ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות של מבני
חינוך
3.2‎-9
 
 2 בפברואר 2003   תאריך תחולה 
 חדש   מטרת הפרסום  
 
רקע
 
1.
הגף לעיצוב חזות מבני חינוך פועל במגמה לפתח וליישם מדיניות בתחום
עיצוב המבנה החינוכי וחזותו ועיצוב הסביבה הלימודית תוך שימת לב
להיבטים אסתטיים.
במסגרת זו הגף מסייע בתמיכה תקציבית ובייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים
לעיצוב הסביבה הלימודית המורחבת (כולל חצר בית-הספר), בשיפור חזות
המבנה הן בתהליכי חידוש מבנים והן במבנים החדשים, בפיתוח המודעות
האסתטית ובשילוב עבודות אמנות ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב
בית-הספר.
 
מטרת הנוהל
 
2.
לתאר את הקריטריונים לבחירת הפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות
מבני חינוך ולשילוב יצירות אמנות, את שיטת הבחירה, את דרך
ההגשה של הבקשות ואת אופן המימון והביצוע.
 
2.1
 
 
לתת מידע אודות התהליך, החל מהגשת הבקשות על-ידי הרשויות
המקומיות ל"ועדה לשילוב עבודות אמנות במבני חינוך"
ול"ועדת עיצוב חזות וחצרות לימודיות" ועד לדיווח של הרשות
המקומית על השלמת העבודה לגף לעיצוב חזות מבני חינוך.
 
2.2
 
 
 
סוגי הפרויקטים
 
3.
 
תמיכת הגף לעיצוב חזות מבני חינוך תינתן לפרויקטים לעיצוב
ולשיפור החזות של מבני חינוך ולשילוב יצירות אמנות בהם. מבני
חינוך לעניין זה הם מבנים מגן ילדים ועד החטיבה העליונה (כולל).
 
3.1
 
 
התמיכה תינתן לפרויקטים כדלקמן:  3.2
 
 
פרויקט לפיתוח חצר המבנה החינוכי, כולל גן ילדים, כחצר
לימודית המשמשת להרחבת מרחב הלמידה בתחומי דעת שונים,
כגון מדעים, אמנויות, הומניסטיקה, ארכיאולוגיה וכו', פרויקט
שיהיה מקושר לערכי בית-הספר, לתכנית הלימודים שלו
ולעשייתו הפדגוגית ויהיה בעל ערך אסתטי
 
 3.2.1  
עבודת אמנות ישראלית מקורית במבני החינוך ובסביבתם,
בהתאם לקריטריונים שיפורטו
 
 3.2.2  
פרויקט לשיפור ולעיצוב החזות - פרויקט אדריכלי, עיצובי, בעל
אופי ייחודי, המביא לשיפור ולשינוי מהותי בחזות המבנה
החינוכי כגון עיצוב ותכנון מחדש של חזית בית-הספר, של כניסה
ומבואה ייחודית לו, של מרחב או של חלל מסוים כגון "חדר
מורשת", "מיני מוזיאון", גלריה, "מקום" או סביבה ייחודית
המתקשרים לעשייה החינוכית ולפעילות הפדגוגית של בית-הספר
 3.2.3  
פרויקטים הקשורים בשימור, בשחזור ובשילוב של עתיקות
בבית-הספר ובסביבתו (בסיוע רשות העתיקות).
 
 3.2.4  
בקשות תמיכה לפרויקטים המתוארים ב-3.2.1, 3.2.3 ו-3.2.4
תידונה לפני ה"ועדה לפרויקטים לעיצוב חזות וחצרות
לימודיות", כפי שיפורט בהמשך.
 
3.3
 
 
בקשות לתמיכה בפרויקט המתואר ב-3.2.2 תידונה לפני ה"ועדה
לשילוב עבודות אמנות במבני חינוך".
 
