ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
המסמכים שיש להציג במעבר של תלמיד מרשות חינוך
אחת לרשות חינוך אחרת
3.10‎-10

 
2 בפברואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


על הוריו של תלמיד העובר מרשות חינוך אחת לרשות חינוך אחרת עקב מעבר
דירה לגשת למחלקת החינוך של הרשות הקולטת ולהציג את המסמכים
האלה:
תעודת זהות של ההורה, כולל ספח לתעודת הזהות שבו מצוינים שם
הילד, מספר הזהות שלו והכתובת
 
1. 
תעודת הסיום של השנה הקודמת או של השליש הקודם (האחרונה מבין
השתיים).
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003