ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תיקון לסעיף 3.11‎-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א),
בנושא תשלומי הורים
3.11‎-10

 
בפברואר 2003
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר א)3/גסשת)
סעיף 3.11‎-9
 
  מטרת הפרסום  


בגלל תיקון בנושא "סל תרבות" שברצוננו להכניס לסעיף קטן 4.6 של סעיף
3.11‎-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) אנו מפרסמים שוב את עמ' 9 ו-10 של
הסעיף ומבקשים להחליפם בדפים הישנים.

משרד החינוך מאשר לגבות מההורים, עם שאר תשלומי הרשות, דמי
חבר לוועד ההורים המוסדי ולוועד ההורים הארצי. הסכומים שייגבו
יועברו על ידי הרשויות הגובות לוועדי ההורים היישוביים ולארגון
ההורים הארצי.
העלות המרבית של דמי חבר לארגוני ההורים מפורסמת בחוזר המנכ"ל
"הודעות ומידע".
 
 
 
"סל תרבות"
מומלץ כי מוסדות החינוך לסוגיהם - גני ילדים (חובה), בתי ספר
יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות - יקיימו פעילויות תרבות
ובכללן הצגות תיאטרון, קונצרטים, ביקורים במוזיאונים, פגישות עם
סופרים ועם אנשי רוח, הרצאות וכיו"ב. הפעילויות השונות תתקיימנה
בבית הספר או מחוצה לו.
 
4.6
המחירים המרביים לפעילויות כוללים הוצאות נלוות בפועל של הסעות
התלמידים ושל מלווים מבוגרים, במידת הצורך. התחשיב של הוצאות
אלו ייעשה בהתאם להוצאות בפועל, לפי פירוט העלויות והצגת קבלות
כנדרש.
יש לזכור שבאותם היישובים שפועל בהם "סל תרבות ארצי" של החברה
למתנ"סים ומשרד החינוך הפעילות מסובסדת והמחירים בפועל עבורה
נמוכים יותר, בהתאם לגובה הסבסוד. הנהלת בית הספר, בשיתוף
המורים, יחליטו על הרכב התכנית ועל היקפה.
רשימת העלויות המומלצות והמרביות ל"סל תרבות" לשנה מתפרסמת
בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
 
 
מועצת ההורים והנהלת בית הספר תחלטנה במשותף על מספר
הפעילויות בשנה, בתנאי שמחירן יותאם יחסית למחירים
שיפורסמו.
אפשר לקיים את הפעילויות של "סל תרבות" במהלך יום הלימודים או
בשעות אחר הצהריים. ביישובים שמופעל בהם "סל תרבות" ארצי של
החברה למתנ"סים ומשרד החינוך בשיתוף עם הרשויות המקומיות
יאפשר סבסוד הפעולה על ידי משרד החינוך את הפעלתה במחירים
מוזלים.
 
 
 
מסיבות
מוסדות החינוך יקפידו על חיסכון מרבי ועל מניעת הוצאות מיותרות.
להלן דוגמה לחיסכון בהוצאות על מסיבות ועל חגיגות:  
4.7
יש לקיים מסיבות, חגיגות וטקסים בבתי-ספר בצורה צנועה
וחסכונית, ויש להימנע מכל פעולה המחייבת הוצאות מיותרות, אם
של בית-הספר ואם של ההורים.
 
א.   
אין להזמין מבחוץ במאים, אמרגנים, שחקנים או אנשי מקצוע
אחרים לארגן את מופעי בית-הספר וגן-הילדים, ויש להסתפק בכוחות
פנימיים, כגון מורים, מדריכים, תלמידים והורים מתנדבים.  
ב.   
אין לקיים מסיבות וחגיגות באולמות שיש לשלם עבור השימוש בהם.
אירועים מיוחדים, שאי אפשר לקיימם בבית-הספר (בשל העדר אולם
או חצר מתאימה), יש לבדוק את האפשרות לקיימם באולמות של
הרשות המקומית.
 
ג.   
אין לדרוש מהתלמידים לרכוש תלבושת מיוחדת לצורך הופעה.  ד.   
יש להימנע לחלוטין מכל הוצאה הנובעת מטעמי יוקרה וראוותנות.  ה.   
מוסדות החינוך לסוגיהם - גני ילדים (חובה), בתי ספר יסודיים, חטיבות
ביניים, חטיבות עליונות - יקיימו מסיבות רק בסיום שלב לימודים (סיום
גן חובה, סיום ביה"ס היסודי, מעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה
וסיום החטיבה העליונה).
 
 
המחירים המומלצים והמחירים המרביים למסיבות סיום מפורסמים
בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
 
 
מסיבות כיתתיות
מותר לקיים עד 3 מסיבות כיתתיות ולגבות תשלום עבורן. התשלום יהיה
כפי שפורסם בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
 
 
5. רכישת שירותים מרצון
נוסף לשירותים שפורטו לעיל יש עוד שירותים המוצעים על ידי בית
הספר, בדרך כלל כדי לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת, או שהם
ניתנים לנוחיות ההורים. השירות או המצרך והתשלום עבורם הם
במסגרת "קונה מרצון ומוכר מרצון". גבייה לשירותים אלה חייבת
לקבל את אישור כל הורי התלמידים המקבלים את השירות
ואת אישורו של מפקח בית הספר.
בשום מקרה אין לחייב תלמידים
להזדקק לשירותים אלה ולחייב את ההורים ברכישתם. שיעור ההוצאה
הכולל ייקבע בתיאום עם ועד ההורים המוסדי, ורצוי שייקבע כבר
בתחילת שנת הלימודים, לאחר שההורים יביעו את הסכמתם לרכישת
השירות.
אפשר לקיים שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. אם יופעל
השירות במהלך יום הלימודים, ישותפו בו כל התלמידים, ובכלל זה מי
שלא שילמו עבורו.
להלן דוגמאות לרכישת שירותים מרצון:
 
 
חוגים ובתי תלמיד  -   
ריתמוזיקה (אם היא איננה תכנית לימודים נוספת)
 
-   

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003