3.4
 
 
 
הבהרות
 
4.
הוועדות לא תדונה בבקשות לקבלת תמיכה למתקנים שימושיים, כגון
ריהוט ואבזור ומתקני חצר מקובלים המיוצרים בסדרות גדולות. כמו
כן לא תינתן תמיכה לסיוד, לצביעה, לרכישת ריהוט וציוד ולפיתוח
שטח.
 
4.1
 
 
הוועדות לא תדונה בבקשות תמיכה לפרויקטים המתוכננים
במכללות.
 
4.2
 
 
לפרויקטים של שיפור חזות חצר לימודית תהיה תמיכת הגף עד
200,000 ש"ח לבית-הספר, ובתנאי שסכום זה יהיה לפחות 50%
מסכום ההשתתפות של הרשות המקומית.
לחצר לימודית בגן ילדים תהיה תמיכת הגף עד 100,000 ש"ח.
   
4.3
 
 
 
לפרויקטים של עבודות אמנות תנוע תמיכת הגף בין 50%
ל-70% במגמה להביא לביצוען של עבודות ברמה גבוהה, והיא
מותנית בהשתתפות הרשות ב-25%‎-50% מהעלות הכוללת של
העבודה ושל העבודות הנלוות. במסגרת זו לא יאושר פיתוח שטח
מלבד סביבתה הקרובה של עבודת האמנות. גובה ההשתתפות של
הגף יהיה בהתאם להחלטות הוועדה לשילוב עבודות אמנות.  
4.4
 
 
באזורים שהוכרזו על-ידי הממשלה כאזורי טיפול נקודתי תהיה
השתתפות הרשות בשיעור 20%, לעבודות אמנות בלבד.
 
4.5
 
 
הוועדה תאשר כמה עבודות לרשות בשנה תקציבית, כדלקמן:  4.6
 
 
בשלוש הערים הגדולות תאושרנה עד 3 עבודות לרשות (2
עבודות אמנות ועבודה אחת של שיפור חזות/חצר לימודית).
 
-   
במועצות אזוריות ובערים אחרות תאושרנה עד 2 עבודות לרשות
(עבודת אמנות אחת ועבודה אחת של שיפור חזות/חצר לימודית).
-   
במועצות מקומיות לא תאושר יותר מעבודה אחת למועצה
(עבודת אמנות או שיפור חזות/חצר לימודית).
 
-   
אין להגיש בקשה לגבי בית-ספר שתוקצב בשנה קודמת.
 
4.7
 
 
 
פעולות הכנה של הרשות המקומית
 
5.
להלן הפעולות המכינות שעל הרשות לבצע לפני הפנייה לאישור התמיכה
לפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות של מבני חינוך:
ראש הרשות המקומית ימנה ועדה מקומית "לעיצוב ולשיפור החזות
של מבני חינוך" במבני החינוך שבתחום אחריותו. ברשויות
המקומיות שיש בהן ועדה מקומית פעילה לשילוב עבודות אמנות
במבני ציבור מומלץ להסמיך את הוועדה לשמש גם כוועדה מקומית
לעיצוב ולשיפור החזות של מבני חינוך.  
5.1
 
 
הוועדה תורכב מאדריכל הרשות ומנציגי מחלקות החינוך, התרבות
והאמנות, ההנדסה ואיכות הסביבה ומנציגי מוסדות החינוך
שבתחומה. כן יהיה בה נציג ציבור שמקום מגוריו בתחום של מרחב
התכנון המקומי (יש למנות כנציג ציבור אמן/מעצב שהוא בעל מוניטין
בתחום האמנות שהוא עוסק בו).
 
5.2
 
 
אדריכל הרשות יהיה אדריכל מורשה, בהתאם לתקנות המהנדסים
והאדריכלים (רישוי מיוחד לפעולות, התשכ"ז-1967), ובעל ניסיון
של 5 שנים לפחות. האדריכל ישמש יושב ראש הוועדה.
 
