עובדי הוראהי 8.
תנאי שירות 8.5
גמולי השתלמות לעובדי הוראה 8.5‎-24

 
בפברואר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  

עובד הוראה המעוניין להשתתף בהשתלמות אך יודע מראש שלא יוכל
להשתתף בה באופן סדיר, כמתחייב מההנחיות הקיימות, בגין סיבות כגון
לידה, מילואים וכיו"ב - עובד כזה ישקול מראש אם ברצונו להשתתף
בקורס. ההשתלמות לא תוכר בכל אופן שהוא לצורכי החישוב של גמול
השתלמות.
 
1. 
עובד הוראה אשר מסיבות בלתי צפויות - כגון שמירת היריון, צו 8
למילואים
וכיו"ב - ייאלץ להיעדר מן ההשתלמות, יציג את האישורים הרלוונטיים
למפקח על ההשתלמות. המפקח יוכל לאשר במקרים כאלה לגמול את
שעות ההשתלמות שבהן השתתף עובד ההוראה בפועל, ללא ציון.
 
2. 
מפקחי ההשתלמויות במחוזות ובמטה הם היחידים הרשאים לאשר או
לא לאשר מתן גמול השתלמות. אסור לכל עובד הוראה, מפקח ובעל
תפקיד להבטיח מתן גמול להשתלמות. הבטחה מעין זו משמעה חריגה
מסמכות, והיא עברת משמעת.
 
3. 
אפשר לקבל מידע על כל הקשור להשתלמות, וכן טפסים בכל נושאי
ההשתלמויות, מענקי שעות ושכר לימוד באתר האינטרנט של האגף
להשתלמויות:
/www.education.gov.il/hishtalmut hadracha.
 
4. 
הוראה זו מוסיפה על ההוראות שפורסמו בנושא עד היום, ואיננה מבטלת
אותן.
 
5. 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף להשתלמויות ולהדרכה של עובדי
הוראה,
טל' 02‎-5603688.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003