נוהל הטיפול בפגיעת תלמיד בעובד הוראה (פגיעה פיזית או
מינית)
 
2.3
אירע אירוע של פגיעה (פיזית או מינית) של תלמיד בעובד
הוראה, תינקטנה הפעולות האלה:
 
 2.3.1
עובד ההוראה הנפגע עצמו או עובד הוראה אחר הנמצא בקרבת
מקום יפעלו להפסקה מיידית של הפגיעה.
 א.
התלמיד הפוגע יורחק לחדר המנהל.   ב.
עובד ההוראה הנפגע ידווח על הפגיעה למנהל המוסד החינוכי.
המנהל יקיים שיחה עם עובד ההוראה לבירור פרטי המקרה.
 ג.
מנהל המוסד החינוכי יקיים שיחת בירור עם התלמיד הפוגע
לשמיעת גרסתו. לא יתקיים עימות בין התלמיד הפוגע לבין עובד
ההוראה הנפגע.
 
 ד.
המנהל יידע את המורים יידוע ראשוני, בכתב או בעל-פה.
 ה.
המנהל ידווח על האירוע למפקח על בית הספר.
 ו.
המנהל יזמן את הורי התלמיד הפוגע לשיחה עמו.
 ז.
בכל מקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד בעובד הוראה
יש לשקול אפשרות של השעיית התלמיד כתגובה מיידית.
ההשעיה תתבצע על פי הנוהל המופיע בסעיף 2.1‎-3
בחוזר הוראות הקבע סא/4(ג), תת-סעיף 2.3.3 ב' (עמ' 29 בחוזר).
משך זמן ההשעיה תלוי במשתנים האלה:
1) חומרת הפגיעה
2) מצבו האישי והמשפחתי של התלמיד
3) גיל התלמיד
4) מידת הסיכון שיש בהשעיה להסלמה במצבו.
 
 ח.
זימון הוועדה הבית- ספרית
נוסף לתגובתו המיידית יזמן מנהל בית הספר
את הוועדה הבית- ספרית לאלימות (על הוועדה
ראה בחוזר שהוזכר לעיל, תת-סעיף 1.5) לדיון בנושאים אלו:
 2.3.2
קביעת הטיפול המשמעתי בתלמיד  א. 
בניית התכנית החינוכית והאחראים לביצועה  ב. 
בניית תכנית ההתערבות המערכתית במוסד החינוכי
והאחראים לביצועה.
 
ג. 
הטיפול המשמעתי
תגובה ההולמת את חומרת הפגיעה חשובה, משום שיש בה מן
ההרתעה והיא משמשת מסר לכלל התלמידים כי המוסד רואה
בחומרה רבה התנהגות אלימה כלפי עובדי הוראה וכי הוא
מתייחס בכובד ראש לאירוע ולצעדים שיש לנקוט כלפי התלמיד.
תגובה הולמת יכולה לכלול תגובה מיידית בטווח הקצר, ובהמשך
תגובה נוספת. יחד עם זאת, יש להקפיד שיישמר קשר של זמן
ומקום בין ההתנהגות האלימה לבין התגובה המשמעתית וכי לא
יהיה כפל ענישה בגין אותה התנהגות.
 
 2.3.3
פעולה מתקנת
נוסף על הענישה יש לדרוש מהתלמיד שיפעל פעולה מתקנת
שבמהלכה יביע חרטה על מעשיו, יבין את חומרתם ויכיר
באחריותו.
 
 2.3.4
שיקום הקשר עם עובד ההוראה הנפגע
על המוסד החינוכי לשקול אפשרות לנקוט הליך של גישור בין
עובד ההוראה לתלמיד במטרה לאפשר לו הזדמנות נוספת.
 
 2.3.5
אפשרות של הרחקה
הרחקה מהמוסד החינוכי אינה תגובה אוטומטית לכל מקרה
של פגיעת תלמיד בעובד הוראה.
המלצה על הרחקה לצמיתות של
התלמיד מהמוסד צריכה לקחת בחשבון את המשתנים האלה:
 
 2.3.6
לקיחת אחריות של התלמיד על המעשה
והבעת חרטה
 
 א.
חומרת הפגיעה
 
ב. 
גילו ומצבו האישי והמשפחתי של
התלמיד
 
ג. 
מידת שיתוף הפעולה של התלמיד
ומשפחתו בתכנית הטיפולית.
 
ד. 
בכל מקרה של נקיטת הליך של הרחקה יש לנהוג
בכפיפות להוראות הקבועות בחוק זכויות
התלמיד, התשס"א-2000.
 
 
הטיפול החינוכי בתלמיד
על המוסד החינוכי לבחון לאיזה סוג התערבות חינוכית טיפולית נוספת
התלמיד זקוק ולהציעה לו. הצעה של טיפול פסיכולוגי היא בגדר המלצה
הצריכה לקבל את הסכמת התלמיד והוריו.
 
 2.3.7
ההתערבות המערכתית
אירועי אלימות חורגים בדרך כלל מגבולות הפוגע והנפגע ומשפיעים על
כלל אוכלוסיית המוסד החינוכי. במסגרת המענה המערכתי יש למפות
את מעגלי ההתערבות השונים (תלמידים, עובדי הוראה, הורים, קהילה)
ולקבוע את מטרות ההתערבות בטווח הקצר והבינוני וכן את בעלי
התפקידים האחראים על מתן המענה.
יועץ המוסד או הפסיכולוג החינוכי ייקחו חלק בגיבוש ההתערבות
המערכתית ובמתן המענים. במסגרת ההתערבות המערכתית יש להקפיד
על שמירה על פרטיותם של המעורבים באירוע הפגיעה.
 
 2.3.8


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003