חובת הדיווח לפי הנוהל בחוזר זה  1.5
הוספת חובת דיווח על פי נוהל
להלן נוהל המוסיף חובת דיווח לגבי עברות נוספות על אלה הקבועות
בחוק:
 
 1.5.1
רשימת עברות של עובדי הוראה שחלה עליהן חובת דיווח
למשטרה על פי הנוהל
 
 1.5.2
מעשה מגונה בפומבי: חשיפה של איברי
המין לפני קטין או קטינה מתחת לגיל 16 או
חשיפה של איברי המין בפומבי לפני קטינים
מעל לגיל 16 נגד רצונם. עברה זו מוגדרת
בחוק העונשין, בפרק על עברות מין.
 
א.   
התנהגות של סחיטה באיומים כאשר
המעשה שהקטין נדרש לעשותו הוא בעל
אופי מיני. עברה זו מוגדרת בחוק למניעת
הטרדה מינית (1998).
 
ב.   
ענישה גופנית. איסור זה מופיע בסעיף 10
לחוק זכויות התלמיד, התשס"א-2000. גם
בית המשפט אמר את דעתו הנחרצת בעניין
זה בכמה פסקי דין.
 
ג.   
טיפול המערכת בעברות של עובדי הוראה שחלה עליהן
חובת דיווח על פי הנוהל
מערכת החינוך תטפל בעובדי הוראה שעברו עברות שחלה עליהן חובת
דיווח על פי נוהל זה בהתאם לכללים שנקבעו ב-1.3 לעיל, "התמודדות
מערכת החינוך עם פגיעות מורים בתלמידים שחלה עליהן חובת דיווח על
פי חוק העונשין".
 
 1.5.3


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003