התערבות עובד הוראה לצורך הפרדה בין נצים  1.4
סמכותו וחובתו של המנהל או של עובד הוראה להתערב בריב אלים בין
תלמידים ולהפריד בין הנצים תוך הפעלת כוח סביר להפרדה ביניהם,
אם הדבר נדרש. על הפרדה בין תלמידים נצים תוך הפעלת כוח סביר
יחול הסעיף "הגנה עצמית" בחוק העונשין, שזו לשונו: "לא יישא אדם
באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה
שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו
או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית
מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את
אפשרות התפתחות הדברים."
 
 


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003