בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בפיזיקה - פרק בחירה חדש 4.3‎-6
בבחינת הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 י"ל יתווסף החל מהשנה (התשס"ג)
לשאלון
"פרקי בחירה" (סמל שאלון 917551) פרק הבחירה "מערכות ייחוס". את
תכנית הלימודים
לפרק זה אפשר לראות (ולהוריד) מאתר המורים לפיזיקה שכתובתו
http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/. כמו כן יוכלו בתי ספר לקבלה על פי
בקשה שתופנה לפיקוח על הוראת הפיזיקה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר מיכאל סבין, מ"מ המפמ"ר
לפיזיקה,
טל' 02‎-5603473, פקס' 02‎-5603596.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003