטים פסיכולוגיים וחברתיים
בחינוך גופני".
הבחינה תיערך בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
2.2   
הבחינה בי"ל אחת - מעשית - תהיה השלמה לרמת 5 י"ל
בלבד, על-פי אחת משלוש אפשרויות הבחירה המופיעות
בתכנית הלימודים:
קורס "מדריכים" או קורס מעשי מתקדם +
קורס "שופטים" או קורס מעשי מתקדם + ארגון מפעלים.
הבחינה תיערך בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
2.3   
הציון הסופי במקצוע חינוך גופני, 5 י"ל, ייקבע על ידי צירוף השאלונים
1, 2 ו-3. שאלון 3 י"ל יהיה 60% מן הציון הסופי.
 
3. 
סמלי השאלונים הם:
השאלון ב-3 י"ל: 041301
השאלון בי"ל אחת בכתב: 041101
השאלון בי"ל אחת מעשית: 041102
השאלון ב-5 י"ל (שהוא צירוף של 3 השאלונים שהוזכרו לעיל):
041500.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003