5.3
 
 
אמן/אדריכל שהוא חבר בוועדה מקומית לעיצוב ולשיפור החזות של
מבני חינוך לא יגיש מועמדות, לא ישמש מועמד לביצוע עבודות
אמנות ולא ישתתף בביצוע עבודות לעיצוב ולשיפור החזות של מבני
חינוך במרחב התכנון של הוועדה המקומית במשך תקופת כהונתו
ובמשך השנה שלאחר סיום תקופת כהונתו.  
5.4
 
 
אם מדובר בהצעה האמורה להשתלב במבנה חדש או בפרויקט של
שינויים והתאמות, יש לשתף את אדריכל המבנה בוועדה המקומית.
 
5.5
 
 
לצורך איתור אמן/מעצב המתאים לביצוע עבודה אפשר לפרסם מכרז
פתוח או סגור. כמו כן אפשר לפנות לאגודות האמנים השונות בארץ
לקבלת הצעות.
 
5.6
 
 
אפשר להתייעץ בנושאים הנדונים בוועדה המקומית עם המפקחים
המחוזיים על הוראת האמנות של משרד החינוך.
 
5.7
 
 
הוועדה תבחר את האמן/המעצב המתאים לעבודה במבנה החינוכי
המוצע ובסביבתו ואת העבודה המתאימה ביותר ביחס למקום,
למבנה עצמו ולמיקום במבנה (כניסה, חצר פנימית או סביבה
חיצונית, מבואה, אולם כינוסים וכו'). מומלץ כי הוועדה תשקול
בדיוניה גם את יכולתו של האמן לעבוד באווירה ובסביבה חינוכית.
 
5.8
 
 
אם מדובר בתכנון חצר בית-הספר כמרחב למידה ובפיתוח מתקנים
בה, תבחן הוועדה את התאמתם של המתקנים לערכים ולתוכני
הלימודים של בית-הספר ולקבוצות הגיל, את האפשרויות להפעלת
התלמידים באמצעות העבודה ולפעילות פדגוגית נלווית, וכן
אספקטים הקשורים בבטיחות שבהפעלת המתקנים.
 
5.9
 
 
יו"ר הוועדה המקומית לעיצוב ולשיפור החזות של מבני חינוך יכין,
בתיאום עם מנהל אגף החינוך ועם מנהל המוסד שבתחומו תוצב
העבודה, בקשה מפורטת לפי ההנחיות שתפורטנה ב-6 להלן. אפשר
להציע לבחירת הוועדה הצעה אחת, של אמן/מעצב אחד, או כמה
חלופות של אותו אמן/מעצב או כמה הצעות של כמה אמנים/מעצבים,
בהתאם לאמור ב-4.5 לעיל.
 
5.10
 
 
הבקשה תוגש לגף לעיצוב חזות מבני חינוך במשרד החינוך, ותועבר
לדיון לוועדה המתאימה.
 
5.11
 
 
 
הנחיות להגשת בקשה
 
6.
פרטים אינפורמטיביים
הבקשה תכלול את הפרטים האינפורמטיביים הבאים (ראה טופס 1 -
חלק 1 - בנספח):
 
6.1 
שם הרשות   6.1.1
שם המבנה החינוכי שבו מוצע פרויקט לשילוב עבודת אמנות או
לשיפור חזות/חצר לימודית מפעילה וסמל המוסד (יש לציין אם
התקבלה בעבר תמיכה לפרויקט שיפור חזות ואיזו תמיכה וכן אם
הוגשה בקשה לתמיכה נוספת לפרויקט זה גם לגופים אחרים).
 
 6.1.2
שם האמן (המעצב/הקבלן/החברה המציעה).   6.1.3
מהות ההצעה (ראה טופס 1 - חלק 2 - בנספח)  6.2
 
 
בהצעה ייכלל תיאור מילולי של מהות ההצעה - עד 10 שורות.
יהיה זה הסבר מתומצת על תרומת העבודה לשיפור חזות
בית-הספר ולטיפוח ההיבטים האסתטיים שלו. יש לפרט את
הקשר הרעיוני, האדריכלי, האמנותי והפדגוגי של העבודה
המוצעת למבנה, תוך ציון הקשר שבין ההצעה לסביבה, וכן
למורשתם, לרוחם ולערכיהם של המוסד החינוכי והקהילה וכן
לתכניות הלימודים הבית-ספריות.
 
