בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
רשימת המקצועות שמעמדם שונה לצורך זכאות
לתעודת בגרות
4.3‎-20

 
בפברואר 2003
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר מיוחד ב'
תשמט וחוזר תשנו/5
סעיף 168
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  

להלן תוספת לחוזר מיוחד ב' התשמ"ט, "מתכונת בחינות הבגרות", וכן לסעיף
168 בחוזר נו/5: "רשימת מקצועות שמעמדם, לצורך זכאות לתעודת בגרות,
שונה":

   בחירה  תרבות  בחירה     
תחולה  נוספת  כללית  מחייבת  חובה  שם המקצוע 
התשס"ג    +  +    מדעי הטכנולוגיה 
התשס"ג    +  +    טכנולוגיה מוכללת 
התשס"ג    +  +    מדעי הנדסה 
התשס"ג    +  +    טכנולוגיות הבנייה 
התשס"ג    +  +    מינהל וכלכלה 
התשס"ג    +  +    ניהול הייצור 
           
מבין המקצועות המפורטים בחוזר המיוחד ב', התשמ"ט, ובסעיף 168 בחוזר
נו/5, אלה הם המקצועות היחידים שחל שינוי במעמדם לצורך זכאות
בבחינות הבגרות.
על המנהלים להקפיד בשעת הרכב המקצועות של תלמידיהם לקראת בחינות
הבגרות, כדי שלא ייווצרו מקרים שבהם לא יהיו התלמידים זכאים לתעודת
בגרות בשל אי-קיום הנהלים המחייבים המפורטים בחוזר הנזכר.


בשאלות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה,
טל' 056‎-282121
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003