תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
תיקון לחוק הספורט 9.3‎-8
 
 בפברואר 2003   תאריך תחולה 
 חדש   מטרת הפרסום  
בימים אלה עבר בכנסת בקריאה שלישית תיקון לחוק הספורט. תיקון זה בא
לחזק את הנוהל שהיה קיים, המתיר למורה לחינוך גופני להדריך ולאמן
את תלמידיו במסגרת תחרויות הספורט של בתי הספר.
להלן הניסוח המדויק כפי שפורסם ברשומות:
"חוק הספורט (תיקון מס' 4), התשס"ג-2002
"תיקון סעיף 16-סעיף 16 לחוק העיקרי יסומן (א) ואחריו יבוא: (ב) הוראות
סעיפים 2, 3 ו-8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק
לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת
פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט
הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו."

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003