 6.2.1
יש לצרף פרוטוקול והמלצות של הוועדה המקומית.   6.2.2
מנהל בית-הספר יצרף את מסמך ה"אני מאמין" הבית-ספרי,
תשקיף של בית-הספר וכן את פריסת תכנית הלימודים המוסדית
- עד 2 עמודים.
 
 6.2.3
יש לציין אם קיימת אפשרות לשיתוף התלמידים בעשייה
היצירתית של העבודה.
 
 6.2.4
התחייבויות הרשות (ראה טופס 2 בנספח)  6.3
 
 
התחייבויות הרשות תכלולנה: (א) התחייבות להשתתפות בעלות
התקציבית כמפורט בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.5 לעיל; (ב) כתב
התחייבות של הרשות לבצע תחזוקה שוטפת ומונעת של
העבודה/המתקן בהתאם לנדרש; (ג) אישור של מהנדס בטיחות על
תכנית ההתקנה ועל העמידה בכל דרישות הבטיחות להצבת מוצג
במוסד חינוך בהתאם להוראות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב),
סעיף 5.1‎-25, תת-סעיף 12.8, ובהתאם להנחיות מכון התקנים.
 
 6.3.1
עם סיום הפרויקט תתחייב הרשות להציב שלט על-פי המפורט
ב-7.1.2 להלן ולציין בסרטוט את מקום הצבתו. עלות השילוט
היא חלק מעלויות הפרויקט שעל הרשות לקחת בחשבון ולפרט
בבקשתה בעת פירוט העלויות.
 
 6.3.2
בכל פרסום שהוא אודות הפרויקט/העבודה, לפני הביצוע או
אחריו, יש לציין את חלקם של המשרד והגף בתמיכה בהקמת
הפרויקט.
 
 6.3.3

הגשה ותיאור מקצועי של הפרויקט (ראה טופס 3 בנספח)  6.4
 
 
לפרויקטים של שיפור חזות/חצר לימודית יש להגיש:   6.4.1
תכנית של המצב הקיים של חצר בית-הספר או הגן, כולל כל
החצר והמבנים עד גבולות החצר, בקנה-מידה של 250:1
לפחות, שתכלול את גבולות המגרש, טופוגרפיה - גבהים, את
מיקום המבנים ואת הצמחייה הקיימת;
 
א.   
תצלומי צבע של המצב הקיים, ובייחוד של האזור שבו
הפרויקט מוצע;
 
ב.   
תיאור גרפי של הפרויקט המוצע בתוך הקונטקסט השלם
באמצעות סרטוט בקנה מידה של 100:1, סקיצה, מודל או
הדמיה ממוחשבת;
 
ג.   
פירוט כל העבודות, האלמנטים והמתקנים המתוכננים בחצר
או במרחבי הלמידה, כולל מידות, חומרים משקלות, צבעים
וכו', וכן תכנית הפיתוח והצמחייה.
 
ד.   
6.4.2   
לעבודת אמנות יש להגיש: סקיצה, דגם, תצלום או הדמיה של
עבודת האמנות המוצעת (בצירוף תיק עבודות של האמן), כולל
מידות מדויקות תוך ציון המיקום המדויק של העבודה במבנה,
התכנית האדריכלית של בית-הספר וכן תצלום המבנה ותצלום
הדגם המוצע כשהוא "שתול" באתר המיועד לביצוע. כן יש
לתאר את החומרים, את המידות ואת המשקלות של העבודה.
 
 
6.4.3   
לכל בקשה יש לצרף הצעת מחיר מפורטת של
האמן/המעצב/המבצע/הקבלן או כתב כמויות וכן לוח זמנים
לסיום העבודה.
 
 
6.4.4   
כן יש לצרף הצעת מחיר מפורטת של עלות כל העבודות הנלוות
הכרוכות בביצוע, בהתקנה ובהצבה של העבודה, לרבות
הבסיס לעיגון העבודה, צנרת החשמל והמים, השילוט,
ההובלה וההתקנה.
 
