מבוא
 
1.1
רקע
המחנך הוא דמות חינוכית משמעותית עבור התלמיד והוא פועל מתוך
מחויבות פנימית לתפקידו. במציאות של היום לא קל להיות עובד הוראה.
עובדי הוראה מתמודדים עם רמה גבוהה של אלימות בין תלמידים
ולעתים אף עם אלימות המופנית נגדם כאשר יש כרסום בסמכותם
ובמעמדם. יחד עם זאת, היחסים בין עובדי ההוראה לתלמידיהם אינם
יחסים סימטריים, בהיותם יחסים בין בגירים לקטינים. כל עובד הוראה
במערכת החינוך - מורה, גננת ומנהל/ת - מחויב לשמור על כבודו, על
שלומו ועל ביטחונו של התלמיד ולהימנע מכל פגיעה בו. מחויבות זו לא
רק משתמעת מחוק העונשין (התשל"ז-1977), אלא מבוססת על תפיסת
עולם הרואה במורה הבוגר דמות חינוכית משמעותית המשמשת מודל
להזדהות ולהפנמה.
 
 
ברוח אמנת האו"ם לזכויות הילד, שמדינת ישראל חתומה עליה, חוזר זה
מדגיש את זכותו של כל ילד להגנה מפני כל סוגי האלימות (סעיף 19
באמנה) וכן את זכותו כי המשמעת במוסד החינוכי תונהג באופן
המתיישב עם הכבוד האנושי שלו (סעיף 28 באמנה).
במחקרים שונים התלמידים מדווחים על אלימות מילולית ופיזית וכן על
הטרדה מינית מצד מי מבין עובדי ההוראה (ר' בנבנישתי - 2002‎-2000
- על "האלימות במערכת החינוך בישראל"; נתונים עדכניים מתוך מחקרו
של פרופ' בנבנישתי מובאים בנספח 4 לחוזר זה). האתגר העומד בפני
מערכת החינוך הוא לפעול ליצירת אקלים בטוח במוסדות החינוך,
לתלמידים ולמורים, תוך צמצום מוחלט של האלימות.
חוזר זה נועד להבהיר לעובדי מערכת החינוך את החוקים, את הנורמות
ואת הערכים שיש לנהוג לאורם ולפרט את מהלך הטיפול באירוע של
פגיעת עובד הוראה בתלמיד החל מרגע הפגיעה. החוזר מייחד פרק
להיערכות המערכת החינוכית לצורך תמיכה במורים וחיזוק כוחותיהם
להתמודדות יעילה עם מצבים של הפרת משמעת מצד התלמידים.
בכל מקום בחוזר זה שמוזכרים עובדי הוראה, מורים, מחנכים
או מנהלים הכוונה גם לגננות.
תחולת החוזר

הנאמר בחוזר זה חל על כלל עובדי ההוראה בכלל מוסדות החינוך
במדינת ישראל כפי שאלה מוגדרים בפקודת החינוך (נוסח חדש),
התשל"ח-1978, חוק לימוד החובה, התש"ט-1949, חוק החינוך
הממלכתי, התשי"ג-1953, חוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט-1969,
וחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.
החוזר מתמקד בעובדי הוראה, אך אין הוא בא להפחית מאחריותם של
בעלי תפקידים נוספים המועסקים במערכת החינוך (אנשי התחזוקה,
המזכירות, השמירה וכד'). על עובדים אלה חל חוק העונשין. אחריותם
של בעלי תפקידים אלה מוגדרת גם בחוזר המיוחד א', התשנ"ח, "מניעת
התעללות בקטינים ובחסרי ישע".
חוזר זה הוא תוספת לחוזר הוראות הקבע סא/4(ג), סעיף 2.1‎-3, "יצירת
אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך", והוא מבטל את
תת-סעיף 2.13 בו - "אלימות מורים ובעלי תפקידים אחרים במוסד
החינוכי" - וכן חוזרים וסעיפים קודמים בנושא זה.
מטרות החוזר  
 
לבטא מדיניות ברורה של המערכת ביחס לפגיעות עובדי הוראה
בתלמידים, פגיעות מילוליות, נפשיות, פיזיות ומיניות, ובכלל זה
ענישה גופנית
 
-   
לרכז את נוהלי התגובה לתופעות חריגות אך קיימות של פגיעות עובדי
הוראה בתלמידים, פגיעות מילוליות, פיזיות או מיניות, ולקבוע נהלים
לטיפול הן מההיבט של התלמידים הנפגעים, הן מההיבט של עובדי
ההוראה הפוגעים והן מההיבט המערכתי  
-   
לגבש את דרכי העבודה החינוכית, הבית-ספרית והקהילתית שתסייע
למניעת התופעה ולספק למנהלים, למורים ולגננות אמצעים לגיבוש
הקוד האתי המוסדי.
 
-   


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003