גיבוש אורח חיים מוסדי המונע פגיעת עובדי הוראה בתלמידים
1.10
 
כללי
גיבוש אורח חיים מוסדי המונע פגיעת עובדי הוראה בתלמידים הוא חלק
מהיערכות חינוכית מערכתית כוללת של יצירת אקלים חיובי במוסד
החינוכי. חשוב מאוד גם אופן התגובה לאירוע פגיעה שהתרחש. תגובת
המערכת לאירוע היא בעלת חשיבות רבה לכשעצמה משום שהיא
מעבירה מסר לכלל אוכלוסיית בית-הספר שהוא בעל חשיבות חינוכית,
ערכית והרתעתית. פרק זה הוא המשכו של תת-סעיף 1 בסעיף 2.1‎-3
בחוזר הוראות הקבע סא/4(ג), "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות
במוסדות החינוך". הוא מונה פעולות שיש לבצע בנוסף לאמור בתת-סעיף
זה.
 
 1.10.1
רשימת פעולות לתכנית מערכתית ארוכת טווח   1.10.2
יש לקיים פעולת הסברה לפחות פעםבשנה בקרב צוות המורים
בנושא
 
 
יש לקבוע מדיניות בית-ספרית ברורה הכוללת כלל התנהגותי המתייחסים לגבולות
ההתנהגות של צוות המורים כלפי תלמידים.
 
 
מומלץ לתת הרצאות ולנהל שיחות בחדר המורים המדגישות את
מקומם המשמעותי של המורים עבור תלמידים כדמויות בוגרות.
 
 
מומלץ ליצור פורום עמיתים שבו תועלינה סוגיות ודילמות מתוך
העבודה, כגון טיפול בבעיות משמעת, וכן יידונו סיפורי אירוע, וייבחנו
כלים להתמודדות ולמניעה.
 
 
מומלץ להעניק סיור למורים חדשים ולמורים המבקשים סיוע, כולל
חניכה, כדפוס תמיכה ולמידה קבוע.
 
 
מומלץ לקיים השתלמות סדנאית במטרה למנוע אלימות מורים כלפי
תלמידים. על הסנדאות לכלול את הנושאים האלה: כלים להתמודדות
עם אירוע אלימות ובניית מסגרות תומכות לעובדי הוראה בהתאם
לצרכים.
 
 
רשימת פעולות כתגובה לחשיפת אירוע של פגיעת עובד
הוראה בתלמיד
 
 1.10.3
יש לקיים דיון בוועדה הבין-מקצועית בדרך ההתערבות החינוכית
בעקבות האירוע (ראה 1.3.11). הדיון יכלול מיפוי של אוכלוסיות
ההתערבות (מורים, תלמידים, הורים) וחלוקת אחריות לביצוע
ההתערבויות בקרב האוכלוסיות השונות.
 
 
לאופן ההתערבות החינוכית אין מתכון קבוע. בתכנונה יש לקחת
בחשבון את נסיבות האירוע, את חומרתו, את היקף הפגיעה, את
קיומם של עדים לפגיעה ואת הדי הפגיעה תוך התחשבות בשמירה על
פרטיותו של הפוגע. דוגמאות למרכיבים שאפשר לכלול בתהליך
ההתערבות:
 
 
עבודה עם חדר מורים - מתן מידע אודות האירוע ועיבוד הרגשות
והעמדות המתעוררים ביחס לאירוע (ראה דוגמה לסדנה בנספח 7-ב)
 -  
עבודה עם קבוצות תלמידים (או עם כלל התלמידים, על פי הנסיבות) במטרה
לשקם את תחושת הביטחון שלהם
 -  
יידוע ועד ההורים   -  
יידוע הורי בית-הספר או הזמנתם לשיחה (באופן פרטני או בקבוצות).
 -  


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003