 
6.4.5   
יש להוסיף פרטים ביחס לבלאי הצפוי של העבודה ולעבודות
אחזקה שוטפות ומונעות של כל האלמנטים בפרויקט הנדרשות
לשמירה על העבודה לאורך השנים.
 
 
6.4.6   
לכל בקשה יש לצרף אישור של מהנדס בטיחות או של מכון
התקנים, אם מתוכננים אלמנטים העלולים להיות בעייתיים
מבחינה בטיחותית.
 
 
 
סיום העבודה  7.
הצבת העבודות תבוצע על-פי האישור שנתן הגף, בתיאום עם מנהל
מחלקת ההנדסה ברשות ועם מנהל המוסד החינוכי. אם מדובר
בעבודה תלת-ממדית, היא תוצב לאחר קבלת אישור ממהנדס הרשות
ובהתאם לנוהלי הבטיחות המפורטים בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב),
סעיף 5.1‎-25, ובמכון התקנים.
 
7.1
 
 
סמוך לפרויקט שאושר ובוצע, במקום בולט, יש להתקין שלט כמצוין
ב-6.3.3, בגודל של לא פחות מx20‎-30 ס"מ, מחומרים עמידים כגון
פליז, נחושת, אבן וכו'. בשלט יצוין: 1. שם משרד החינוך (כולל
סמל); 2. שם הרשות (כולל סמל); 3. שם העבודה (גודל האות המוצע
כ-18 מ"מ); 4. שם האמן/המתכנן (גודל האות המוצע כ-12 מ"מ); 5.
שנת הביצוע (גודל האות המוצע כ-10 מ"מ); 6. באותיות מודגשות -
"בתמיכת הגף לעיצוב חזות מבני חינוך, מינהל הפיתוח"
(גודל האות המוצע כ-18 מ"מ).
בחצר לימודית יש להציב שלטים במקום מרכזי עם דברי הסבר.
 
7.2
 
מומלץ לקיים, לאחר ביצוע הפרויקט, פעילות של האמן עם
התלמידים ועם הקהילה.
 
7.3
 
 
משך הזמן המרבי לביצוע העבודות הוא 6 חודשים מיום
קבלת ההתחייבות התקציבית לביצוע.
 
7.4
 
 
התחייבות שלא הוחל במימושה תוך 4 חודשים תבוטל.  7.5
 
 
הגף ישמור לעצמו את הזכות להעביר את התקציב לביצוע העבודה
לרשות אחרת, אם העבודה לא תבוצע על-פי לוח הזמנים שנקבע
ואושר על-ידי הגף בעת אישור הבקשה.
 
7.6
 
 
הכספים שיוקצו לצורך הפרויקט המוצע שאושר מיועדים
אך ורק לביצוע ולמימון של הפרויקט/העבודה כפי שאושרו,
ואין לעשות בהם כל שינוי שהוא לאחר אישור הוועדה ובלא
קבלת הסכמתה בכתב מראש לשינוי.
 
7.7
 
 
אם הרשות לא תבצע את הפרויקט על-פי כל המתחייב מההצעה או
מהתכניות שהוגשו ואושרו או תשנה את הפרויקט ללא קבלת הסכמה
כאמור, תהיה המחלקה רשאית לבטל את ההקצבה וכן לתבוע ולקבל
חזרה את המקדמה ששולמה על חשבון ההקצבה או להקטין את
סכום ההקצבה - הכול לפי שיקול דעתה.
 
7.8
 
 
למען הסר כל ספק תהיה הבעלות על היצירה של הרשות המקומית
(מוצע לרשות לדרוש כתב ויתור זכויות יוצרים מהאמן), גם אם חלק
מהמימון או עיקרו הוא מתקציב משרד החינוך.
 
