ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
אירועים וטקסים לסיום שנה"ל בבתי-הספר
העל-יסודיים
3.7‎-29

 
בפברואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

 
רקע  1.
מטרתם של האירועים והטקסים לסיום שנות הלימודים היא לסכם את
העשייה החינוכית במהלך שנת הלימודים ולתת במה לכל השותפים בהם.
ראוי אפוא שאירועים אלה ייתנו ביטוי מסכם לעשייה הבית-ספרית, על
מכלול ערכיה והישגיה, על הנושאים שהתלמידים עסקו בהם בתקופת
לימודיהם ועל החוויות שחוו. חשוב לשמור על מתאם מלא בין אווירת
הטקס לבין המורשת החינוכית שבית-הספר החליט לאמץ כ"אני מאמין"
שלו.
הורים, מנהלים, מורים ואנשי חינוך רבים הביעו בשנים האחרונות מורת
רוח מאופיים, מסגנונם ומעלותם של הטקסים והאירועים לסיום שנת
הלימודים שהתקיימו בבתי-הספר. לעתים הטקסים נערכו תוך הפגנת
חוסר התחשבות עם תלמידים שידם אינה משגת להשתתף בהם או עם
תלמידים שביקשו להתרכז בלימודים לקראת בחינות הבגרות ולא יכלו
ליטול חלק פעיל בטקס.
הטקס הוא סיום פרק ושלב בתהליך חינוכי-ערכי. לפיכך מן הראוי
שיבטא את אותם ערכים שהתלמיד רכש בבית-הספר.
הואיל ומסיבות סיום רבות התמקדו בראוותנות ובבידור לשמו, ייתכן
שתלמידים נסחפו, איבדו גבולות וראו את טקס הסיום כהזדמנות
ל"סגירת חשבונות" ולפורקן תוך השתחררות ממגבלות וממעצורים
שגרמו לסיכון תלמידים ופגעו בכבוד המורים ובית-הספר.
 
 
בעקבות שיחות ודיונים שקוימו בהנהלת האגף לחינוך על-יסודי, בפורום
מנהלי המחוזות ובפורום המנהלים העל-יסודיים, גובשו במשותף
ההמלצות המפורטות להלן.
 
 
 
ההמלצות
 
2.
לאירועים ולטקסים לסיום שנת הלימודים המתקיימים במסגרת
הבית-ספרית חוברים במשותף מורים, תלמידים והורים. לפיכך
ייקבעו התכנים שיש ליצוק לאירועים ולטקסים אלה על ידם
במשותף.
 
2.1
 
 
יש ליצור הפרדה בין אירועים וטקסים לסיום השנה, שהם חלק בלתי
נפרד מהפעילות התרבותית הבית-ספרית, ובין מסיבות סיום
"פרטיות" המאורגנות על-ידי התלמידים או ההורים לאחר סיום
הלימודים הסדירים ומחוץ למסגרת בית הספר.
 
2.2
 
 
התארגנות בין התלמידים להוריהם (ללא שיתוף ביה"ס) למסיבות
"פרטיות" כאמור אינה באחריות בית הספר, ואין נציגי בית הספר
יכולים להשתתף בה.
 
2.3
 
 
האירועים והטקסים הבית-ספרים לסיום השנה יכללו:  2.4
 
 
ברכות, חלוקת תעודות ופרסים  א.   
תכנית אמנותית אשר תוכן על ידי תלמידים ומורים ותשקף
חוויות ונושאים לימודיים, תרבותיים וחברתיים שהודגשו
במהלך תקופת הלימודים בבית הספר.
 
ב.   
אין צורך להפיק אירוע חדש. יש לאפשר "הצצה" לאירועי תלמידים
שהועלו במשך שנות לימודיהם.
 
 
תוקם ועדה משותפת של נציגי התלמידים, ההורים, המחנכים
והנהלת בית הספר שתגבש ותתכנן את האירועים ואת הטקסים
לסיום השנה. אלה הנושאים שהוועדה תדון בהם:
 
2.5
 
 
התכנים והנושאים שיבואו לידי ביטוי באירועים ובטקסים  א.   
העלויות הנדרשות, המתפרסמות מדי שנה בחוזר "הודעות
ומידע" (יש לשאוף לעלויות מינימליות)
 
ב.   
קביעת נורמות ההתנהגות ונוהלי המשמעת במהלך האירועים
והטקסים ולאחריהם ופרסומם בקרב התלמידים והוריהם
 
ג.   
קביעת התגובה של בית הספר ודרכי הענישה במקרה של אי-ציות
והפרת הנהלים ופרסומם בקרב התלמידים והוריהם.
 
ד.   
מנהל בית-הספר ישגר בעוד מועד איגרת אל כל התלמידים וההורים
על המועדים והאפיונים של האירועים והטקסים לסיום הלימודים
תוך הדגשת ההתנהגות המצופה מתלמידי בית הספר וחשיבות
השמירה על כבוד האדם והמקום.
 
2.6
 
 


מנהלים המבקשים להעלות רעיונות או יזמות לגבי אירועים
וטקסים לסיום שנת הלימודים יכולים לפנות בכתב להנהלת האגף
לחינוך על-יסודי, לגב' חנה נאמן, מנהלת האגף, או לגב' יפה פס,
מנהלת גף פיתוח פדגוגי, בטל' 02‎-5603259/61
ו-02‎-5603227/8, פקס' 02‎-5603255 ו-02‎-5603238.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003