חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצן כאן


שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.
אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות
החינוך - המשך לחוזר הוראות הקבע סא/4(ג)
2.1‎-7
מבוא
מבוא 1.1
גיבוש מדיניות מוסדית 1.2
התמודדות מערכת החינוך עם פגיעות עובדי הוראה בתלמידים שחלה עליהם
חובת דיווח על פי חוק העונשין
1.3
התערבות עובד הוראה לצורך הפרדה בין ניצים 1.4
חובת הדיווח לפי הנוהל בחוזר זה 1.5
התמודדות מערכת החינוך עם פגיעות מורים בתלמידים שלא חלה עליהן
חובת דיווח
1.6
טיפול מערכת החינוך בפגיעה מילולית של עובד הוראה בתלמיד
שאינה חייבת דיווח
1.7
פעולות שעל מוסד החינוך לעשות בכל מקרה של פגיעה מילולית שאינה
חייבת דיווח (ראשונה או חוזרת)
1.8
התפקידים, הסמכות והאחריות של מטה המשרד, מטה המחוז,
מפקחי מוסדות החינוך ומנהליהם
1.9
גיבוש אורח חיים מוסדי המונע פגיעת עובדי הוראה בתלמידים 1.10
הבאת ההוראות בחוזר מנכ"ל זה לידיעת המורים, הצוות החינוכי,
התלמידים והוריהם
1.11
1.
פגיעות תלמידים בעובדי הוראה
מבוא 2.1
כללי 2.2
נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעובד הוראה (פגיעה פיזית או מינית) 2.3
נוהל הטיפול בפגיעה מילולית של תלמיד בעובד הוראה 2.4
2.
נספחים
טופס דיווח לממונה על הפרט ועל תנאי שירות במשרד על אירוע
פגיעה בתלמיד ע"י מורה
נספח 1
חוק העונשין, התשל"ז - 1977 נספח 2
רשימת טלפונים של גורמים להיוועצות נספח 3
ממצאים מדוח ביניים על האלימות במערכת החינוך, התשס"ב נספח 4
סעיפים מתוך חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג - 1963 נספח 5
דוגמה למכתב שישלח המנהל להורי התלמידים נספח 6
סדנאות נספח 7
3.