7.9
 
 
 
שלב שחרור הכספים
 
8.
לחר אישור הבקשה תישלח לרשות התחייבות תקציבית חתומה
על-ידי חשב המשרד, מנהל הגף לעיצוב חזות מבני חינוך ומנהל תחום
הבינוי והתקצוב. 50% של ההקצבה יועברו לרשות המקומית כנגד
המצאת חוזה חתום עם אמן/מעצב/קבלן/חברה ובהתאם ליתר
הנהלים שיפורטו בנוהל שחרור הכספים שיצורף להתחייבות
התקציבית.
 
8.1
 
 
50% הנותרים של ההקצבה יועברו לרשות המקומית עם סיום
הביצוע של מכלול העבודות הקשורות בפרויקט וקבלת החשבונות
לעבודת האמנות/המתקנים או לאלמנטים עצמם ולכל העבודות
הנלוות להקמה, שייבדקו ויאושרו על-ידי מנהל מחלקת ההנדסה
ברשות. כמו כן יצורף אישור של מנהל המוסד החינוכי שבתחומו
בוצעה העבודה על שביעות רצונו המלאה ממנה. המסמכים ייבדקו
על-ידי מנהל הגף לעיצוב חזות מבני חינוך ועל ידי מבצע התקציב.
 
8.2
 
 
יש לצרף את תיעוד הפרויקט המבוצע בתמונות, ובכלל זה השילוט.  8.3
 
 
בכל פנייה לגף יש לציין את מספר ההתחייבות התקציבית ואת סמל
המוסד ולמלא את הנספחים הקשורים לפנייה שצורפו להתחייבות
התקציבית.
 
8.4
 
 
 
קריטריונים לבחינת הבקשות ודרכי הפעולה של
הוועדות
 
9.
בגף לעיצוב חזות מבני חינוך במשרד החינוך פועלות שתי ועדות:  9.1
 
 
ועדה לשילוב עבודות אמנות במבני חינוך  1)   
ועדה לעיצוב חזות מבני חינוך וחצרות לימודיות.  2)   
הוועדות תקבענה את דרכי עבודתן. לוועדות הזכות לדחות או לפסול
הצעות שלא תעמודנה בקריטריונים האמנותיים/העיצוביים
והפדגוגיים שנקבעו.
 
9.2
 
 
"הוועדה לשילוב עבודות אמנות במבני חינוך" ו"הוועדה לעיצוב חזות
בתי-ספר וחצרות לימודיות" תבדוקנה את הבקשות שתוגשנה להן.
 
9.3
 
 
כל ועדה תפעל באופן עצמאי. אם קיימת זיקה בין סוג עבודה אחד
לסוג עבודה אחר, תוצג העבודה גם לפני שתי הוועדות.
 
9.4
 
 
יו"ר הוועדה, מנהל הגף לעיצוב חזות מבני חינוך, יכין רשימת
פרויקטים שאושרו על-ידי הוועדה. לא תאושרנה יותר מ-3 עבודות
של אמן/מעצב/מתכנן בשנה תקציבית אחת (אלא באישור מיוחד של
יו"ר הוועדה).
 
9.5
 
 
הוועדות תשבנה לוועדות המקומיות ברשויות בהתאם ללוח הזמנים
שייקבע.
 
9.6
 
 
הוועדה לשילוב יצירות אמנות במבני חינוך תבחן את הבקשות
בהתאם לקריטריונים האלה:
 
9.7
 
 
9.7.1   
עבודה ייחודית, בעלת ערך אמנותי גבוה (זאת בהסתמך על
קריטריונים לשיפוט אסתטי ואמנותי)
 
 
9.7.2   
תנאי-סף: קיום נוהלי הבטיחות שפורסמו בחוזר הוראות הקבע
סב/6(ב)
 
 
9.7.3   
התאמת העבודה למבנה האדריכלי של המוסד החינוכי ולמרחב
המוצע לשילובה או להצבתה
 
 
9.7.4   
קיומם של קשר/דיאלוג/זיקה בין העבודה לסביבה, לנוף ולרוח
בית-הספר והקהילה שבה המבנה נמצא
 
