בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
נוהל חדש לדיווח על ציוני גיאוטופים בלימודי ארץ-ישראל 4.3‎-7
החל מקיץ התשס"ג יש לצרף לטופס 9540 של שאלון 012101 (הגיאוטופ)
טופס חדש, שבו ירוכזו כל שמות התלמידים ונושאי עבודותיהם. את שני
הטפסים הממולאים יש לשלוח אל המפמ"ר ללימודי ארץ-ישראל,
ד"ר מיכאל גרינצויג, האגף לפיתוח תכניות לימודים, רח' פארן 7,
ירושלים, עד 10 ביוני בכל שנה.
אין לשלוח טפסים אלה למחלקת
הבחינות. המפמ"ר יבדוק אם הגיאוטופים אכן אושרו, ורק אז יעביר את
הציונים למחלקת הבחינות. ציוניהם של גיאוטופים שלא אושרו לא יועברו
ולא ייקלטו במחלקת הבחינות.
את הטפסים אפשר לקבל מהמפמ"ר ללימודי ארץ ישראל, על פי הכתובת
שצוינה לעיל.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל גרינצויג, המפמ"ר ללימודי
ארץ-ישראל,
טל' 02‎-5601091 ו-056‎-282070.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/5, כ"ז טבת תשס"ג, 1 בינואר 2003