גיבוש מדיניות מוסדית  1.2
1.2.1 על מנהל המוסד החינוכי להעלות את הנושא על סדר היום
החינוכי באמצעות הרצאות, דיונים וסדנאות (ראה דוגמה לאופן העלאת
הנושא לדיון בנספח 7-ג).
 
 
1.2.2 על מנהל המוסד להציג את המדיניות של חוזר זה מדי שנה ולבצע
פעולות חינוכיות כדי להבטיח את הטמעת המסרים והנורמות החברתיות
בקרב הצוות החינוכי ברוח החוזר (ראה דוגמה לסדנה להטמעת חוזר זה
בנספח 7-א).
 
 
1.2.3 מנהל המוסד יעביר להורים מסר (הן במישרין והן ע"י מיסוד
ערוצי תקשורת כחלק מאורח החיים שהמוסד מקיים) שהוא עצמו
והצוות החינוכי הם כתובת לפנייה בכל מקרה של פגיעת עובדי הוראה
בתלמידים (דוגמת מכתב להורים מובאת בנספח 6).
 
 
1.2.4 המוסד החינוכי יקיים מדיניות של הערכה ומשוב בנושא
האלימות, ובכלל זה בנושא של פגיעות עובדי הוראה בתלמידים.
 
 


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003