 
9.7.5   
קיומו של ערך פדגוגי מוסף של העבודה למבנה, לתלמידים
ולקהילה בכלל
 
 
9.7.6   
קיומו של פוטנציאל בעבודה להיות אלמנט מעצב ומפעיל או
ליצור סביבה לימודית
 
 
9.7.7   
עלות נמוכה של אחזקה מונעת ושוטפת של העבודה   
9.7.8   
אופציה נוחה לניוד העבודה, ללא פגיעה בחזות המבנה בעתיד.   
הוועדה לפרויקטים ייחודיים של שיפור חזות וחצרות
לימודיות/מפעילות תבחן את הבקשות בהתאם לקריטריונים
המפורטים לעיל ובהתאם לקריטריונים הנוספים האלה:
 
9.8
 
 
קיומה של תכנית פדגוגית לחצר מפעילה המתאימה לתכנית
הלימודים הבית-ספרית ולערכי בית-הספר
 
9.8.1
 
 
הלמידה והתועלת שהתלמיד יפיק מהעבודה   9.8.2
היבטי תכנון ייחודיים המתייחסים לאזור הגיאוגרפי והאקלימי
של המוסד, לאופי המקום, לשיטות הבנייה וכו'.
 
 9.8.3
בפרויקטים מורכבים במיוחד תאפשר הוועדה בחינה ובדיקה
רעיונית ראשונה של הפרויקט המוצע, הקדמת דמי תכנון בגובה 5%
מסכום התמיכה של הגף לרשות ואישור סופי לאחר הגשת פרויקט
מתוכנן בהתאם להערות.
 
9.9
 
 
אין בהקדמת דמי התכנון אישור סופי של הפרויקט המוצע. לאחר
הקדמת דמי התכנון יוגש הפרויקט כנדרש לאישור סופי.
 
9.10
 
 
אם הפרויקט המוצע יבוטל מכל סיבה שהיא או לא יבוצע על-ידי
הרשות, יחולטו דמי התכנון.
 
9.11
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל מנהלת הגף לעיצוב חזות מבני חינוך, הגב'
צביה אורטנר,
טל' 02‎-5602117/8, פקס' 02‎-5603462 דוא"ל
zviaor@education.gov.il.


10. נספח טפסים להגשת בקשה*
בקשה להגשת עבודה - טופס 1 (מתייחס לתת-סעיף 6 בנוהל)
שם הרשות המקומית:  _____________    לכבוד
שם מנהל מח' החינוך: _____________    מנהל הגף לעיצוב חזות מבני חינוך,
הכתובת:  _____________    משרד החינוך,
מס' הטל' _____________ מס' הפקס':  _____________    רח' דבורה הנביאה 2,
התאריך:  _____________    ירושלים 91911
 
פרטים אינפורמטיביים
 
1.
שם מנהל המוסד:_______________________________
שם המוסד:____________  סמל המוסד:____________
הכתובת:________________________
מס' הטלפון: ____________ מס' הפקס':____________
שם איש הקשר לפניות:____________  מס' הטל' שלו:____________  נייד:____________
סוג המוסד: גן ילדים, חטיבה צעירה, בית-ספר יסודי, חטיבת-ביניים, חטיבה
עליונה, מקיף
מספר כיתות האם: ____________ גיל המוסד/המבנה: ____________
האם קמה ועדה מקומית לבחירת הפרויקט?**____________
האם הפרויקט מוגש לגוף אחר לבקשת תמיכה נוספת?____________
אם כן, מהו גובה התמיכה המבוקשת?____________
האם ניתנה תמיכה בעבר לאותו מוסד לביצוע פרויקט שיפור חזות, ואם כן,
מתי ואיזו תמיכה?____________

* יש להגיש את הטפסים מודפסים.
** יש לצרף פרוטוקול והמלצות של הוועדה המקומית.
 
פירוט מהות ההצעה, הסבר כולל (עד 10 שורות), בהתאם
ל-6.2.1:
____________________________________
____________________________________
  ____________________________________
2.


