התמודדות מערכת החינוך עם פגיעות מורים בתלמידים שלא
חלה עליהן חובת דיווח
 
1.6
כללי
כפגיעה שלא חלה עליה חובת דיווח יכולה להיחשב פגיעה מילולית שאין
בה התעללות או פגיעה לא מילולית כמו תנועת יד מבזה. יחד עם זאת, גם
כאשר לא חלה חובת דיווח, מערכת החינוך רואה את המורים כמחויבים
לשמור על כבודם ועל רווחתם הנפשית של התלמידים. אי לכך מערכת
החינוך תטפל בכל פגיעה של עובד הוראה בתלמיד בהתאם לנוהל זה,
כחלק ממדיניותה ומתוך כוונה למזער את הנזק שנגרם, לאפשר לו תיקון
ולמנוע נזקים נוספים בעתיד.
 
 1.6.1
פגיעה מילולית
על איש חינוך להימנע מפגיעה מילולית בתלמידיו.
בהגדרת פגיעה מילולית אפשר לצאת משתי נקודות מוצא שונות:
 1.6.2
הנקודה האחת היא סובייקטיבית, ולפיה פגיעה מילולית היא
אותה אמירה הגורמת לזולת לחוש נעלב, מושפל ונלעג.
הגדרה זו בעייתית משום שהמציאות מראה כי אותה אמירה
עלולה לפגוע קשות באדם אחד ולהשאיר את זולתו אדיש.
 -  
הנקודה השנייה היא אובייקטיבית, ולפיה פגיעה מילולית
היא אמירה שיש בה לעג, עלבון והשפלה על פי קריטריונים
של האדם הסביר.
 -  
אנו מאמצים את נקודת המוצא האובייקטיבית לפגיעה מילולית,
אך יחד עם זאת אנו פונים אל אנשי החינוך וההוראה בדרישה
לגלות הבנה לרגישויות המיוחדות של כל תלמיד בהתאם לנסיבות חייו.
 
 
חשיבות ההיוועצות
בשל מורכבות המצבים והאפשרות לכמה פרשנויות לפגיעה פיזית
וההתלבטות אם חלה חובת דיווח או לאו, מומלץ לכל בעלי התפקידים
להיוועץ באחד מן הגורמים המופיעים ב-.4.22
הערה: כל פגיעה פיזית חייבת דיווח. אף שתיאורטית עלולה
להתרחש פגיעה פיזית שאין עליה חובת דיווח, מעטות הפגיעות מסוג
זה שלא תדווחנה; זאת בשל הפרשנות המקובלת היום במשרד
המשפטים למונח "חבלה של ממש". "חבלה של ממש" היא כל פגיעה
פיזית הגורמת למכאוב, לליקוי גופני, ואפילו חולפים. הגדרה זו כוללת
כמעט כל פגיעה פיזית אפשרית.
בנוסף לאמור לעיל אוסר נוהל זה, כאמור, ענישה גופנית, ומטיל עליה
חובת דיווח על פי הנוהל. מתוך כך עולה כי כל פגיעה פיזית בתלמיד
חייבת דיווח.
 
 1.6.3


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003