 
הקשר שבין בית-הספר, תכנית הלימודים וההצעה  3.
האם בית-הספר ייחודי במיקומו הגיאוגרפי/האורבני (עירוני, כפרי,
קרוב לאתר ארכיאולוגי או היסטורי וכו')?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 
3.1
 
 
מוטיבים מרכזיים של ה"אני מאמין" הבית-ספרי (עד 5 שורות; אפשר
להוסיף 2 דפים לכל היותר)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 
3.2
 
 
האם קיימת בבית-הספר תכנית לימודים ייחודיית הקשורה לפרויקט
המוצע? פרט את התכניות להפעלת התלמידים באמצעות המתקנים
הייחודיים המוצעים (עד 15 שורות):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 
3.3
 
 
תרומת העבודה לחזות בית-הספר ולסביבה:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
 
3.4
 
 
התחייבות לביצוע העבודה - טופס 2
אנו החתומים מטה מאשרים את התחייבות הרשות המקומית __________________
לבצע את עבודה כפי שהוצעה על-ידי מנהל/ת מחלקת החינוך ומנהל/ת
בית-הספר.
 
1. 
אנו מאשרים כי גובה התקציב המוצע לביצוע כל העבודה הוא ___________________.
השתתפות הרשות תהיה בסכום של ___________________.
 
2. 
אנו מתחייבים כי ביצוע הפרויקט לא יתאחר משישה חודשים מיום
קבלת ההתחייבות התקציבית מהגף לעיצוב חזות מבני חינוך.
 
3. 
אנו מתחייבים כי לא ייעשו שינויים בפרויקט המוצע, בכל שלב שהוא
בביצוע, ללא אישור הוועדה ועל-פי נהליה.
 
4. 
אנו מתחייבים לבצע תחזוקה שוטפת ומונעת של העבודה/המתקן בהתאם
לנדרש.
 
5. 
מהנדס העיר מאשר בזאת כי התכנית המבוקשת וכל המתקנים הנלווים
עומדים בכל דרישות הבטיחות בהתאם לנוהלי הבטיחות בחוזר הוראות
הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך", סעיף 5.1‎-25,
תת-סעיף 12.8 (עמ' 224), ובהתאם להנחיות מכון התקנים.
 
6. 
___________    ___________    ___________    ___________   
חתימת    חתימת    חתימת    חתימת   
ראש הרשות    מנהל מחלקת חינוך    מהנדס העיר    מנהל המוסד החינוכי   
המקומית/המנכ"ל   


תאריך: __________


הגשה ותיאור מקצועי של העבודה - טופס 3 (מתייחס לסעיף 5.4
בנוהל)
לפי בקשתכם מצורפים בזה המסמכים הנדרשים על-פי הנוהל, לפי סוג
העבודה, לאישור:
לכל העבודות
כתב התחייבות לביצוע העבודה, חתום על-ידי כל הגורמים כנדרש
פרטיכול של הוועדה המקומית
פירוט האלמנטים או המתקנים המוצעים, כולל חומרים, מידות ומשקלות
הצעת מחיר מפורטת או כתב כמויות
לוח זמנים לביצוע העבודה
אישור מהנדס בטיחות או מכון התקנים למתקנים מיוחדים העלולים להיות
בעייתיים מבחינה בטיחותית.
לפרויקטים של שיפור חזות/חצר לימודית - סעיף קטן 6.4.1
בנוהל
תכנית המצב הקיים של כל חצר בית-הספר והמבנים הקיימים בה
בקנה-מידה של 250:1
תצלומי צבע של המצב הקיים
תכנית ותיאור גרפי של הפרויקט המוצע בקונטקסט השלם, כולל הצבת השלט
לעבודת אמנות - סעיף קטן 6.4.2 בנוהל
סקיצה/סרטוט/דגם/תצלום/הדמיה של עבודת האמנות המוצעת, כולל מידות
מדויקות ומקום הצבת השלט
תכנית אדריכלית של בית-הספר שבה יצוין המיקום המדויק של העבודה
במבנה או בחצר
תצלומי צבע של האתר שבו העבודה מיועדת להתבצע
תיק עבודות וקורות חיים של האמן/המתכנן/המעצב.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003